Nové nájomné byty v ZM – maximálny mesačný príjem žiadateľa

zdroj: 21. feburár 2023 | zlatemoravce.eu | Komisia sociálna, zdravotná a bytová

K 1. júlu 2022 boli ustanovené sumy životného minima Opatrením Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny SR č. 227/2022 Z. z.
Za životné minimum fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú, sa
považuje suma alebo úhrn súm:

234,42 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu ,
163,53 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu ,
107,03 € mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa

Ku žiadosti o byt v novostavbe

Maximálny mesačný príjem žiadateľa a osôb s ním bývajúcich, ktorých príjmy sa
posudzujú spoločne nesmú presiahnuť:


a) najviac trojnásobok životného minima mesačného príjmu domácnosti

Počet členov v domácnosti / Maximálna hranica príjmu (3-násobok živ. minima)
Dvaja dospelí bez detí / 1.193,85 (čistý príjem)
Dvaja dospelí + 1 dieťa / 1.514,94 (čistý príjem
Dvaja dospelí + 2 deti / 1.836,03 (čistý príjem)

b) najviac štvornásobok životného minima mesačného príjmu domácnosti, ak
je členom domácnosti osoba ZŤP podľa zákona č. 443/2010 Z. z., alebo ak ide
o osamelého rodiča s nezaopatreným dieťaťom alebo aspoň jeden člen
domácnosti zabezpečuje zdravotnícku starostlivosť, sociálne a všeobecne
prospešné spoločenské služby, vzdelávanie, kultúru alebo ochranu
obyvateľov mesta. Osoba, ktorá žije v byte sama – taktiež mesačný príjem
najviac vo výške štvornásobku životného minima.

Počet členov v domácnosti / Maximálna hranica príjmu (4-násobok živ. minima)
Jeden dospelý bez dieťaťa / 937,68 (čistý príjem)
Jeden dospelý + 1 dieťa / 1.365,80 (čistý príjem)
Jeden dospelý + 2 deti / 1.793,92 (čistý príjem)

Súvisiacie články:

22. február 2023 | zm33.sk
Kritériá k prideľovaniu nájomných bytov v Zlatých Moravciach

10. február 2023 | zm33.sk
Zoznam žiadateľov o pridelenie bytu v novostavbe v Zlatých Moravciach