Mesto Zlaté Moravce
Mestský úrad, Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
P o z v á n k a
na 27. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
ktoré sa uskutoční dňa 22. septembra 2022 (štvrtok) o 15.30 hod.
v Mestskom stredisku kultúry a športu v Zlatých Moravciach

POZVÁNKA – PDF

MATERIÁLY – PDF


Program:
1. Otvorenie a procedurálne veci
2. Informácia o účasti poslancov na zasadnutí
3. Schválenie návrhovej komisie
4. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
5. Určenie zapisovateľky a skrutátora
6. Určenie overovateľov zápisnice
7. Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
8. Kontrola plnenia uznesení (mat. č.1-27MZ-2022)
9. Odpovede na interpelácie poslancov
10. Vystúpenie obyvateľov mesta

11. Návrh na schválenie Územného plánu Mesta Zlaté Moravce a Všeobecne záväzného
nariadenia, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti Územného plánu mesta Zlaté Moravce
súlade s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 55/2001 Z. z.
o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii (mat. č.2-
27MZ-2022)

12. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. …/2022, ktorým sa
mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zlaté Moravce č. 2/2022 o
určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej
umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia zriadených
mestom Zlaté Moravce na rok 2022 v znení neskorších zmien a doplnkov Všeobecne
záväzným nariadením Mesta Zlaté Moravce č. 6/2022 a Všeobecne záväzným
nariadením Mesta Zlaté Moravce č. 7/2022 (mat. č.3-27MZ-2022)

13. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zlaté Moravce č. …/2022, ktorým sa mení a
dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zlaté Moravce č. 1/2022 o určení výšky
príspevkov zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov
v
školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Zlaté Moravce
(mat. č.4-27MZ-2022)

14. Správa o plnení a čerpaní rozpočtu Mesta Zlaté Moravce a Monitorovacia správa
programového rozpočtu k 30.06.2022 (mat. č.5-27MZ-2022)

15. Správa o plnení programového rozpočtu a hospodárení organizácie Mestské stredisko
kultúry a športu
p.o. k 30.06.2022 (mat. č.6-27MZ-2022)

16. Správa o plnení programového rozpočtu a hospodárení organizácie Službyt Zlaté
Moravce
mestský podnik k 30.06.2022 (mat. č.7-27MZ-2022)

17. Správa o plnení programového rozpočtu a hospodárení organizácie Technické služby
mesta
k 30.06.2022 (mat. č.8-27MZ-2022)

18. Správa o plnení programového rozpočtu a hospodárení organizácie Základná škola,
Mojmírova
2 k 30.06.2022 (mat. č.9-27MZ-2022)

19. Správa o plnení programového rozpočtu a hospodárení organizácie Základná škola,
Pribinova
1 k 30.06.2022 (mat. č.10-27MZ-2022)

20. Správa o plnení programového rozpočtu a hospodárení organizácie Základná škola,
Robotnícka
25 k 30.06.2022 (mat. č.11-27MZ-2022)

21. Správa o plnení programového rozpočtu a hospodárení organizácie Základná
umelecká škola
k 30.06.2022 (mat. č.12-27MZ-2022)

22. Informácia o zmene Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2022 vrátane programov a
podprogramov rozpočtovým opatrením č. 27/2022 na základe účelovo určených
finančných prostriedkov (mat. č.13-27MZ-2022)

23. Návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2022 vrátane programov a
podprogramov rozpočtovým opatrením č. 29/2022 na finančné krytie finančných
príspevkov pre neštátnych zriaďovateľov školských zariadení z bežných výdavkov
mesta (mat. č.14-27MZ-2022)

24. Návrh na schválenie a financovanie investičných akcií mesta a návrh na zmenu
Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2022 vrátane programov a podprogramov
rozpočtovým opatrením č. 30/2022 (mat. č.15-27MZ-2022)

25. Návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2022 vrátane programov a
podprogramov rozpočtovým opatrením č. 31/2022 na finančné krytie bežných
výdavkov (mat. č.16-27MZ-2022)

26. Návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2022 vrátane programov a
podprogramov rozpočtovým opatrením č. 32/2022 na finančné krytie navýšenia
príspevkov pre príspevkové organizácie mesta (mat. č.17-27MZ-2022)

27. Návrh na použite prostriedkov Rezervného fondu mesta na krytie bežných výdavok v
zmysle ustanovenia § 10 ods. 9 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2022 vrátane
programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 33/2022 (mat. č.18-27MZ-
2022)

28. Návrh na zverenie nehnuteľného majetku mesta „Dom smútku Prílepy – stavebné
úpravy“
do správy príspevkovej organizácie mesta Technické služby mesta Zlaté
Moravce, Bernolákova 59, 953 01 Zlaté Moravce (mat. č.19-27MZ-2022)

29. Návrh na zverenie nehnuteľného majetku mesta „Multifunkčné ihrisko 40×20 v areáli
ZŠ Mojmírova“
do správy príspevkovej organizácie mesta Mestské stredisko kultúry
a športu, Námestie A. Hlinku č.1, 953 01 Zlaté Moravce (mat. č.20-27MZ-2022)

30. Návrh na zverenie nehnuteľného majetku mesta „Bežecká dráha ZŠ Pribinova“ do
správy rozpočtovej organizácie mesta Základná škola, Pribinova 1, 953 01 Zlaté
Moravce (mat. č.21-27MZ-2022)

31. Návrh na schválenie Zmluvy o dielo na vykonanie prehliadky a skúšky plynových a
tlakových zariadení a ich servis medzi Milan Barborík – VÝŤAHY a Mestom Zlaté
Moravce (mat. č.22-27MZ-2022)

32. Návrh Dodatku č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a
prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2022 pre Cirkevnú základnú školu sv.
Don Bosca
(mat. č.23-27MZ-2022)

33. Návrh Dodatku č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a
prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2022 pre Cirkevnú materskú školu sv.
Alžbety
(mat. č.24-27MZ-2022)

34. Návrh Dodatku č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a
prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2022 pre Súkromnú materskú školu
Štúrova
(mat. č.25-27MZ-2022)

35. Návrh Dodatku č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a
prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2022 pre Súkromnú materskú školu
Moja škôlka
(mat. č.26-27MZ-2022)

36. Návrh Dodatku č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a
prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2022 pre Súkromnú materskú školu
Viktorka
(mat. č.27-27MZ-2022)

37. Návrh na schválenie rámcovej zmluvy na dodávku tovaru medzi Tibor Varga TSV
PAPIER
a Mestom Zlaté Moravce (mat. č.28-27MZ-2022)

38. Návrh na vyhlásenie verejného obstarávania na „ Rekonštrukcia sociálnych zariadení
v budove Technických služieb
mesta na Bernolákovej ulici v Zlatých Moravciach”
(mat. č.29-27MZ-2022)

39. Návrh na vyhlásenie verejného obstarávania na „ Vodozádržné opatrenia III. v
meste Zlaté Moravce”
(mat. č.30-27MZ-2022)

40. Návrh na vyhlásenie verejného obstarávania na „Telekomunikačné mobilné služby
pre mesto Zlaté Moravce”
(mat. č.31-27MZ-2022)

41. Návrh na schválenie opravy Uznesenia MsZ č. 844/2022 k spôsobu prevodu
mestského pozemku na Chyzeroveckej ulici v Zlatých Moravciach pre manželov
Šprochových
z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.32-27MZ-2022)

42. Návrh na schválenie prevodu mestského pozemku na Chyzeroveckej ulici v Zlatých
Moravciach pre manželov Šprochových
z dôvodu hodného osobitného zreteľa
(mat. č.33-27MZ-2022)

43. Návrh na schválenie prevodu časti mestského pozemku v areáli kúpaliska pod časťou
plážového volejbalového ihriska v Zlatých Moravciach pre Romana Kubalu
z
dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.34-27MZ-2022)

44. Návrh na schválenie spôsobu prevodu mestských pozemkov na Žitavskom nábreží v
Zlatých Moravciach pre Štefana Rafaela
z dôvodu hodného osobitného zreteľa
(mat. č.35-27MZ-2022)

