Mesto Zlaté Moravce a exekučné konania voči dlžníkom (4. časť)

zdroj: 29. apríl 2024 | zlatemoravce.digitalnemesto.sk

Exekučné konanie
Pri daňových nedoplatkoch mesto, ako správca dane, realizovalo exekúcie prostredníctvom súdnych exekútorov v súlade s exekučným poriadkom. S účinnosťou od 1.1.2020 bol prijatý zákon č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní, ktorý upravuje postup ukončenia exekučných konaní začatých v pred 1. aprílom 2017, u ktorých za posledných 5 rokov nebol dosiahnutý výťažok v posledných 18 mesiacoch aspoň 15 eur. Zároveň bol veriteľ povinný zaplatiť paušálne trovy exekútora vo výške 42 Eur, teraz 72 Eur za každé ukončené exekučné konanie. Podľa zákona o zastavení niektorých starých exekúcií bolo týmto spôsobom k 18.04.2024 zastavených 202 exekúcií s nevymoženým nedoplatkom vo výške 124 360,59 Eur a mesto zaplatilo trovy konania vo výške 8 724,- Eur.
Zastavenie starých exekúcií rozhodne nepomohlo veriteľom, ktorým sa neúspešné exekučné konanie vrátilo späť na ďalšie konanie. Správca dane môže opätovne podať návrh na vykonanie exekúcie, ak zistí majetok dlžníka, ktorý môže byť postihnuteľný exekúciou. Vo všetkých zastavených starých exekúciách správca dane opätovne zaslal výzvu na zaplatenie daňového nedoplatku a pokračuje v konaní inými spôsobmi vymáhania nedoplatkov. Zo zákona zastavujú aj exekučné konania, u ktorých došlo k vyhláseniu
konkurzu.

Daňové exekučné konanie
Na základe uvedeného mesto Zlaté Moravce pristúpilo k vlastnému vymáhania pohľadávok prostredníctvom referentov vymáhania pohľadávok v rámci daňového exekučného konania podľa daňového poriadku. Daňové exekučné konanie predstavuje zvýšenú administratívnu a personálnu náročnosť v porovnaní s exekučnými konaniami a je nutná špecializácia referentov na vymáhanie daňových pohľadávok.

Zásadným rozdielom medzi vykonaním exekúcie podľa zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok), ktorú vykonáva poverený súdny exekútor a vykonávaním Daňovej exekúcie podľa zákona č. 563/2009 Z. z. (Daňový poriadok), ktorú vykonáva Mesto Zlaté Moravce ako správca dane je, že všetky spôsoby exekúcie vedené správcom dane sú oveľa efektívnejšie, rýchlejšie a pre mesto aj hospodárnejšie, nakoľko mesto ani v prípade neúspešného exekučného konania neznáša ďalšie dodatočné náklady, pričom výška vymáhanej pohľadávky sa nemení resp. nezvyšuje sa o ďalšie trovy ani dlžníkovi, ani mestu. Zároveň je správca dane oprávnený vykonať daňovú exekúciu podľa § 148a daňového poriadku zadržaním vodičského preukazu, súdny exekútor túto možnosť v exekučnom poriadku nemá. V porovnaní s exekúciou vedenou u súdneho exekútora je správca dane oprávnený postihnúť aj peňažné prostriedky z účtu vedeného u poskytovateľa platobných služieb, ktorého majiteľom je manžel/manželka daňového dlžníka za trvania bezpodielového spoluvlastníctva manželov; to neplatí, ak manžel/manželka daňového dlžníka preukáže, že tieto peňažné prostriedky nepatria do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.
Z dôvodu zistenia ďalšieho majetku alebo príjmov dlžníka, ktoré by mohli byť postihnuté exekúciou, mesto Zlaté Moravce požiadalo o súčinnosť Sociálnu poisťovňu a Krajské riaditeľstvo Policajného zboru SR na poskytnutie údajov potrebných k ďalšiemu vymáhaniu daňového nedoplatku.

Daňové exekučné konanie zadržaním vodičského preukazu
Zo zákonných spôsobov daňovej exekúcie mesto začalo v roku 2023 realizovať daňovú exekúciu zadržaním vodičského preukazu. Pred začatím daňovej exekúcie správca dane požiadal o súčinnosť Krajské riaditeľstvo PZ a preveril, či je dlžník držiteľom vodičského preukazu.

V prípade 160 preverovaných dlžníkov nám boli poskytnuté nasledovné informácie:

  • držitelia vodičského preukazu 36
  • neplatný VP 6
  • nie je v evidencii 1
  • skartovaný VP 2
  • nevlastní VP 115

Na základe uvedeného mesto Zlaté Moravce vydalo celkom 31 rozhodnutí o začatí daňového exekučného konania na vodičský preukaz na dlžnú sumu 18 593,74 eur. Dlžníkovi bola zaslaná daňová exekučná výzva, v ktorej bol upozornený, že v prípade nezaplatenia vymáhaného nedoplatku vydá daňový exekučný príkaz na zadržanie vodičského preukazu. Ak nebude nedoplatok zaplatený v stanovenej lehote, exekučný príkaz sa zasiela KR PZ, ktorý vykoná blokáciu vodičského preukazu v informačnom systéme a vodičský preukaz zadrží. Odblokovanie urobí polícia až na základe Rozhodnutia mesta o ukončení daňového exekučného konania po zaplatení daňového nedoplatku. Najväčším problémom pri výkone DEK na VP je účinné doručovanie zásielky dlžníkom, ktorí ich nepreberajú, nezdržiavajú sa na adrese trvalého pobytu, prípadne sa zatajujú. V takom prípade doručujeme exekučné výzvy a exekučné príkazy prostredníctvom Mestskej polície. Mesto Zlaté Moravce začalo aj daňové exekučné konanie prikázaním pohľadávky z účtu daňového dlžníka a po poskytnutí potrebných údajov zo Sociálnej poisťovne začne realizovať aj daňové exekučné konanie na mzdu, dôchodok alebo iný príjem dlžníka.

27.05.2024 Ako je to s vymáhaním daňových a nedaňových pohľadávok v meste Zlaté Moravce? (1. časť)

28.05.2024 – Tak toto sú dlžníci za smeti a takéto je to suma v meste Zlaté Moravce. (2. časť)
+ diskusia: facebook.com

29.05.2024 – Viac o uznaní dlhu a splátkach, ale aj osobné bankroty dlžníkov (3. časť)

31.05.2024 – Mesto Zlaté Moravce a exekučné konania voči dlžníkom (4. časť)