290. výročie úmrtia Juraja Palušku

zdroj: 7. október 2022 | zlatemoravce.eu | Zlaté Moravce

Keď  sme na prechádzke  naším mestom a na chvíľu zastaneme  pod starými  Soforami japonskými, pagaštanmi  či lipami, možno sa zamyslíme, kto ich asi sadil. Pri prechádzaní okolo starých budov, nás určite nenapadne, položiť si otázku,  komu patrili v dávnej  minulosti. Jedným z nich bol rod barónov  Paluškovcov  z predikátom  zo Zlatých Moraviec. Keď otvoríme staré knihy a listiny, dočítame sa, že  tento rod pochádzal z Bratislavskej župy. Za zásluhy o krajinu im kráľ  30. júla 1701 udelil   zemiansky list armales  a povýšil ich do barónskeho stavu. Príslušníci rodu  Kristián a Mikuláš študovali v Bratislave, spomínajú sa v roku 1726.

Juraj,  najstarší člen rodu, bol  provízorom  na hrade Plaveč, patril medzi predialistov/ cirkevná šľachta /  arcibiskupský správca  v Trnave  a právny zástupca  všetkých majetkov ostrihomského arcibiskupa kardinála Kristiána  Augusta , kniežaťa  Saského. Juraj bol od roku 1720 rytier Zlatého rúna, bol ženatý, 1.manželka  Katarína Martín i 2.Kléra Majthényi .

 V roku 1703  začalo  povstanie kurucov, ktoré viedol  František II Rákoci. Do povstania sa zapojil  aj majiteľ moraveckého  panstva Šimon Forgáč/ Forgách/.  Po porážke povstania, ktoré skončilo Satmárskym  mierom v roku 1711, cisár povstalcom skonfiškoval majetky. Kráľovská  komora postupne predávala  majetky katolíckym šľachticom,  ktorí sa vyznamenali v boji proti kurucom.  Moravecké panstvo  získal  za 50 000 dukátov Juraj Paluška. Vytvorilo sa nové panstvo domínium, ktorého dedičnými zemepánmi  až do vymretia po mužskej línii  v roku 1779 boli Paluškovci. Patrili sem  Vieska nad Źitavou, Čaradice a Hosťovce, Čierne Kľačany, Choča, Chyzerovce, Martin nad Žitavou, Veľká  Maňa, s majerom Gödör,Svätuša, Malé Kozmálovce, Veľké Kozmálovce, Veľké Chyndice, Veľký  Klasov  a Babindol. Juraj Paluška sa pričinil o to, že Zlaté  Moravce sa stali  trvalým sídlom Tekovskej  župy. Na tieto účely predal svoj dom župe  za 6000 zlatých.  Pre nedostatok financií župa za budovu zaplatila až jeho synovi   Antonovi v roku 1735.

 Polyhistor  Matej Bel vo svojom  diele Notitia  Hungariae  Novar  Historico -Geografica  opisuje 48 Uhorských stolíc,  medzi nimi aj  Tekovskú so sídlom  v Zlatých Moravciach.  O mestečku  píše, že  naberá druhý  dych, lebo vieme, že 3x bolo zničené Turkami, dnes má vznešenejší  ráz, domy  sa tiahnu vo dvoch radoch, priestor vypĺňa  námestie, v strede ktorého stojí  veľká sýpka  s výnimočnou  konštrukciou. Znamenitá sýpka – Insigne  granarium,  tak  ju nazýva. Štvoruholníková stavba, spodná časť slúži na prijímanie kupcov a horná časť na skladovanie obilia.  Dáva ju ako vzor  pre takéto stavby v Uhorsku.  Je to dnešná budova kina. Zmieňuje sa  aj o  budove panského domu Herile  praetorium eleganter  factum /župný dom/. Opisuje  novú budovu kaštieľa, v tomto kraji ojedinelá, tiež spomína  mlyn na obilie  a pivovar.  Matej  Bel píše: verím,  že čoskoro si celé mestečko oblečie  šat  veľmi podobný  riadnemu, hoci aj menšiemu mestu.

 Mešťania sú remeselníci, ktorých sem priviedla  výnimočná predvídavosť miestneho pána, aby tu zriadili pre tento kraj netypické dielne. K tomu sa  pridávajú  trhy  užitočné pre pána  a celý kraj, ktoré sa konajú  v deň očisťovania  Blahoslavenej  Panny  Márie, v utorok po Kvetnej nedeli, na sv. Juraja, svätých  Petra a Pavla, sv. Michala, Všetkých svätých  a na sv. Tomáša. Mestečko získal do svojho vlastníctva  Juraj Paluška, muž  mnohých chvál /koniec citátu/.

 Juraj Paluška mal 11 detí.  Niektoré  nadobudli významné postavenie  v krajine. Syn  Anton prísediaci kráľovskej  súdnej tabule, arcibiskupský správca, arcibiskupa – prímasa  Františka Barkóciho. 
 Juraj,  miestodržiteľský  radca, rytier zlatej ostrohy, Kristián, prefekt arcibiskupa  – prímasa  Imricha  Esterházyho, v roku 1747   postavil znovu farský Kostol sv. Michala Archanjela   v našom meste,  lebo pôvodný bol zničený  Turkami.  Manželka   Klára   Huňadyová * 3.7.1724  z Malých Krštenian, mali dcéru  Annu Máriu * 3,3 1746. Vydala sa za grófa  Berchtolda   a syna Jána * 11.6.1749  zomrel maloletý. Kristián Paluška  zomrel 24.3.1779, pochovaný je v krypte farského kostola, ním vymrel   rod po meči.
 Panstvo sa vrátilo  kráľovskej  korune, od ktorej ho získal kardinál Migazzi  a ten znovu rozšíril farský kostol v roku  1785.

 Juraj  Paluška  zakladateľ  rodu  z predikátom zo Zlatých Moraviec  zomrel  13.8.1732 v Bratislave  pred 290 rokmi . Máme mu   byť za čo vďačný, pozdvihol  naše  mesto  na sídlo župy a budovy, ktoré vlastnil, stoja  dodnes. Snažil sa  o rozvoj mesta, začal budovať park, verejné budovy, dbal o to, aby sa obyvateľom  žilo  lepšie na celom jeho panstve.
 

Marian  Tomajko
 Pramene História Uhorska ,
 Schematizmus  archidiocesis Esztergom

Zverejnené 7.10.2022