Zlaté Moravce – Týždeň v samospráve 15/2023

zdroj: 18.04.2023 | zlatemoravce.eu | Mesto Zlaté Moravce

Ekonomické oddelenie spracovalo Návrh rozpočtu Mesta

Ekonomické oddelenie spracovalo Návrh rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2023 vrátane programov a podprogramov s výhľadom na roky 2024 a 2025, ktorý bol zostavený v súlade s § 10 Zák. č. 583/2004 Z. z. v platnom znení. Mesto zostavuje rozpočet ako základný nástroj svojho hospodárenia počas rozpočtového roka. Do schválenia rozpočtu na rozpočtový rok 2023 mesto hospodári v rozpočtovom provizóriu.
Podľa § 9 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení je mesto povinné rozpočet mesta zverejniť najmenej 15 dní pred schválením spôsobom v meste obvyklým, aby sa mohli k nemu obyvatelia vyjadriť. Návrh rozpočtu bude prerokovaný vo finančnej komisii dňa 18. apríla 2023 a predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 27. apríla 2023.
Návrh rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2023 vrátane programov a podprogramov s výhľadom na roky 2024 a 2025 bol zverejnený dňa 12. apríla 2023 na úradnej tabuli MsÚ, na webovej stránke mesta www.zlatemoravce.eu a na centrálnej elektronickej úradnej tabuli (CUET).
Dňom zverejnenia návrhu rozpočtu mesta začala 10 najmenej dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu rozpočtu mesta v písomnej forme, elektronicky na e-mailovú adresu iveta.szobiova@zlatemoravce.eu alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text, alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu, pričom z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ rozpočtu a vyhodnotenie sa predloží poslancom v písomnej forme najneskôr tri dni pred rokovaním mestského zastupiteľstva o návrhu rozpočtu.

Krst zbierky básní Ľuba Olacha

V piatok 14. apríla 2023 sa v priestoroch obradnej sály Mestského strediska kultúry a športu v Zlatých Moravciach uskutočnil krst knihy básní Moje najmilšie od Ľuba Olacha. Podujatie bolo spojené s oslavou 75. narodenín autora.
Akcia začala o 16.00 hodine. V rámci kultúrneho programu vystúpili žiaci Základnej umeleckej školy v Zlatých Moravciach. Moderátorom večera bol syn autora, Ľubo Olach mladší, ktorý sa so svojím otcom rozprával o jeho knihách, písaní i o živote. Ich rozprávanie bolo spestrené recitáciou Olachových básní v podaní herca Juraja Ďuriša. Ten bol i krstným otcom knihy Moje najmilšie. Krstilo sa vínom. Na záver akcie boli všetci diváci pozvaní na malé občerstvenie.

Cigánski Diabli v Zlatých Moravciach

Dňa 13. apríla 2023 sa uskutočnil koncert Cigánskych Diablov. Vystúpenie bolo pokračovaním koncertov v rámci 15. výročia ich orchestra. Koncert bol prierezom repertoáru za celé obdobie pôsobenia. Od virtuóznych skladieb, cez slovenské, cigánske a medzinárodné piesne. Avšak zazneli aj skladby z ich posledného hudobno-tanečného projektu „Cigáni idú do neba“, ktorý vytvorili s Jánom Ďurovčíkom a jeho tanečníkmi zo Slovenského Divadla Tanca. Koncert sa stretol s veľkým úspechom, a preto sa tešíme na ten ďalší.

Mesto žiada dotáciu na zberné nádoby

Mesto Zlaté Moravce predložilo žiadosť o dotáciu na Environmentálny fond v činnosti C4 – Triedený zber komunálneho odpadu na zakúpenie 160 ks zberných nádob na triedenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Z dôvodu, že mestá a obce majú od 1.januára 2021 povinnosť zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad. V súčasnej dobe mesto Zlaté Moravce zabezpečuje tieto služby dodávateľsky.

Získali sme dotáciu

Mestu Zlaté Moravce bola poskytnutá dotácia z Nitrianskeho samosprávneho kraja na obnovu národnej kultúrnej pamiatky – Župný dom v Zlatých Moravciach v sume 3 500,00 EUR. Dotácia bude použitá na demontáž a opravu strešnej krytiny na časti strechy na Župnom dome z dôvodu zachovania historickej pamiatky.

Právnik Mesta informuje

V 15. týždni boli vybavené všetky žiadosti o poskytnutie informácií, ktoré boli Mestu Zlaté Moravce doručené v 14. týždni.
Je pripravený nový rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach, ktorý bude predložený poslancom Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach na ich najbližšie rokovanie a taktiež je pripravená zmena rokovacieho poriadku komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Zlatých Moravciach, ktorá bude predložená poslancom Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach na ich najbližšie rokovanie. Ide o dôležité dokumenty samosprávy, ktoré upravujú postup poslancov Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach a členov komisií pri rozhodovaní o dôležitých otázkach týkajúcich sa tohto mesta a jeho fungovania.
Mesto Zlaté Moravce pripravuje splátkový kalendár na splátky dlhu, ktorý má jedna obchodná spoločnosť voči Mestu Zlaté Moravce za neuhrádzanie nájmu za nebytové priestory, ktoré mala v prenájme. Nakoľko táto spoločnosť neuhrádzala nájomné, pristúpilo Mesto Zlaté Moravce v roku 2022 k podaniu žaloby. Na základe uvedeného Okresný súd v Nitre rozhodol, že táto spoločnosť je povinná uhradiť Mestu Zlaté Moravce sumu 6927,32 Eur spolu s úrokom z omeškania a zmluvnou pokutou. Z tohto dôvodu bude so spoločnosťou v najbližších dňoch uzavretý splátkový kalendár na celkovú dlžnú sumu, na základe čoho nebude musieť Mesto Zlaté Moravce pristúpiť k nútenému vymáhaniu prostredníctvom exekútora.

Vzdelávanie personálu pokračuje

Dňa 11. apríla 2023 (počas riaditeľského voľna v MŠ) sa pedagogickí zamestnanci a vedúce školských jedální z MŠ Žitavské nábrežie, MŠ Štúrova a MŠ Slnečná zúčastnili v zasadačke MsÚ školenia GDPR.
Dňa 12. apríla 2023 pokračovali vo vzdelávaní riaditeľky MŠ, ktoré absolvovali online multidisciplinárne vzdelávanie na tému „Komunikácia s agresívnymi a ochranárskymi rodičmi.“ Uvedené vzdelávanie absolvovali aj riaditeľky ZŠ, riaditeľka ZUŠ a referentka sociálnych veci na oddelení školstva a sociálnych veci na MsÚ v Zlatých Moravciach. Panie riaditeľky v rámci vzdelávania získali nové zručnosti, ktoré budú ďalej posúvať pedagógom v školách a školských zariadeniach a následne všetci využívať v praxi pri niektorých negatívnych prejavoch detí a žiakov, ktoré je nutné riešiť s ich zákonnými zástupcami.
Dňa 13. apríla 2023 riaditeľky MŠ a riaditeľky ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Zlaté Moravce absolvovali online seminár na tému: „Rozhodovanie riaditeľa školy elektronicky – vydávanie rozhodnutí v súlade so zákonom o eGovernmente“.

Dane a poplatky

Oddelenie miestnych daní postupne doručuje listinné rozhodnutia na daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za komunálne odpady do vlastných rúk občanom, ktorí nemajú aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie.
Do elektronických schránok už boli zaslané všetky rozhodnutia pre obyvateľov, ktorí majú trvalý pobyt v bytových domoch. Upozorňujeme daňovníkov, aby si obsah elektronickej schránky priebežne kontrolovali. Ak v úložnej lehote adresát nepotvrdí notifikáciu o doručení, rozhodnutie sa bude považovať za doručené uplynutím 15-dňovej úložnej lehoty aj v prípade, ak sa o tom adresát nedozvedel. Ide o fikciu doručenia.
V týždni od 11. apríla 2023 do 14. apríla 2023 boli prostredníctvom doručovateľky mesta doručené rozhodnutia na dane a poplatky obyvateľom s trvalým pobytom na ulici:

  • Mojmírova
  • Duklianska
  • Nitrianska
  • 1. mája 1-19

Neprevzaté rozhodnutia na daň a poplatok pre uvedené ulice si daňovníci môžu vyzdvihnúť v podateľni mestského úradu do 28. apríla 2023 v úradných hodinách. Po tomto termíne budú rozhodnutia odovzdané na doručenie cez Slovenskú poštu.