foto: zlatemoravce.eu

Projekt v meste Zlaté Moravce za 321 tisíc EUR

Názov projektu: Výstavba vnútroblokov v meste Zlaté Moravce
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Poskytovateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Špecifický cieľ: 7.3 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a
mestských oblastiach
Celkové oprávnené výdavky: 321 269,81 EUR
Celá zmluva: https://www.crz.gov.sk/zmluva/7058527/

Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP (nenávratný finančný prostriedok) vo výške 305 206,32 EUR čo predstavuje 95 % z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu.

Mesto Zlaté Moravce má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % čo predstavuje sumu
16 063,49 EUR z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu.

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch): 7
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 2.2023
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: 8.2023

Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023.

Celková výška oprávnených výdavkov:
Stavby: 321 269,81 EUR
Mzdové výdavky: 0,00 EUR

SO 01 – VNÚTROBLOK 01 – ŠKOLSKÁ/ MOJMÍROVA
SO 02 – VNÚTROBLOK 02 – ROBOTNÍCKA
SO 03 – Altánok – Rovňanova 1-5

24. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
17. februára 2022

Dôvodová správa


Mesto Zlaté Moravce má v záujme uchádzať sa o nenávratný finančný príspevok z Ministerstva
investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky na projekt „Výstavba
vnútroblokov v meste Zlaté Moravce“.

Vnútrobloky sú umiestnené na pozemkoch, ktoré patria mestu Zlaté Moravce a sú v súčasnej dobe
bez ďalšieho využitia. Vzhľadom na zlepšenie estetického stvárnenia okolia a skvalitnenia sa Mesto
Zlaté Moravce rozhodlo riešiť tieto voľné plochy pre vybudovanie vnútrobloku určeného pre trávenie
voľného času.

Objekty :
• SO 01 – Vnútroblok 01 – Ul. Školská
• SO 02 – Vnútroblok 02 – Ul. Robotnícka
• SO 03 – Altánok – Rovňanova 1 – 5

Popis jednotlivých objektov a navrhované riešenia :


• SO 01 – Vnútroblok 01 – riešené územie sa nachádza na križovatke Mojmírovej ul.
a Školskej ulici, na parcele č.2508/1. Vnútroblok bude kombinovať oddychovú a aktívnu funkciu.
Zasadený bude do trávnatej plochy ohraničenej vzrastlou zeleňou a existujúcimi komunikačnými
plochami. Navrhnuté bude parkové sedenie a detské ihrisko. Súčasťou zóny budú odstavné plochy
zhotovené zo zatrávňovacích tvaroviek. Vnútroblok bude doplnený mestským mobiliárom.

• SO 02 – Vnútroblok 02 – riešené územie sa nachádza v areáli ZŠ Robotnícka, na parcele č.
710/1 a 693/1. Existujúce hokejbalové ihrisko sa zrevitalizuje na multifunkčnú hraciu plochu pre
hokejbal a streetball (basketbal). Ihrisko bude doplnené oddychovou zónou, detskými prvkami
a parkovým mobiliárom.

• SO 03 – Altánok – Rovňanova 1-5
Riešené územie sa nachádza na parcele číslo C 2601/1. Stavenisko je bez vzrastlej zelene. Na
riešenom území sa nachádzajú komunikačné plochy z asfaltu a zeleň.
Navrhovaný zámer zahŕňa vybudovanie altánku a spevnenej plochy pre napojenie na priľahlý
chodník.