Výdavky bežného rozpočtu

Program 1: MANAŽMENT A KONTROLA

Táto časť programového rozpočtu zahŕňa výdavky na podprogramy:

 1. MANAŽMENT MESTA
  Rozpočtované výdavky v celkovej výške 149.675 eur, z toho:

  Činnosť primátora mesta vo výške 83.305 eur – zahŕňa výdavky na plat primátora mesta vo výške 57.600 eur, ktorý sa valorizuje v zmysle zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest od 01.01. príslušného kalendárneho roka na základe priemernej mzdy v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok, ktorú zverejňuje ŠÚ SR. Poistné a príspevok do poisťovní je rozpočtované vo výške 34,95% z hrubej mzdy zamestnanca vo výške 20.160 eur. Rozpočtujú sa reprezentačné výdavky na občerstvenie, dary, kvety a ubytovanie návštev vo výške 4.000 eur, na stravovanie vo výške 55% z ceny stravného a prídel do sociálneho fondu vo výške 1,5 % z hrubej mzdy zamestnanca v zmysle zákona o sociálnom fonde a Kolektívnej zmluvy vo výške 1.545 eur.

  Činnosť zástupcu primátora mesta – zahŕňa výdavky na mzdu pre zástupcu primátora mesta so zákonnými odvodmi vo výške 13.245 eur.

  Činnosť samosprávnych orgánov mesta vo výške 53.125 eur – zahŕňa výdavky na odmeny a zákonné odvody pre poslancov mestského zastupiteľstva a členov komisií z radov odborníkov a sekretárov komisií rozpočtované v súlade so Zásadami odmeňovania poslancov MZ a zásadami odmeňovania členov komisií z radov odborníkov a sekretárov komisií schválenými Uznesením MZ č. 48/2019 zo dňa 24.01.2019 vo výške 49.050 eur. Rozpočtujú sa výdavky na občerstvenie počas konania zasadnutí mestského zastupiteľstva vo výške 400 eur.
  V rámci elektronizácie verejných služieb sa rozpočtuje aplikácia Digitálne zastupiteľstvo, ktorá zabezpečuje spoluprácu zamestnancov úradu s poslancami formou pružnej výmeny informácií a prípravy agendy MZ v elektronickej podobe. Aplikácia zároveň slúži aj ako archív pripravovaných materiálov, evidenciu uznesení, evidenciu rokovaní, jednoduché vyhľadávanie podľa vybraných kritérií, podľa stavu rozpracovanosti dokumentov a materiálov. Rozpočtované výdavky za používanie tejto aplikácie sú vo výške 3.675 eur.

 2. ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH
  Rozpočtované bežné transfery v celkovej výške 7.000 eur – zahŕňa výdavky na členské príspevky Mesta Zlaté Moravce v týchto odborných združeniach a asociáciách:
  ZMOS – Združenie miest a obcí Slovenska Bratislava
  ÚMS – Únia miest Slovenska Bratislava
  Požitavské regionálne združenie miest a obcí pri ZMOS Zlaté Moravce
  RVC – Regionálne vzdelávacie centrum samosprávy Nitra
  ZRZ – Záujmové regionálne Združenie miest a obcí Mochovce
  Združenie ZPOZ – Združenie Zborov pre občianske záležitosti Človek človeku v SR Banská Bystrica

 3. STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE
  Rozpočtované výdavky v celkovej výške 157.055 eur, z toho:

  Územné plánovanie vo výške 49.320 eur – zahŕňa výdavky na mzdy 2 zamestnancov oddelenia investičnej výstavby a hospodárskej činnosti vo výške 32.900 eur. Poistné a príspevok do poisťovní je rozpočtované vo výške 34,95% z hrubej mzdy zamestnanca vrátane príspevku do DDP vo výške 11.045 eur. Rozpočtujú sa výdavky na stravovanie vo výške 55% z ceny stravného a prídel do sociálneho fondu vo výške 1,5 % z hrubej mzdy zamestnanca v zmysle zákona o sociálnom fonde a Kolektívnej zmluvy vo výške 1.875 eur. Rozpočtujú sa výdavky za vypracovanie štúdií, posudkov alebo geometrických plánov ku stavbám vo výške 3.500 eur.

