VIDEO ZÁZNAM z 25. zasadnutia MSZ v Zlatých Moravciach (28.04.2022)

POZVÁNKA – pdf

MATERIÁLY – pdf

Mesto Zlaté Moravce
Mestský úrad, Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
P o z v á n k a
na 25. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
ktoré sa uskutoční dňa
28. apríla 2022 (štvrtok) o 15.30 hod.
v Mestskom stredisku kultúry a športu v Zlatých Moravciach

Program:
1. Otvorenie a procedurálne veci
2. Informácia o účasti poslancov na zasadnutí
3. Schválenie návrhovej komisie
4. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
5. Určenie zapisovateľky a skrutátora
6. Určenie overovateľov zápisnice
7. Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
8. Kontrola plnenia uznesení (mat. č.1-25MZ-2022)
9. Odpovede na interpelácie poslancov
10. Vystúpenie obyvateľov mesta

11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. …./2022 o
prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce (mat. č.2-25MZ-
2022)

12. Návrh Všeobecne záväzného nariadenie Mesta Zlaté Moravce č. ……/2022, ktorým sa
mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zlaté Moravce č. 9/2018 o poskytovaní
sociálnych služieb
Dodatkom č. 2 (mat. č.3-25MZ-2022)

13. Návrh Všeobecne záväzného nariadenie Mesta Zlaté Moravce č. ……/2022, ktorým sa
mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zlaté Moravce č. 6/2020 o
prevádzkovom poriadku pohrebísk na území Mesta Zlaté Moravce (mat. č.4-25MZ-
2022)

14. Návrh Záverečného účtu Mesta Zlaté Moravce za rok 2021 a Správa nezávislého
audítora Mestskému zastupiteľstvu a primátorovi mesta Zlaté Moravce z auditu
účtovnej závierky mesta Zlaté Moravce
k 31.12.2021 (mat. č.30-25MZ-2022)

15. Správa o plnení programového rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie
Mestské stredisko kultúry a športu
p. o. k 31.12.2021 a Správa nezávislého audítora
o preverení účtovnej závierky účtovnej jednotky Mestské stredisko kultúry a športu
p. o. k 31. 12.2021 (mat. č.31-25MZ-2022)

16. Správa o plnení programového rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie
Službyt Zlaté Moravce
, mestský podnik k 31.12.2021 a Správa nezávislého audítora
o preverení účtovnej závierky organizácie k 31.12.2021 (mat. č.32-25MZ-2022)

17. Správa o plnení programového rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie
Technické služby mesta
Zlaté Moravce k 31.12.2021 a Správa nezávislého audítora o
preverení účtovnej závierky účtovnej jednotky Technické služby mesta Zlaté
Moravce k 31.12.2021 (mat. č.33-25MZ-2022)

18. Správa o plnení programového rozpočtu a hospodárení rozpočtovej organizácie
Základná škola Mojmírova
k 31.12.2021 (mat. č.34-25MZ-2022)

19. Správa o plnení programového rozpočtu a hospodárení rozpočtovej organizácie
Základná škola Pribinova
k 31.12.2021 (mat. č.35-25MZ-2022)

20. Správa o plnení programového rozpočtu a hospodárení rozpočtovej organizácie
Základná škola Robotnícka
25, Zlaté Moravce k 31.12.2021 a Správa nezávislého
audítora o preverení účtovnej závierky Základnej školy Robotnícka 25, Zlaté
Moravce k 31.12.2021 (mat. č.36-25MZ-2022)

21. Správa o plnení programového rozpočtu a hospodárení rozpočtovej organizácie
Základná umelecká škola
k 31.12.2021 (mat. č.37-25MZ-2022)

22. Návrh na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky ,,Fond pomoci mesta Zlaté Moravce pre
Ukrajinu“
a ustanovenie podmienok zbierky (mat. č.6-25MZ-2022)

23. Návrh na schválenie financovania záväzkov Mesta Zlaté Moravce vyplývajúcich z
Rozsudku Krajského súdu v Nitre č. k. 8Co/34/2021 – 879 zo dňa 17.03.2022 a
Rozsudku Okresného súdu v Nitre č. k. 19C/171/2011 – 804 zo dňa 29.03.2021 a
návrh na použitie Rezervného fondu mesta a návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté
Moravce na rok 2022 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č.
10/2022 (mat. č.5-25MZ-2022)

24. Návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2022 vrátane programov a
podprogramov rozpočtovým opatrením č. 8/2022 (mat. č.40-25MZ-2022)

25. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. …/2022 o určení
výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej
školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia zriadených mestom Zlaté
Moravce
, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zlaté Moravce č.
2/2022 (mat. č.41-25MZ-2022)

26. Návrh na zmenu záväzných ukazovateľov pre rozpočtovú organizáciu mesta
Základná škola Pribinova
1, Zlaté Moravce v Rozpočte Mesta Zlaté Moravce na rok
2022 vrátane programov a podprogramov a návrh na zmenu rozpočtu v rozpočtovej
organizácii mesta na rok 2022 (mat. č.42-25MZ-2022)

27. Návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2022 vrátane programov a
podprogramov rozpočtovým opatrením č. 9/2022 (mat. č.43-25MZ-2022)

