VEDEC ROKA SR 2022 – doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD. získal ocenenie v kategórií Inovátor roka

VAT (Utorok 16.05.2023 18:00)

  • Magazín o vede a technológiách s Gregorom Marešom.

Špeciálny magazín VAT venovaný piatim najlepším vedcom a vedkyniam na Slovensku za rok 2022. Uvidíte odborníkov v oblastiach fyziky, informatiky, chemickej analýzy, robotiky, vesmíru, jadrového priemyslu a medzinárodnej spolupráce.

ARCHÍV RTVS – Relácia VAT:

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14067/403699#381

INOVÁTOR ROKA – doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD.,
(Pochádza z okolia Zlaté Moravce, aktuálne býva v obci Žikava, kde je aj poslancom obecného zastupiteľstva)

Poznáme laureátov ocenenia osobností slovenskej vedy za rok 2022

zdroj: 16.05.2023 | vedanadosah.cvtisr.sk | CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR

Päť výnimočných slovenských osobností pôsobí v oblasti matematiky, techniky, chémie, strojárskych technológií, informatiky a umelej inteligencie.

Na obrázku zľava: Ing. Michal Májek, Dr. rer. nat., doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD., prof. Ing. Mária Bieliková, PhD., manželka prof. RNDr. Martina Škovieru, PhD. a doc. Ing. Marek Vrabeľ, PhD. Foto: CVTI SR

Už 26. ročník podujatia Vedec roka SR 2022 sa uskutočnil 16. mája 2023 v priestoroch Slovenskej národnej galérie v Bratislave. Jeho cieľom je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj najlepšie dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku. Nad podujatím prevzalo záštitu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Vyhlasovateľmi ocenenia sú Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), Slovenská akadémia vied (SAV) a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS). Hodnotiaca komisia, ktorú tvorili zástupcovia vyhlasovateľov podujatia, vyberala laureátov spomedzi 62 nominovaných vedeckých osobností. Ocenenia za významné dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku sa odovzdávali v piatich kategóriách.

„Centrum vedecko-technických informácií SR dlhodobo nielen propaguje a popularizuje vedu, techniku, výskum a inovácie odbornej i laickej verejnosti, ale výraznou mierou sa podieľa aj na presadzovaní princípov otvorenej vedy a otvoreného prístupu k vede. Svojimi aktivitami tak neustále zlepšuje vnímanie vedy a techniky a ich významu v rámci celej spoločnosti. Aj toto podujatie prispieva k podpore našich vedkýň a vedcov a oceneniu ich práce a dosiahnutých výsledkov,“ uviedol generálny riaditeľ Centra vedecko-technických informácií SR Ján Kyselovič.

„Aj v tomto roku mala hodnotiaca komisia náročnú úlohu. Dostali sme množstvo nominácií a je pre mňa veľkým potešením, že aj na základe toho môžem konštatovať, že máme na Slovensku zanietené vedkyne a vedcov, ktorí dosahujú vo svojich odboroch významné výsledky,“ povedal predseda hodnotiacej komisie Peter Samuely.

V jednotlivých kategóriách získali ocenenie za rok 2022 tieto osobnosti:

  • Kategória Vedec roka/Vedkyňa roka: prof. RNDr. Martin Škoviera, PhD., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave. Ocenenie získal za použitie inovatívnych matematických metód a publikovanie prelomových výsledkov o niekoľkých dôležitých a dlhodobo otvorených hypotézach týkajúcich sa cyklov a pokrytí v teórii grafov.
  • Kategória Mladý vedecký pracovník/Mladá vedecká pracovníčka: Ing. Michal Májek, Dr. rer. nat., Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave. Ocenenie získal za významné medzinárodné uznanie a potenciálny prínos výskumu v oblasti chemickej katalýzy s piezoelektrickými materiálmi.
  • Kategória Inovátor roka/Inovátorka roka: doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD., Technická fakulta, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Ocenenie získal za významný prínos v riadiacich a navigačných algoritmoch pre oblasť autonómnej mobilnej robotiky pretavený do dvoch funkčných prototypov autonómnych mobilných robotov.
  • Kategória Technológ roka/Technologička roka: doc. Ing. Marek Vrabeľ, PhD., Strojnícka fakulta, Technická univerzita v Košiciach. Ocenenie získal za zabezpečenie komplexnej technologickej prípravy výroby a samotnej výroby jedinečných dielcov pre letecký, vesmírny a jadrový priemysel.
  • Kategória Osobnosť medzinárodnej spolupráce: prof. Ing. Mária Bieliková, PhD., Kempelenov inštitút inteligentných technológií. Ocenenie získala za jedinečný prínos k rozvoju a zviditeľneniu slovenskej vedy na medzinárodnej úrovni v oblasti umelej inteligencie, zapájanie sa do vedeckých projektov Horizontu Európa a založenie Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií s medzinárodným presahom.

Podujatie sa uskutočnilo za účasti zástupcov vyhlasovateľov ocenenia, zástupcov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, členov hodnotiacej komisie, rektorov a prorektorov viacerých slovenských univerzít, zástupcov organizácií podporujúcich vedu a výskum, partnerov a mediálnych partnerov podujatia.

„Verím, že aj v budúcnosti budeme pre odbornú verejnosť rovnocenným partnerom, ktorý neustále reflektuje na aktuálne riešené potreby našej spoločnosti. Nielen v súvislosti s ďalším ročníkom tohto podujatia sa budeme zaoberať otázkou rodovej rovnosti a jej riešenia v spoločenskej praxi či potrebou riešenia otázky etického správania sa vo vede a výskume,“ doplnil generálny riaditeľ Centra vedecko-technických informácií SR Ján Kyselovič.

Všetky informácie o podujatí Vedec roka SR 2022 nájdete na webovej stránke vedanadosah.sk v sekcii Vedec roka SR.

Generálnym partnerom podujatia je spoločnosť Interway, hlavným partnerom podujatia je spoločnosť SPP, partnermi podujatia sú spoločnosť Datalan a Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS). Mediálnymi partnermi podujatia sú Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) a relácia VAT – Veda a technika, magazín Nextech, Rádio Devín a Rádio Regina Západ.

Zdroj: CVTI SR

(af)

–> CELÁ FOTOGALÉRIA