zdroj: 4. júl 2023 | zlatemoravce.eu | Komisia sociálna, zdravotná a bytová-zápisnice
foto: jún 2023 | zlatemoravce.eu | Tekovské Noviny

Zápisnica č. 7 zo zasadnutia Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej pri MsZ v Zlatých Moravciach, konanej dňa 13. júna 2023 o 16.30 hodine v zasadačke Mestského úradu v Zlatých Moravciach

Prítomní členovia komisie:
Ing. Marta Eckhardtová, MPH – predseda komisie
Mgr. Denisa Uhrinová – podpredseda
MUDr. Nina Horniaková
Mgr. Erika Kukučková
Mgr. Pavel Šepták
Mária Bandová

Ospravedlnení:
PharmDr. JUDr. Ivona Vicianová

Prítomní hostia:
PaedDr. Klaudia Ivanovičová

Zostavenie poradovníka uchádzačov
Všetci žiadatelia, ktorí splnili podmienky Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č. 3/2023 o prenájme bytov vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce nadobudnutých s podporou štátu boli zaradení do „Zoznamu uchádzačov“. Komisia sociálna, zdravotná a bytová zostavila „Poradovník uchádzačov“ od najvyššieho počtu dosiahnutých bodov podľa hodnotiacich kritérií uvedených v čl. II bodu l. prílohy k VZN.


V nájomných bytovkách na Robotníckej ulici bude celkom 32 bytov,
– z toho 8 trojizbových, 8 dvojizbových a 16 jednoizbových. Komisia odporučila použiť ustanovenie čl .II bod f) a ako hodnotiace kritérium u občanov s trvalým pobytom mimo Zlatých Moraviec odpočítať 5 bodov., vzhľadom k tomu, že prioritne je potrebné riešiť bytovú situáciu občanov Zl, Moraviec. Podobne u poberateľov starobných dôchodkov doporučila odpočítať 5 bodov, nakoľko v Dome s opatrovateľskou službou je dlhodobo voľných viac bytov, ktoré sú určené práve pre občanov, ktorí poberajú starobný dôchodok. Z toho dôvodu bude takýmto žiadateľom v dôchodkovom veku navrhnuté, aby požiadali o byt v Dome s opatrovateľskou službou na Rovňanovej ulici.

Komisia navrhla občanom s trvalým pobytom mimo Zlatých Moravciach odpočítať 5 bodov, podobne poberateľom starobných dôchodkov odpočítať 5 bodov. Poberatelia starobných dôchodkov môžu požiadať o byty v Dome s opatrovateľskou službou.

Uznesenie č. 17/2023
Komisia sociálna, zdravotná a bytová pri MsZ v Zlatých Moravciach, ktorá sa
konala dňa 13.06.2023 odporučila prideliť byty podľa jednotlivých poradovníkov:

Poradovník – 3-izbové byty

 1. Bielik Juraj, Ing., Zlaté Moravce
 2. Herdová Katarína, Zlaté Moravce
 3. Hudec Juraj, Zlaté Moravce
 4. Závalcová Alžbeta, Zlaté Moravce
 5. Ševce Peter, Zlaté Moravce
 6. Valovičová Iveta, Zlaté Moravce
 7. Blašková Lea, Zlaté Moravce
 8. Studená Dominika, Zlaté Moravce

Poradovník – 2-izbové byty

 1. Mrázová Zuzana, Zlaté Moravce
 2. Pupáková Ivana, Zlaté Moravce
 3. Baťová Jana, Zlaté Moravce
 4. Šťastná Monika, Zlaté Moravce
 5. Drgoňa Peter, Zlaté Moravce
 6. Szantová Erika, Zlaté Moravce
 7. Podbehlý Branislav, Zlaté Moravce
 8. Uhrecký Štefan, Zlaté Moravce