28. Návrh na financovanie rekonštrukcie miestnej komunikácie na Ulici J. Jesenského a
návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2022 vrátane programov a
podprogramov rozpočtovým opatrením č. 11/2022 (mat. č.44-25MZ-2022)

29. Návrh na zabezpečenie prípadnej budúcej pohľadávky Poskytovateľa nenávratného
finančného príspevku na projekt „Výstavba kompostárne v meste Zlaté Moravce“
(mat. č.7-25MZ-2022)

30. Návrh na predloženie Žiadosti o dotáciu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry
SR na projekt : „Obnova a rekonštrukcia Kaštieľa Migazziovcov v Zlatých
Moravciach“
(mat. č.8-25MZ-2022)

31. Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Ministerstva
životného prostredia SR na projekt : „Triedený zber komunálnych odpadov v meste
Zlaté Moravce“
(mat. č.9-25MZ-2022)

32. Návrh na vyhlásenie verejného obstarávania na „Triedený zber komunálnych
odpadov v meste Zlaté Moravce“
(mat. č.10-25MZ-2022)

33. Návrh na vyhlásenie verejného obstarávania na „Oprava a rekonštrukcia kanalizácie
v meste Zlaté Moravce“
(mat. č.11-25MZ-2022)

34. Návrh na vyhlásenie verejného obstarávania na „Zabezpečenie zberu a likvidácie
kuchynského biologického odpadu v meste Zlaté Moravce“
(mat. č.12-25MZ-2022)

35. Návrh na vyhlásenie verejného obstarávania na projekt :“Revitalizácia vnútroblokov
v meste Zlaté Moravce“
(mat. č.13-25MZ-2022)

36. Návrh na schválenie predĺženia prenájmu časti pozemku na mestskom trhovisku pre
spoločnosť Lekáreň ZLP, s.r.o.
z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.14-
25MZ-2022)

37. Návrh na schválenie predĺženia prenájmu časti pozemku na Ulici 1. mája pre
Katarínu Herdovú
z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.15-25MZ-2022)

38. Návrh na schválenie predĺženia prenájmu budovy na Tekovskej ulici pre spoločnosť
REVYKA, s.r.o.
z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.16-25MZ-2022)

39. Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov a časti pozemku na nádvorí
Župného domu pre Mgr. Martina Kociana
z dôvodu hodného osobitného zreteľa
(mat. č.17-25MZ-2022)

40. Návrh na zrušenie uznesenia mestského zastupiteľstva týkajúceho sa odkúpenia
budovy bývalej osobitnej školy na Chyzeroveckej ulici v Zlatých Moravciach od
štátu
(mat. č.18-25MZ-2022)

41. Návrh na schválenie prevodu mestského bytu č. 18 (D3) na Tekovskej ulici v
Zlatých Moravciach, podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastníckeho podielu na pozemku pre Erika Rumanka z dôvodu
hodného osobitného zreteľa (mat. č.19-25MZ-2022)

42. Návrh na schválenie prevodu mestského pozemku na Palárikovej ulici v Zlatých
Moravciach pre manželov Galabových
z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat.
č.20-25MZ-2022)

43. Návrh na schválenie spôsobu prevodu mestského pozemku na Chyzeroveckej ulici v
Zlatých Moravciach pre Máriu Martincovú
z dôvodu hodného osobitného zreteľa
(mat. č.21-25MZ-2022)

44. Návrh na schválenie spôsobu prevodu časti mestských pozemkov bez prístupu od
Kraskovej ulici v Zlatých Moravciach pre manželov Tonkovičových
z dôvodu
hodného osobitného zreteľa (mat. č.22-25MZ-2022)

45. Návrh na schválenie spôsobu prevodu časti mestského pozemku v areáli kúpaliska pod časťou plážového volejbalového ihriska v Zlatých Moravciach pre Romana
Kubalu
z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.23-25MZ-2022)

46. Návrh na schválenie spôsobu prevodu časti mestského pozemku na Nám. A. Hlinku v
Zlatých Moravciach pre manželov Blakčoriových
z dôvodu hodného osobitného
zreteľa (mat. č.24-25MZ-2022)

47. Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemkov zámennou zmluvou v k. ú. Zlaté
Moravce medzi Mestom Zlaté Moravce a Rímskokatolíckou cirkvou, Farnosť Zlaté
Moravce
z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.25-25MZ-2022)

48. Návrh na schválenie Dodatku č. 4 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom
Mesta Zlaté Moravce
SM_001/2017 v znení neskorších dodatkov (mat. č.26-25MZ-
2022)

49. Návrh na schválenie odkúpenia vonkajšieho osvetlenia v Polyfunkčnej zóne ViOn
Zlaté Moravce od stavebníka ViOn-REALITY, s.r.o.
(mat. č.27-25MZ-2022)

50. Správa o činnosti Mestskej polície v Zlatých Moravciach za rok 2021 (mat. č.28-
25MZ-2022)

51. Návrh Prevádzkového poriadku verejných toaliet (mat. č.29-25MZ-2022)

52. Rôzne
53. Diskusia
54. Interpelácie poslancov
55. Schválenie uznesenia
56. Záver

Zlaté Moravce 22. apríla 2022
PaedDr. Dušan Husár
primátor mesta