Zasadnutie Krízového štábu mesta Zlaté Moravce (vybraní členovia a prizvaní hostia), ktoré sa konalo dňa 14.3. 2022 /pondelok/ o 12 hod. v budove Mestského úradu v Zlatých Moravciach.
 

Krízový štáb mesta Zlaté Moravce zasadal v súvislosti s  aktuálnou situáciou ohľadom pomoci v súvislosti  s  vojenským konfliktom na  Ukrajine a z dôvodu požiadavky Úradu vlády Slovenskej republiky o zaslanie sumárneho prehľadu núdzových ubytovacích kapacít v meste Zlaté Moravce. Za núdzové kapacity sa považujú telocvične, športové haly,  kultúrne domy a pod.

Sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra SR v nadväznosti na uznesenie vlády SR dňa 26.2.2022 o 12,00 hod. vyhlásila mimoriadnu situáciu pre územie Slovenskej republiky, z dôvodu hromadného prílevu cudzincov na územie SR, v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 42/1994 Z .z. o civilnej ochrane obyvateľstva a v znení neskorších predpisov vydáva usmernenie pre financovanie záchranných prác a vecného plnenia .

 Primátor mesta Zlaté Moravce PaedDr. Dušan Husár  informoval Krízový štáb           o koordinačno – informačnom online stretnutí  Únie miest Slovenska, ktoré sa uskutočnilo dnes, 14.3.2022 o 11,00 hod.  Dnes 0 13,00 hod. sa uskutoční Krízový štáb na Okresnom úrade v Zlatých Moravciach, na  odbore krízového riadenia. Po tomto stretnutí sa opätovne stretnú členovia Krízového štábu mesta Zlaté Moravce o 14,00 hod. v zasadačke MsÚ Zlaté Moravce.

Primátor mesta Zlaté Moravce PaedDr. Dušan Husár informoval členov Krízového štábu, že v Komunitnom centre v Zlatých Moravciach je k dnešnému dňu 19 vojnových utečencov, ktorým poskytujeme stravu, základné hygienické potreby a na ktorých dohliada jeden dobrovoľník. Ďalej podal informáciu, že mesto Zlaté Moravce má pripraviť priestory pre cca 50 vojnových utečencov v zmysle usmernenia v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou SR.

Krízový štáb na základe uvedeného rozhodol  pripraviť, vybaviť  a zabezpečiť telocvičňu na Továrenskej ulici č.46, pre 50 vojnových utečencov na dočasné ubytovanie. Zároveň rozhodol , že  Mgr. Marek Horvát  vedúci oddelenia vnútornej správy a služieb občanom MsÚ v Zlatých Moravciach zabezpečí respirátory, antigénové testy, ochranné rúška, rukavice.

Poverený riaditeľ Mestského strediska kultúry a športu,  Ivan Horvát zabezpečí telocvičňu, sprístupní sprchy, šatne, toalety. V spolupráci s riaditeľom Technických služieb mesta Zlaté Moravce  pánom Branislavom Vargom prevezú zo spoločnosti  JKL – Markt  s.r.o. pivné sety (20 ks stoly  a 40 ks lavice) a kontajnery na komunálny odpad.  

Krízový štáb oznamuje všetkým, ktorí majú záujem pomôcť, že je potrebná nasledovná  pomoc , ktorú je možné nosiť do mestskej telocvične na Továrenskej ulici :

Zoznam potrebných vecí :

  • Rozkladacie postele ( lehátka )
  • Spacie vaky
  • Zdravotnícke potreby/balíčky prvej pomoci
  • Deky, vankúše a posteľná bielizeň
  • Osobné hygienické potreby
  • Čistiace prostriedky
  • Sady jednorázových príborov
  • Ohrievače
  • Trvanlivé potraviny

     Mesto Zlaté Moravce žiada občanov, ktorí majú záujem  pomôcť, aby sa      riadili uvedeným zoznamom.  Občania, ktorí chcú poskytnúť ubytovanie, je možné sa prihlásiť na internetovej adrese:   https://pomocpreukrajinu.sk/sk

Pokračovanie Krízového štábu o 14,00 hod. v zasadačke MsÚ :

Primátor mesta Zlaté Moravce PaedDr. Dušan Husár podal informáciu z Krízového štábu Okresného úradu, odboru krízového riadenia v Zlatých Moravciach,  konaného dnes 14.3.2022 o 13,00 hod. Krízového štábu Okresného úradu sa zúčastnili aj starostovia okresu Zlaté Moravce online. Prednostka OÚ Zlaté Moravce, JUDr. Kováčiková požiadala starostov aj primátora v zmysle nariadenia Úradu vlády SR  o zriadenie núdzových dočasných ubytovacích kapacít v okrese Zlaté Moravce. Dňa 17.3.2022 sa uskutoční zasadnutie Krízového štábu Okresného úradu mesta Zlaté Moravce a starostov okresu Zlaté Moravce na MsÚ Zlaté Moravce vo veľkej zasadačke. Stretnutie sa bude konať prezenčne, hodinu upresní prednostka Okresného úradu v Zlatých Moravciach, JUDr. Kováčiková. Ministerstvom vnútra SR , sekciou krízového riadenia sme boli oboznámení s Financovaním záchranných prác a vecného plnenia v súvislosti s mimoriadnou situáciou „ hromadný prílev cudzincov na územie SR „ .

Okresný úrad, odbor krízového riadenia poskytol Mestu Zlaté Moravce  na žiadosť primátora mesta Zlaté Moravce PaedDr. Dušana Husára 300 ks antigénových testov pre účely testovania cudzincov na území mesta Zlaté Moravce.

Na základe poskytnutých  informácií Krízový štáb mesta Zlaté Moravce rozhodol o nákupe 500 ks hlbokých tanierov, 500 ks plytkých tanierov, 500 ks pohárov, 500 ks príborov a základných hygienických potrieb a dezinfekcie.

Informujeme obyvateľov mesta Zlaté Moravce a osoby sprevádzajúce vojnových utečencov, že v prípade príchodu utečencov vo večerných a nočných hodinách je potrebné kontaktovať Mestskú políciu  a následne koordinátorov, ktorí sa postarajú o ich umiestnenie v meste Zlaté Moravce :

Mestská polícia         – 159

Ivan Horvát                – 0948/016610

Mgr. Michal Klučiar  – 0911/306920

Ďalšie zasadnutie Krízového štábu mesta Zlaté Moravce sa bude konať podľa potreby a vývoja utečeneckej krízy.