Zoznam daňových dlžníkov k 31. decembru 2022

zdroj / foto: 30. jún 2023 | zlatemoravce.eu

Mesto Zlaté Moravce, ako správca dane, zverejňuje zoznam daňových dlžníkov na dani z nehnuteľností, dani za psa, poplatku za komunálny odpad, dani za užívanie verejného priestranstva a dani za ubytovanie v súlade s § 52  ods. 2 a 3 zákona 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  podľa stavu k 31. decembru 2022, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla

  • u fyzickej osoby                                        160 Eur
  • u právnickej osoby                                1 600 Eur

Vyzývame dlžníkov, aby v prípade potreby správnej identifikácie nedoplatku konzultovali daňové nedoplatky s referentmi oddelenia miestnych daní a vymáhania pohľadávok mestského úradu:

  • daň z nehnuteľností                                       037/ 69 239 13, 69 239 12
  • daň za psa                                                      037/ 69 239 13
  • poplatok za komunálne odpady                    037/ 69 239 13
  • daň za užívanie verejného priestranstva        037/ 69 239 22, 69 239 09
  • daň za ubytovanie                                          037/ 69 239 09

Mesto Zlaté Moravce je povinné nedoplatky vymáhať v exekučnom konaní, pričom bude  aj naďalej uplatňovať všetky spôsoby  výkonu daňovej exekúcie: prostredníctvom súdneho exekútora, zrážkami zo mzdy a z iných príjmov, prikázaním pohľadávky z bankového účtu, exekúcia zadržaním vodičského preukazu a pod.

Náklady na exekučné konanie, ktoré si exekútor uplatní, výrazne navýšia výšku nedoplatku a  Mesto Zlaté Moravce nie je oprávnené trovy exekúcie daňovým dlžníkom odpustiť.


Mesto Zlaté Moravce upozorňuje daňových dlžníkov, že v zmysle daňového poriadku je povinné vymáhať všetky nedoplatky, to znamená aj tie, ktorých výška nedosahuje sumu  160 Eur, resp. 1 600 Eur.

V Zlatých Moravciach dňa 30. júna 2023

(PDF – 379.3 kB) Fyzické osoby

(PDF – 305.2 kB) Právnické osoby