Zasadnutie Krízového štábu mesta Zlaté Moravce ( vybraní členovia a prizvaní hostia ), ktoré sa konalo dňa 12. 09. 2022 /pondelok/ o 8.30 hod. v budove Mestského úradu v Zlatých Moravciach.

zdroj: 12. september 2022 | zlatemotavce.eu | Zlaté Moravce

Krízový štáb mesta Zlaté Moravce zasadal v súvislosti s vývojom
pandemickej situácie.

– Mgr. Dagmar Chrenková, vedúca Oddelenia školstva a sociálnych vecí
Mestského úradu v Zlatých Moravciach podala informáciu ohľadom ZOS,
DOS, MŠ, ZŠ a školských zariadení. V sociálnych zariadeniach sa situácia
pravidelne monitoruje, sú dodržiavané všetky hygienické opatrenia
a nariadenia vydané Úradom verejného zdravotníctva a vládou SR.
Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Zlaté
Moravce sa riadia aktuálnym dokumentom Zelená otvoreným školám pre
školský rok 2022/2023 a Rozhodnutím Ministra školstva , vedy, výskumu
a športu z 15.8.2022 s účinnosťou od 1.9.2022.

Škola a školské zariadenia dodržiavajú všetky protipandemické opatrenia,
napriek ktorým s otvorením školského roku vyskytli prípady ochorenia na
Covid 19.

V MŠ Kalinčiakova je jedna trieda pre ochorenie Covid 19 zatvorená od
12.9.2022 do 16.9. 2022 vrátane. Daná situácia je riešená s Regionálnym
úradom verejného zdravotníctva v Nitre.

Ostatné MŠ v meste sú v prevádzke bez obmedzení.

V ZŠ Mojmírova sa vyskytlo ochorenie Covid 19 u niektorých
zamestnancov aj žiakov. Vedenie školy kontaktovalo RÚVZ v Nitre
a postupuje podľa platných dokumentov.

Ostatné ZŠ v meste sú v prevádzke bez obmedzení.
Krízový štáb odporúča rodičom detí a žiakov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta priebežne testovať deti
a žiakov a v prípade výskytu ochorenia na Covid 19 bezodkladne
infonnovať vedenie školy alebo školské zariadenie.

Krízový štáb odporúča zabezpečiť ochranné pracovné a dezinfekčné
prostriedky pre zamestnancov mestského úradu.

Ďalšie zasadnutie Krízového štábu mesta Zlaté Moravce sa bude konať
podľa potreby a vývoja pandemickej situácie COVID-19.