  Príprava projektov z fondov EÚ vo výške 107.735 eur – zahŕňa výdavky na mzdy 3 zamestnancov oddelenia strategických činností vo výške 36.000 eur, poistné a príspevok do poisťovní vrátane príspevku do DDP vo výške 13.850 eur, na stravovanie a prídel do sociálneho fondu vo výške 2.685 eur.
  Rozpočtované sú výdavky na odborné poradenské služby a konzultácie v oblasti verejného obstarávania na základe uzatvorených zmlúv č. GEN_178/2019 so spoločnosťou Scholaris, s.r.o. a služby v oblasti verejného obstarávania č. GEN_220/2021 so spoločnosťou Projekty Európskych Spoločenstiev, s.r.o. v celkovej výške 30.000 eur.
  Rozpočtované sú výdavky na externé služby v oblasti možností čerpania dotácií, grantov a eurofondov v zmysle Zmluvy o spolupráci a poskytnutí komplexného poradenstva č. GEN_012/2021 s o.z. Projekty Európskych Spoločenstiev a za spracovanie žiadostí o dotácie zo ŠR a z prostriedkov EÚ a služby v oblasti implementácie projektov v zmysle zmluvy o poskytovaní služieb č. GEN_380/2021 so spoločnosťou Scholaris, s.r.o. v celkovej výške 25.200 eur.

 4. FINANČNÉ RIADENIE A ROZPOČET
  Rozpočtované výdavky v celkovej výške 385.075 eur, z toho:

  Daňová agenda vo výške 132.235 eur – zahŕňa výdavky na mzdy 6 zamestnancov oddelenia miestnych daní a vymáhania pohľadávok vo výške 91.350 eur. Poistné a príspevok do poisťovní je rozpočtované vrátane príspevku do DDP vo výške 34.445 eur. Rozpočtujú sa výdavky na stravovanie a prídel do sociálneho fondu vo výške 5.440 eur, na poplatky exekútorovi vo výške 1.000 eur.

  Rozpočtová a účtovná agenda vo výške 242.740 eur – zahŕňa výdavky na mzdy 10 zamestnancov ekonomického oddelenia vo výške 150.950 eur. Poistné a príspevok do poisťovní je rozpočtované
  Strana 20
  vrátane príspevku do DDP vo výške 57.790 eur. Rozpočtované výdavky na stravovanie a prídel do sociálneho fondu vo výške 9.000 eur, na poplatky za vedenie účtov vo VÚB a SLSP, ako aj na daň z príjmov právnických osôb vo výške 25.000 eur.

  Audítorské služby – zahŕňa rozpočtované výdavky na audítorské služby za overenie individuálnej účtovnej závierky mesta a konsolidovanej účtovnej závierky mesta, overenie súladu výročnej správy mesta s účtovnou závierkou mesta, ako aj preverenie účtovných závierok príspevkových a rozpočtových organizácií mesta v zmysle zmluvy uzatvorenej s audítorskou spoločnosťou Gemer Audit s.r.o. vo výške 10.100 eur.

 5. KONTROLNÁ ČINNOSŤ
  Rozpočtované výdavky v celkovej výške 41.682 eur – zahŕňa výdavky na plat hlavného kontrolóra mesta vo výške 29.400 eur, ktorý sa valorizuje v zmysle zákona o obecnom zriadení od 01.01. príslušného kalendárneho roka na základe priemernej mzdy v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok, ktorú zverejňuje ŠÚ SR. Poistné a príspevok do poisťovní je rozpočtované vo výške 11.157 eur. Rozpočtujú sa výdavky na stravovanie a prídel do sociálneho fondu vo výške 1.125 eur.