Tak toto sú dlžníci za smeti a takéto je to suma v meste Zlaté Moravce? (2. časť)

zdroj: 29. apríl 2024 | zlatemoravce.digitalnemesto.sk

Výzva na zaplatenie nedoplatku
Bezodkladné zaslanie výziev na zaplatenie daňového nedoplatku sa ukázalo ako najefektívnejší spôsob vymáhania nedoplatkov. Výzvy sa zasielajú každoročne po termíne na zaplatenie druhej splátky dane a poplatku. Zaslanie výzvy podľa § 80 daňového poriadku min. raz za 6 rokov je podmienkou, aby sa pohľadávka nepremlčala až do súhrnnej lehoty na vymáhanie 20 rokov. Po tejto lehote 20 rokov nedoplatok podľa daňového poriadku zaniká zo zákona.

V roku 2023 bolo zaslaných celkom 2 450 výziev, z toho 591 výziev na zaplatenie nedoplatku na dani z nehnuteľností FO na dlžnú sumu 64 473,45 Eur a pre PO bolo zaslaných 40 výziev na dlžnú sumu
107 960 Eur. Na základe výziev v r. 2023 fyzické osoby uhradili na dani z nehnuteľností do 31.12.2023 sumu 40 093,09 Eur a právnické osoby 64 917,38 Eur.

Na zaplatenie nedoplatku za poplatok za komunálny odpad FO bolo zaslaných 1.735 výziev na dlžnú sumu 259 881,17 Eur, z toho po výzve bolo zaplatených 39 583,86 Eur a 82 výziev na nedoplatok za poplatok za KO PO v sume 21 289,97 Eur, na základe výzvy bolo do 31.12.2023 zaplatených 3 387,12 Eur.
aďalej však zostáva pomerne vysoký počet nevymožiteľných a nedoplatkov. Výraznú časť z nich tvoria nevymožené nedoplatky uplatnené v exekučnom a konkurznom konaní.

Štruktúra nedoplatkov na poplatku za komunálne odpady
Vymožiteľnosť pohľadávok je u jednotlivých skupín veľmi rozdielna. Vzhľadom k tomu, že dlžníci – fyzické osoby sú v rozhodujúcej miere nemajetní, alebo sociálne odkázaní a daňovej exekúcii podľa § 99 ods. 4 daňového poriadku nepodliehajú dávky v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky poskytované podľa osobitných predpisov a i., vymožiteľnosť týchto pohľadávok je minimálna.

K 31.03.2024 je v evidencii obyvateľstva evidovaných 469 osôb s trvalým pobytom „Zlaté Moravce, 1. mája 2“, pričom nedoplatok u týchto bezdomovcov je vo výške 55.294,17 Eur, čo predstavuje 19,44 % z celkového objemu nedoplatkov na poplatku za komunálny odpad fyzických osôb.

Na Ul. 1. mája a Ul. Chyzeroveckej č. 109 – 211 evidujeme celkovo 915 poplatníkov, celkový nedoplatok za uvedené adresy je 148 336,92 Eur, čo predstavuje 52,15 % podiel na celkovej výške nedoplatku. Z celkového počtu 1384 evidovaných obyvateľov je na uvedených adresách evidovaných 535 nezaopatrených detí do 18 rokov, ktoré nie sú spôsobilé na právne úkony a nie je možné ich postihovať ani uplatniť voči nim žiadne sankcie, pričom tvoria odpad a zároveň zvyšujú výšku nedoplatkov. Poplatkovú povinnosť znáša za nich ich zákonný zástupca, rovnako dlžník.

Z uvedenej sumy je minimálny predpoklad úhrady vyrubeného poplatku. Problémovou skupinou sú poplatníci, ktorí podľa § 77 ods. 4 a § 82 zákona o miestnych daniach nie sú poplatníkmi a majú nárok na oslobodenie alebo zníženie od poplatku, nakoľko sa viac ako 90 dní nezdržujú na území mesta a neprodukujú odpad (zahraničné pobyty, prechodné pobyty mimo TP, odsúdení, pobyty v zariadení sociálnych služieb, hospitalizovaní…) Správca dane nemôže z úradnej moci predpis zrušiť, zníženie alebo
oslobodenie od poplatku je možné len po preukázaní uvedených skutočností. Poplatníci si neplnia oznamovaciu povinnosť, nepreberajú rozhodnutia a výzvy, následkom toho každoročne dochádza k zvyšovaniu celkových nedoplatkov aj za dlžníkov, ktorí odpad na území mesta netvoria.

27.05.2024 Ako je to s vymáhaním daňových a nedaňových pohľadávok v meste Zlaté Moravce? (1. časť)

28.05.2024 – Tak toto sú dlžníci za smeti a takéto je to suma v meste Zlaté Moravce? (2. časť)