45. Návrh na schválenie prevodu pozemku pod garážou na Nábreží za majerom v
Zlatých Moravciach pre Františka Rybára
(mat. č.36-27MZ-2022)

46. Návrh na schválenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve – prevod mestských budov a
pozemkov v areáli Nemocnice AGEL Zlaté Moravce, a.s.
pre Senior centrum svätej
Kataríny z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.37-27MZ-2022)

47. Návrh na schválenie spôsobu prevodu mestského pozemku na Tekovskej ulici v
Zlatých Moravciach pre manželov Dvončových
z dôvodu hodného osobitného
zreteľa (mat. č.38-27MZ-2022)

48. Návrh na schválenie spôsobu prevodu mestských pozemkov pod budúcou
trafostanicou na ulici 1. mája v Zlatých Moravciach pre Západoslovenskú
distribučnú,
a.s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.39-27MZ-2022)

49. Návrh na schválenie zriadenia vecných bremien Zmluvou o zriadení vecných bremien
a prevzatí záväzku medzi Mestom Zlaté Moravce , Západoslovenskou distribučnou,
a.s. a MLO s.r.o. pre časť stavby „NA_Zlaté Moravce, 1. mája, TS, VNK, NNK –
Novostavba bytového domu – 40BJ
“ potrebných k stavebnému konaniu a zápisu
vecných bremien do katastra nehnuteľností (mat. č.40-27MZ-2022)

50. Návrh na schválenie budúcich vecných bremien na mestských pozemkoch Zmluvou o
budúcej zmluve o zriadení vecných bremien pre SPP – distribúcia, a.s. na stavbu
Rekonštrukcia plynovodov Zlaté Moravce, Hviezdoslavova, ÚO 01791“ (mat. č.41-
27MZ-2022)

51. Návrh na schválenie prenájmu poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve mesta Zlaté
Moravce pre Podielnicke poľnohospodárske družstvo Inovec
z dôvodu hodného
osobitného zreteľa (mat. č.42-27MZ-2022)

52. Návrh na schválenie predĺženie prenájmu poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve
mesta Zlaté Moravce pre AGRO Hosťovce
, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného
zreteľa (mat. č.43-27MZ-2022)

53. Návrh na schválenie predĺženia prenájmu poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve
mesta Zlaté Moravce pre AGROK,
spol. s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
(mat. č.44-27MZ-2022)

54. Návrh na schválenie predĺženia prenájmu nebytových priestorov v Dome služieb pre
Kamenárstvo Blaško, s.r.o.
z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.45-27MZ-
2022)

55. Návrh na schválenie predĺženia prenájmu nebytových priestorov pre JABA –
tréningové centrum,
o.z. v Centre Žitava z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat.
č.46-27MZ-2022)

56. Návrh na schválenie prenájmu časti pozemku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce pre
Ing. Mareka Hoppana na Tekovskej ulici
z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat.
č.47-27MZ-2022)

57. Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemkov na Chyzeroveckej a Družstevnej
ulici v Zlatých Moravciach na základe Obchodnej verejnej súťaži č.2 a schválenie
podmienok Obchodnej verejnej súťaži č.2 (mat. č.48-27MZ-2022)58. Návrh na schválenie prenájmu časti pozemku pre Štefana Rafaela na Žitavskom nábreží z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.49-27MZ-2022)

59. Návrh na schválenie prevodu pozemku pod garážou na ulici 1. mája v Zlatých
Moravciach pre podielových spoluvlastníkov Martu Čulákovú, Milana Murka,
Martinu Zemanovú a Danu Konečnú
(mat. č.50-27MZ-2022)

60. Návrh na schválenie prevodu pozemkov pod radovými garážami na Tekovskej ulici v
Zlatých Moravciach pre manželov Sýkorových
a spol. (mat. č.51-27MZ-2022)

61. Rôzne
62. Diskusia
63. Interpelácie poslancov
64. Schválenie uznesenia
65. Záver

Zlaté Moravce 14. septembra 2022
PaedDr. Dušan Husár
primátor mesta

zdroj: zôa