Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
foto: 01.06.2024
pridané: 01.06.2024

V piatok 31. mája 2024 nás navždy opustil významný pedagóg a matematik, výnimočná osobnosť našej univerzity, bývalý dekan, prodekan a vedúci Katedry matematiky a náš vzácny kolega prof. RNDr. Ondrej Šedivý, CSc. Ďakujeme za všetko, Pán profesor ❤️

článok rok 2015:
V jesennom období tohto roku sa významný člen našej akademickej obce, prof. RNDr. Ondrej Šedivý, CSc. (Katedra matematiky FPV UKF v Nitre), dožil významného životného jubilea – 80-tich rokov. Narodil sa 20. októbra 1935 v malej dedinke Mankovce v okrese Zlaté Moravce. Po maturite študoval na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave, kde v roku 1959 ukončil svoje štúdium s vyznamenaním. Od 1. apríla 1960 začal pracovať na Pedagogickom inštitúte v Nitre, konkrétne na vtedajšej Katedre prírodných vied. V úvode svojej kariéry nasmeroval vedeckú dráhu v matematike na výskum ortogonálnych olynómov pri riešení diferenciálnych rovníc. Treba uviesť, že súbežne so základným výskumom v oblasti algebraickej geometrie sa venoval aj pedagogickému výskumu v oblasti didaktiky matematiky a teórie vyučovania matematiky.

Práve teórii vyučovania matematiky zasvätil podstatnú časť svojej vedeckej kariéry, aby tým naplnil svoj životný cieľ z mladosti – stať sa dobrým učiteľom. A tak prirodzene, dominantné v jeho vedeckej činnosti sú práce z oblasti teórie vyučovania matematiky: 6 monografií, 9 vysokoškolských učebníc, 43 vysokoškolských učebných textov, 64 učebníc pre základné školy, 22 učebníc pre stredné školy, 19 odborných a iných knižných publikácií, 11 metodických príručiek a viac ako 100 vedeckých príspevkov.

Prof. Ondrej Šedivý, v priebehu času pôsobil na viacerých riadiacich postoch. Bol viackrát vedúcim katedry matematiky (1977 – 1988, 1996 – 1999, 2002 – 2012), prodekanom (1970 – 1988), dekanom Pedagogickej fakulty v Nitre (1988 – 1989) a dekanom Fakulty prírodných vied UKF v Nitre (1992 – 2002). Ako člen akademických senátov vo viacerých časových obdobiach, podpredseda Správnej rady UKF a akademický funkcionár bol vždy príkladným, zanieteným a plne akceptovaným reprezentantom našej vysokej školy.

Za mnohé zásluhy mu boli udelené rôzne významné pocty, medaily  a vyznamenania, medzi ktoré určite patrí aj udelenie najvyššieho ocenenia, aké môžu byť udelené ministrom školstva – Veľkej medaily sv. Gorazda za výnimočné celoživotné dielo pri výchove generácií učiteľov matematiky a za významný vedecký prínos v oblasti teórie vyučovania matematiky.

Z uvedeného vyplýva, že prof. Ondrej Šedivý bol nielen očitým svedkom premien našej Alma mater, ale aj jeho pričinením si naša univerzita udržala svoje postavenie v systéme vysokých škôl na Slovensku. V mene celej akademickej obce mu týmto spôsobom vyjadrujeme vďaku a želáme hlavne pevné zdravie i mnoho síl do ďalšej tvorivej činnosti.

Autor článku: RNDr. Dušan Vallo, PhD., prodekan pre vzdelávaciu činnosť FPV
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová

Životopis + fotografie: https://www.ku.sk