Náhradník (3-izbový byt, 2-izbový byt) – Porubec Štefan, Zlaté Moravce

Poradovník – 1-izbové byty

 1. Vanková Hana, Zlaté Moravce
 2. Suchá Michaela, Zlaté Moravce
 3. Ďuron Ľuboš, Zlaté Moravce
 4. Eliášová Ľudmila, Zlaté Moravce (nie prízemie)
 5. Horniak Boris, Zlaté Moravce
 6. Kukučková Ivana, Zlaté Moravce
 7. Líška Filip, Zlaté Moravce
 8. Prochovník Róbert, Zlaté Moravce
 9. Solčianska Kristína, Zlaté Moravce
 10. Šabík Tomáš, Zlaté Moravce
 11. Sládeková Denisa, Zlaté Moravce
 12. Vácval Ivan, Zlaté Moravce
 13. Šabík Radoslav, Zlaté Moravce
 14. Debnárová Alena, Tesárske Mlyňany
 15. Fejfár Filip, Zlaté Moravce
 16. Holý Martin, Zlaté Moravce

Náhradníci: (1-izbový byt) – Gábrišová Zuzana, Zlaté Moravce
Gazdagová Klaudia, Zlaté Moravce

Komisia postupovala podľa počtu pridelených bodov, od najvyššieho počtu bodov. Pri rovnakom počte bodov boli viacerí záujemcovia o jednoizbový byt. Komisia chcela čo najspravodlivejšie rozhodnúť o dvoch žiadateľoch o byt, ktorých navrhne zaradiť do poradovníka na 1-izbové byty. Navrhnutá bola možnosť zistiť, kto zo záujemcov o byt má najdlhšie trvalý pobyt v meste Zlaté Moravce, prípadne rozhodnúť podľa výšky príjmu žiadateľa. Napokon sa komisia dohodla na losovaní . Boli vylosovaní dve mená – Filip Fejfár a Martin Holý. Uvedený poradovník bol niekoľkokrát kontrolovaný a pri poslednom sedení komisie, za účasti 4 členov komisie bol ustanovený ako výsledný ten, ktorý je uvedený v zápisnici.


Komisia odporučila zverejniť ostatných uchádzačov, ktorí boli zaradení do „Zoznamu
uchádzačov“ v abecednom usporiadaní.


Zoznam uchádzačov:

1. Babiaková Zuzana, Žitavany
2. Barancová Michaela, Obyce
3. Benc Dalibor, Žitavany
4. Boďo Jozef, Beladice
5. Dekanová Zdenka, Hosťovce
6. Dubcová Mária, Obyce
7. Dukayová Martina, Hosťovce
8. Gábrišová Zuzana, Zlaté Moravce
9. Gajdošová Beata, Zlaté Morave
10. Gazdagová Klaudia, Zlaté Moravce
11. Gašparíková Anna, Tekovské Nemce
12. Havalová Martina, Hostie
13. Hudák Miroslav, Zlaté Moravce
14. Hric Vladimír, Zlaté Moravce
15. Holá Sofia, Zlaté Moravce
16. Hubčíková Kristína, Žikava
17. Hrúziková Monika, Hosťovce
18. Jakubovičová Janka, Zlaté Moravce
19. Krčmárová Marianna, Nová Ves nad Žitavou
20. Koláčková Jana, Martin nad Žitavou
21. Kielarová Helena, Šaľa
22. Kováč Miroslav, Žitavany
23. Lazarová Mária, Žitavany
24. Lukáčová Martina, Zlaté Moravce
25. Molnár Michal, Zlaté Moravce
26. Matulová Mária, Zlaté Moravce
27. Moravová Martina, Zlaté Moravce
28. Makovická Marianna, Lovce
29. Martišová Annamária, Nitra
30. Ondrejková Denisa, Hostie
31. Petlušová Monika, Zlaté Moravce
32. Porubec Štefan, Zlaté Moravce
33. Preinerová Irena, Zlaté Moravce
34. Šútorová Zuzana, Topoľčianky
35. Segíň Tomáš, Zlaté Moravce
36. Sakáčová Eva, Sľažany
37. Strasser Denis, Sľažany
38. Turčan Martin, Zlaté Moravce
39. Tomčík Jozef, Zlaté Moravce
40. Šútorová Monika, Žitavany
41. Valášiková Zuzana, Zlaté Moravce
42. Zálešáková Petra, Zlaté Moravce

Vzhľadom k veľkému počtu žiadostí o novostavbu komisia odporučila mestu Zlaté
Moravce pokračovať vo výstavbe ďalších bytových domov

————————

Z á p i s n i c a č. 6
zo zasadnutia Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej pri MsZ
v Zlatých Moravciach, konanej dňa 23. mája 2023 o 8.00 hodine
v zasadačke Mestského úradu v Zlatých Moravciach

