V Zlatých Moravciach vznikne environmentálne centrum za 949 tisíc EUR

Dôvodová správa – z 22. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 07.10.2021


Mesto Zlaté Moravce má v záujme uchádzať sa o nenávratný finančný príspevok na podporu
budovania enviromentálnych centier za účelom realizácie informačných aktivít v oblasti
adaptácie na zmenu klímy Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci
orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia na projekt „Enviromentálne centrum
v meste Zlaté Moravce“.
Projektová dokumentácia na rekonštrukciu stavby sa bude týkať zmeny účelu užívania
pôvodnej mestskej budovy a bude zahŕňať vytvorenie prednáškovej sály pre viacúčelové
využitie – budova na Hviezdoslavovej ulici 1552/6 Výmenníková stanica ako budova
technickej vybavenosti sídla.
V projekte je riešená architektonicko – stavebná časť, zdravotechnika, ústredné vykurovanie,
elektroinštalácia, bleskozvod, statické posúdenie stavby a požiarna bezpečnosť stavby.
Na uzavretie zmluvy o dielo je potrebné postupovať podľa platnej legislatívy a aplikovať
postupy verejného obstarávania.
Predpokladaná hodnota zákazky je 860 341,84 EUR bez DPH, suma s DPH 1 032 410,21 EUR.

Dátum zverejnenia zmluvy: 29.3.2022
ZMLUVA – zlatemoravce.eu
SÚŤAŽ – josephine.proebiz.com

Začiatok: odo dňa prevzatia a odovzdania staveniska;
– Termín realizácie: do 10 mesiacov odo dňa prevzatia a odovzdania staveniska;
– Miesto plnenia: 887/10 (budova), 887/2 (okolie), mesto Zlaté Moravce


Číslo:GEN_215/2022
Zmluvná strana 1:Mesto Zlaté Moravce, ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce
Zmluvná strana 1 IČO:00308676
Zmluvná strana 2:SOAR sk, a.s. Pri Rajčianke 49,010 01 Žilina
Zmluvná strana 2 IČO:50442201
Názov:ZMLUVA o dielo
Predmet:Enviromentálne centrum v meste Zlaté Moravce
Cena *: 949 664,96 €
Dátum uzavretia zmluvy:29.3.2022
Dátum zverejnenia zmluvy:29.3.2022
Dátum účinnosti zmluvy:30.3.2022
Dátum ukončenia zmluvy:nestanovený
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:PaedDr. Dušan Husár
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:primátor mesta
Poznámka: