Nitriansky samosprávny kraj rozdá 1,77 milióna Eur 354 mestám a obciam v Nitrianskom kraji.

Názov bodu:

Návrh na vydanie Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 6/2023 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu všeobecného rozvoja obcí a miest na území Nitrianskeho kraja

Materiály k bodu programu:


Mestá a obce môžu využiť túto dotáciu na rekonštrukciu a modernizáciu objektov spoločenského významu (napr. budovy obecného úradu, kultúrneho domu, materskej školy, základnej školy, hasičskej zbrojnice), riešenie preventívnych opatrení pred povodňami alebo podporu sociálnych služieb vo forme poskytovania opatrovateľských služieb, ďalej tiež na pomoc pre osamelo žijúcich seniorov a občanov v núdzi, podporu inkluzívnych tímov v materskej a v základnej škole. Podporené môže byť aj organizovanie športových a kultúrnych podujatí.
Celková schválená dotácia pre jednu obec/mesto nesmie presiahnuť sumu 5 000,-EUR.

Video záznam zo zasadnutia (12.07.2023)
bod o VZN do 2:47:00 (video sa spustí na začiatku bodu o VZN)

Hlasovanie poslancov: