P o z v á n k a na 26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach ktoré sa uskutoční dňa 23. júna 2022 (štvrtok) o 15.30 hod.

foto / video: youtube.com

POZVÁNKA – PDF

MATERIÁLY – PDF

Mesto Zlaté Moravce
Mestský úrad, Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
P o z v á n k a
na 26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach ktoré sa uskutoční dňa23. júna 2022 (štvrtok) o 15.30 hod. v Mestskom stredisku kultúry a športu v Zlatých Moravciach


Program:
1. Otvorenie a procedurálne veci
2. Informácia o účasti poslancov na zasadnutí
3. Schválenie návrhovej komisie
4. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
5. Určenie zapisovateľky a skrutátora
6. Určenie overovateľov zápisnice
7. Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
8. Kontrola plnenia uznesení (mat. č.1-26MZ-2022)
9. Odpovede na interpelácie poslancov
10. Vystúpenie obyvateľov mesta

11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. …/2022, ktorým sa
mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zlaté Moravce č. 2/2022 o
určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej
umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia zriadených
mestom Zlaté Moravce na rok 2022 v znení neskorších zmien a doplnkov (mat. č.2-
26MZ-2022)

12. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. ……../2022 o
poskytovaní sociálnych služieb (mat. č. 3-26MZ-2022)

13. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. …./2022 o dodávke
pitnej vody prostredníctvom výdajníkov vody (mat. č. 4-26MZ-2022)

14. Návrh na určenie volebných obvodov v meste Zlaté Moravce na voľby do orgánov
samosprávy obcí 2022 a určenie počtu poslancov v jednotlivých obvodoch (mat. č. 5-
26MZ-2022)

15. Návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2022 vrátane programov a
podprogramov rozpočtovým opatrením č. 13/2022 na základe Uznesenia MZ č.
807/2022 zo dňa 28.04.2022 viazaním finančných prostriedkov na zabezpečenie
financovania projektového zámeru Župný dom v Zlatých Moravciach (mat. č. 6-
26MZ-2022)

16. Návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2022 vrátane programov a
podprogramov rozpočtovým opatrením č. 14/2022 na finančné krytie kapitálových
výdavkov (mat. č. 7-26MZ-2022)

17. Návrh na prijatie finančného daru a jeho použitie na nákup nehnuteľného majetku
(pozemkov) a návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2022 vrátane
programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 15/2022 (mat. č. 8-26MZ-
2022)

18. Návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2022 vrátane programov a
podprogramov rozpočtovým opatrením č. 16/2022 na finančné krytie bežných
výdavkov (mat. č. 9-26MZ-2022)

19. Návrh na zvýšenie bežného príspevku z rozpočtu zriaďovateľa pre príspevkovú
organizáciu Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik na rok 2022 a návrh na zmenu
Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2022 v rátane programov a podprogramov
rozpočtovým opatrením č. 17/2022 (mat. č. 10-26MZ-2022)

20. Návrh na zvýšenie finančného príspevku na prevádzku útulku pre zvieratá na rok
2022 a návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2022 vrátane
programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 18/2022 (mat. č. 11-26MZ-
2022)

21. Návrh na opravu Uznesenia č. 680/2021 na prevzatie preklenovacieho úveru na
predfinancovanie nenávratných finančných prostriedkov z EU fondov na základe
schválených investičných aktivít mesta a schválených projektov a návrh na zmenu
rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2022 vrátane programov a podprogramov
rozpočtovým opatrením č. 19/2022 (mat. č. 12-26MZ-2022)

22. Návrh na použitie prostriedkov Rezervného fondu mesta a návrh na zmenu Rozpočtu
Mesta Zlaté Moravce na rok 2022 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým
opatrením č. …/2022 (mat. č. 13-26MZ-2022)

23. Návrh na prevzatie investičného úveru na financovanie investičných akcií mesta
schválených mestským zastupiteľstvom a na financovanie projektov z fondov
európskej únie a dotácií zo štátneho rozpočtu a Návrh na zmenu Rozpočtu Mesta
Zlaté Moravce na rok 2022 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým
opatrením č. 20/2022 (mat. č. 14-26MZ-2022)

24. Návrh na spolufinancovanie projektu „Participatívne rozpočty na škole“ pre
rozpočtovú organizáciu mesta – ZŠ Pribinova, Zlaté Moravce a Návrh na zmenu
Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2022 vrátane programov a
podprogramov rozpočtovým opatrením č. …/2022 (mat. č. 15-26MZ-2022)

25. Návrh na zmenu záväzných ukazovateľov pre rozpočtové organizácie mesta ZŠ
Mojmírova 2, Zlaté Moravce a ZŠ Pribinova 1, Zlaté Moravce v Rozpočte Mesta
Zlaté Moravce na rok 2022 vrátane programov a podprogramov a návrh na zmenu
rozpočtu v rozpočtových organizáciách mesta na rok 2022 (mat. č. 16-26MZ-2022)

26. Návrh na zmenu záväzných ukazovateľov pre príspevkovú organizáciu Technické
služby mesta Zlaté Moravce v Rozpočte Mesta Zlaté Moravce na rok 2022 vrátane
programov a podprogramov a návrh na zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie
Technické služby mesta Zlaté Moravce na rok 2022 rozpočtovým opatrením č.
3/2022 (mat. č. 17-26MZ-2022)

27. Informácia o zmene Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce v roku 2022 vrátane programov
a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 7/2022 na základe účelovo určených
finančných prostriedkov (mat. č. 18-26MZ-2022)

28. Výročná správa k individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierke Mesta Zlaté
Moravce za rok 2021 a Správa nezávislého audítora mestskému zastupiteľstvu a
primátorovi konsolidujúcej účtovnej jednotky Mesto Zlaté Moravce k 31.12.2021
(mat. č. 19-26MZ-2022)

29. Návrh na uzatvorenie Zmluvy o prevádzkovaní webhostingových služieb medzi
Mestom Zlaté Moravce a ELLMAN, s.r.o. na obdobie od 01.01.2023 do 01.01.2027
(mat. č. 20-26MZ-2022)

30. Návrh Dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine mestského podniku SLUŽBYT Zlaté
Moravce (mat. č. 21-26MZ-2022)

31. Návrh na predloženie žiadosti na základe Výzvy z Enviromentálneho fondu na rok
2022 na projekt „Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Mojmírova 2, Zlaté Moravce –
Pavilón C“ (mat. č. 22-26MZ-2022)

32. Návrh na vyhlásenie verejného obstarávania na „Zvýšenie kapacít v MŠ Žitavské
nábrežie, Zlaté Moravce“ (mat. č. 23-26MZ-2022)

33. Návrh na vyhlásenie verejného obstarávania na „zhotoviteľa projektovej
dokumentácie – NKP Župný dom“ (mat. č. 24-26MZ-2022)

34. Návrh na vyhlásenie verejného obstarávania na „originálne a kompatibilné tonery“
(mat. č. 25-26MZ-2022)

35. Návrh na vyhlásenie verejného obstarávania na „potraviny – hrubý tovar – tuhé a
balené potraviny“ (mat. č. 26-26MZ-2022)

36. Návrh na schválenie predĺženia prenájmu nebytových priestorov a pozemku na
Viničnej ulici č.1 pre Miroslava Končala z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat.
č. 27-26MZ-2022)

37. Návrh na schválenie predĺženia prenájmu pozemku pod záhradkou na
Hviezdoslavovej ulici pre Jána Galoviča z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat.
č. 28-26MZ-2022)

38. Návrh na schválenie zriadenia vecných bremien na mestskom pozemku Zmluvou o
zriadení vecných bremien pre Západoslovenskú distribučnú, a.s. na stavbu “NA
NNK Zlaté Moravce Robotnícka 2×16 BJ“ (mat. č. 29-26MZ-2022)