Zostavenie poradovníka uchádzačov
Všetci prítomní členovia komisie sa oboznámili s doručenými žiadosťami o pridelenie
bytov, vrátane doručených dokladov. Žiadatelia, ktorí nesplnili podmienky Všeobecne
záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č. 3/2023 o prenájme bytov vo vlastníctve
mesta Zlaté Moravce nadobudnutých s podporou štátu, boli vyradení.
Z uchádzačov, ktorí splnili podmienky uvedené v čl. 4 VZN zostaví komisia
poradovník uchádzačov podľa bodového systému uvedeného v prílohe č. 2 k VZN mesta
Zlaté Moravce č. 3/2023 o prenájme bytov vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce
nadobudnutých s podporou štátu. Poradovník uchádzačov bude zostavený v závislosti od
najvyššieho počtu dosiahnutých bodov podľa hodnotiacich kritérií .

 • Za trvalý pobyt žiadateľa v meste Zlaté Moravce môže byť priradených 5 – 25
  bodov
 • Žiadateľ alebo člen domácnosti je osoba s ťažkým zdravotným postihnutím – 10
  bodov
  (komisia sa obrátila na právnika MsÚ, nakoľko mali sporné názory na občana s ťažkým
  zdravotným postihnutím, v ktorých prípadoch teda komisia môže občana považovať na
  ťažko zdravotne postihnutého.
  Stanovisko právničky MsÚ: pri žiadateľovi alebo členovi domácnosti, ktorý je osobou
  s ťažkým zdravotným postihnutím bude postačujúce, ak je sa preukáže preukazom ŤZP).
  3
 • Žiadatelia sú manželský pár (plus 5 bodov za každé dieťa) – 20 bodov – Ak sú
  žiadateľmi manželia, komisia pridelí 20 bodov, a ak majú manželia neplnoleté
  deti, počíta sa za každé dieťa + 5 bodov.
 • Žiadateľ je osamelý rodič (plus 5 bodov za každé dieťa) – 25 bodov – Ak je
  žiadateľ osamelý rodič, t. j. len jeden z rodičov bez manžela/ partnera, komisia
  pridelí 25 bodov a ak má neplnoleté deti, počíta sa za každé dieťa + 5 bodov.
  (komisia sa obrátila opäť na právnika MsÚ z dôvodu správneho výkladu
  slovného spojenia – „ osamelý rodič“ –
  Stanovisko právničky MsÚ : osamelý rodič je dospelá osoba, ktorá žije s nezaopatreným
  dieťaťom alebo deťmi v spoločnej domácnosti a v tejto domácnosti nežije s manželkou,
  manželom, partnerom alebo partnerkou, s ktorým by spoločne vychovávali deti )
 • Žiadateľ, ak je samostatná plnoletá osoba – 5 bodov, pričom uvedené sa bude
  vzťahovať aj na spoluposudzovanú osobu – partnera
 • Spôsob života uchádzača a jeho rodinných príslušníkov:
 • Nezhody s inými nájomcami v doposiaľ obývanom bytovom alebo
  rodinnom dome = – 5 bodov
 • Ničenie vnútorného vybavenia mestského bytového, bytového alebo
  rodinného domu = – 5 bodov
 • Výchovné pomery v rodine s nezaopatrenými deťmi, starostlivosť
  o výchovu a výživu detí, plnenie povinnej školskej dochádzky = – 5 bodov
 • Iné odôvodnené a závažné skutočnosti, ktoré môžu mať podľa usúdenia
  komisie negatívny vplyv pre uchádzača o byt (napr. povesť, atď.) = – 5
  bodov
 • Subjektívne kritérium komisie : naliehavosť riešenia bytového problému
  žiadateľa, dôvody riešenie špecifickej sociálnej situácie, zdravotné obmedzenie
  alebo iný dôvod (je možné prideliť 0 -5 bodov) – prideľuje komisia ako celok, nie
  každý člen komisie individuálne.
  Komisia je povinná uplatniť hodnotiace kritériá pri uchádzačovi, ako aj
  spoluposudzovanej osobe.
  Komisia sa dohodla na ďalšom stretnutí, po doplnení požadovaných dokladov, kedy
  bude zostavený Poradovník uchádzačov.