OZNAM – zatvorenie materských škôl

zdroj: zlatemoravce.eu / 13.12.2022

Mesto Zlaté Moravce zastúpené primátorom mesta PaedDr Dušanom Husárom oznamuje, že na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdra otníctva so sídlom v Nitre pod číslom RUVZNR/HDM/3082/2022 zo dňa 13.12.2022, z dôvodu vyššieho výskytu chrípky a podobných ochorení u detí. prevádzky materských škôl v zriad’ovateľskej Pôsobnosti Mesta Zlaté Moravce.
MŠ Kalinčiakova 12, Zlaté Moravce
MŠ Žitavské nábrežie 1. Zlaté ·Moravce
MŠ Štúrova 15, Zlaté Moravce
MŠ Slnečná . Zlaté Moravce
MŠ Prílepy, Parková 2, Zlaté Moravce
budú zatvorené v čase od 14.12.2022 do 18.12.2022
Prevádzky materských škôl budú Opäť v prevádzke od 19.12.2022.
Tel.: +421376923901
Fax: +421 37 69 239 45
E-mail: sekretariat@zlatemoravce.eu