39. Návrh na schválenie budúcich vecných bremien na mestských pozemkoch Zmluvou o
budúcej zmluve o zriadení vecných bremien pre Západoslovenskú vodárenskú
spoločnosť, a.s. na stavbu „Zlaté Moravce ul. Šafranická – vodovod a kanalizácia“
(mat. č. 30-26MZ-2022)

40. Návrh na schválenie budúcich vecných bremien na mestskom pozemku Zmluvou o
budúcej zmluve o zriadení vecných bremien pre Západoslovenskú vodárenskú
spoločnosť, a.s. na stavbu „Zlaté Moravce – časť Chyzerovce – dobudovanie
kanalizácie“ (mat. č. 31-26MZ-2022)

41. Návrh na schválenie opravy Uznesenia MsZ č. 802/2022 k spôsobu prevodu
pozemkov zámennou zmluvou v k. ú. Zlaté Moravce medzi Mestom Zlaté Moravce a
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Zlaté Moravce z dôvodu hodného osobitného
zreteľa (mat. č. 32-26MZ-2022)

42. Návrh na schválenie prevodu pozemkov zámennou zmluvou v k. ú. Zlaté Moravce
medzi Mestom Zlaté Moravce a Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Zlaté Moravce z
dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č. 33-26MZ-2022)

43. Návrh na schválenie prevodu časti mestských pozemkov bez prístupu od Kraskovej
ulici v Zlatých Moravciach pre manželov Tonkovičových z dôvodu hodného
osobitného zreteľa (mat. č. 34-26MZ-2022)

44. Návrh na schválenie spôsobu prevodu mestského pozemku na Chyzeroveckej ulici v
Zlatých Moravciach pre manželov Šprochových z dôvodu hodného osobitného
zreteľa (mat. č. 35-26MZ-2022)

45. Návrh na schválenie spôsobu prevodu mestského pozemku na Chyzeroveckej ulici v
Zlatých Moravciach pre manželov Koprdových z dôvodu hodného osobitného
zreteľa (mat. č. 36-26MZ-2022)

46. Návrh na schválenie spôsobu prevodu stánku a časti mestského pozemku na Nám. A.
Hlinku v Zlatých Moravciach pre Baliho Blakčoriho z dôvodu hodného osobitného
zreteľa (mat. č. 37-26MZ-2022)

47. Návrh na schválenie spôsobu prevodu časti mestského pozemku v areáli kúpaliska
pod časťou plážového volejbalového ihriska v Zlatých Moravciach pre Romana
Kubalu z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č. 38-26MZ-2022)

48. Návrh na schválenie prevodu pozemku pod garážou pre Ing. Juraja Kobesa (mat. č.
39-26MZ-2022)

49. Návrh na schválenie prevodu pozemku pod garážou pre Lukáša Antala (mat. č. 40-
26MZ-2022)

50. Návrh na schválenie prevodu pozemku pod garážou pre Františka Sýkoru (mat. č. 41-
26MZ-2022)

51. Návrh na schválenie odpredaja spoluvlastníckych podielov Mesta Zlaté Moravce na
pozemkoch v k. ú. Čavoj okres Prievidza spoluvlastníkom (mat. č. 42-26MZ-2022)

52. Návrh na schválenie neupotrebiteľnosti a prebytočnosti nehnuteľného majetku Mesta
Zlaté Moravce „Skleníky na Robotníckej ulici“ (mat. č. 43-26MZ-2022)

53. Návrh na schválenie odpredaja pozemkov na Chyzeroveckej a Družstevnej ulici v
Zlatých Moravciach spôsobom na základe Obchodnej verejnej súťaže a schválenie
podmienok Obchodnej verejnej súťaže (mat. č. 44-26MZ-2022)

54. Návrh na prerokovanie „Petície za rozšírenie parkovacích miest a vybudovanie
polopodzemných kontajnerov“ (mat. č.45-26MZ-2022)

55. Rôzne
56. Diskusia
57. Interpelácie poslancov
58. Schválenie uznesenia
59. Záver

Zlaté Moravce 16. júna 2022
PaedDr. Dušan Husár
primátor mesta