Známy architekt pracuje na architektonickej štúdii Župného domu v ZM + cena, info..

Objednávateľ:
Mesto Zlaté Moravce
UL 1.mája 2, 953 01 Zlaté Moravce
PaedDr. Dušan Husár, primátor

Zhotoviteľ:
Ing. Arch. Peter Mravec
Strieborná 3, 969 01 Banská Štiavnica
Zoznam architektov, pod reg. č. 0275 AA
rnravecoeter@gmail.com, 0905 31O 09

Dátum zverejnenia: 08.04.2022
Dátum uzavretia: 21.02.2022
Dátum účinnosti: 09.04.2022
Dátum platnosti do: 31.05.2022

  • Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo do 90 dní od účinnosti zmluvy

Zameranie skutkového stavu objektu – Zlaté Moravce, Župný dom

zmluva za 11 000,-€

– Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať za podmienok uvedených v tejto zmluve objednávateľovi
zameranie skutkového stavu budovy Župného domu, pozostávajúceho z pôdorysov,
rezov a pohľadov s pôdorysným a výškopisným okótovaním, všetko v 3-och
originálnych vyhotoveniach /v papierovej forme/ a elektronicky na CD nosiči.

Vypracovanie architektonickej štúdie – Zlaté Moravce, Župný dom
zmluva za 19 500,-€

  • Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať za podmienok uvedených v tejto zmluve objednávateľovi
    architektonickú štúdiu Župného domu, v 3-och originálnych vyhotoveniach /v
    papierovej forme/ a 2x elektronicky na CD nosiči.

Synagóga v Banskej Štiavnici – autor: Ing.arch. Peter Mravec
www.archinfo.sk