Cyklistická infraštruktúra v Zlatých Moravciach za 1,79 milióna EUR

Dátum zverejnenia: 20.09.2022
Názov projektu: Cyklistická infraštruktúra v meste Zlaté Moravce

Mesto Zlaté Moravce dostane Nenávratný finnčný príspevok (NFP) z Európskeho fondu regionálneho rozvoja:
1 001 319 € – dotácia z EÚ / čo predstavuje 95 % oprávnených výdavkov
52 701 € – zdroje mesta ZM / čo predstavuje 5 % oprávnených výdavkov
737 378 € – zdroje mesta ZM / neoprávnené výdavky mesta

Cyklotrasa Hviezdoslavova ulica, Zlaté Moravce:
Cena celkom: 1 667 767 €
Celkové oprávnené výdavky: 930 389 €
Z toho NFP: 883 870 €
Neoprávnené výdavky: 737 378 €
Bike and Ride na autobusovej stanici Zlaté Moravce:
Cena celkom: 123 630 €
Celkové oprávnené výdavky: 123 630 €
Z toho NFP: 117 448 €
Neoprávnené výdavky: 0 €
SPOLU (celkové výdavky projektu):
Cena celkom: 1 791 398 €
Celkové oprávnené výdavky: 1 054 020 €
Z toho NFP: 1 001 319 €
Neoprávnené výdavky: 737 378 €

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy IROP-Z-302071BND7-72-74

VÝDAVKY PROJEKTU A NFP
3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:
a) neuplatňuje sa,
b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 1 054 020,00 EUR (slovom: jeden milión päťdesiatštyritisícdvadsať eur),
c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP vo výške 1 001 319,00 EUR (slovom: jeden milión tisíctristodevätnásť eur), čo predstavuje 95 % (slovom: deväťdesiatpäť percent) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy,
d) Prijímateľ vyhlasuje, že:
(i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom: päť percent), čo predstavuje sumu 52 701,00 EUR (slovom: päťdesiatdvatisíc sedemstojeden eur) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu.

celá zmluva – crz.gov.sk

Info o a cyklotrase z verejnej vyhlášky (20.12.2021)