Na včerajšom zasadnutí MSZ v Zl.Moravciach boli stiahnuté tri body z rokovania. Dôvod?

Poslankyňa Eckhardtová Marta, Ing. MPH 
SMER – SD, Hlas – sociálna demokracia, SNS:

,,… ja by som si dovolila predložiť poslanecký návrh na stiahnutie nasledovných bodov programu rokovania. Dôvodom prečo dávam tento poslanecký návrh je to, že je potrebné aby uvedené body a s nimi súvisiace materiály boli prerokované v komisii správy mestského majetku, podnikateľskej činnosti, obchodu a služieb pri mestskom zastupiteľstve v Zlatých Moravciach.

Za tento návrh hlasovalo 10 poslancov, proti boli dvaja poslanci. Poslanecký návrh bol schválený a uvdené body boli stiahnuté z rokovania.

Proti návhru boli dvaja poslanci:
2. Cimmermann Michal, JUDr. SMER – SD, Hlas – sociálna demokracia, SNS
14. Pavlenda Patrik, nezávislý kandidát

Stiahnuté body z rokovania:
* bod 41 – Návrh na schválenie spôsobu prevodu budovy so s.č. 3286 a pozemku pod ňou v
areáli na Viničnej ulici pre spoločnosť TONEX stavby s.r.o. z dôvodu hodného
osobitného zreteľa (mat. č.32-7MZ-2023) TONEX stavby s.r.o. – Erik Tonkovič
mat. č.32c-7MZ-2023
mat. č.32-7MZ-2023
mat. č.32b-7MZ-2023
mat. č.32d-7MZ-2023

* bod 50 – Návrh na schválenie zámeru prenájmu pozemkov a nebytových priestorov a užívaní
športových plôch a zariadení pre C&P Stars Academy ( z dôvodu hodného osobitného
zreteľa (mat. č.41-7MZ-2023) C&P Stars Academy – Patrik Pavlenda, Martin Chren
mat. č.41-7MZ-2023
mat. č.41b-7MZ-2023

* bod 52 – Návrh na schválenie zámeru prevodu časti pozemku na Hviezdoslavovej ulici
obchodnou verejnou súťažou (mat. č.43-7MZ-2023) Ing. Adrián Brunclík – BR-PRO s. r. o.
mat. č.43-7MZ-2023
mat. č.43c-7MZ-2023
mat. č.43-7MZ-2023


Video záznam – stiahnutie bodov z rokovania: