Zlaté Moravce – Týždeň v samospráve 25/2023  – materské školy, Prílepy, pokladničné hodiny, dane, zastupiteľstvo, pozvánky….

zdroj: 28.06.2023 | zlatemoravce.eu | Mesto Zlaté Moravce

Pripomenuli sme si 910. výročie prvej písomnej zmienky o Zlatých Moravciach

Tento rok si pripomíname 910. výročie prvej písomnej zmienky o našom meste. Pri tejto príležitosti sa v priestoroch Kaštieľa Migazziovcov uskutočnila slávnostná akadémia. Akcia sa uskutočnila v pondelok 19. júna 2023 o 10.00 hodine v obradnej sále Kaštieľa Migazziovcov. Podujatie pripravilo mesto Zlaté Moravce v spolupráci s Mestským strediskom kultúry a športu v Zlatých Moravciach.

V úvode akadémie vystúpili žiaci Základnej umeleckej školy v Zlatých Moravciach so svojím programom. Po nich sa slova ujal viceprimátor Zlatých Moraviec Marek Holub. V krátkosti hovoril o dejinách nášho mesta. „Chcel by som popriať Zlatým Moravciam budúcnosť, v ktorej budú obyvatelia hrdí na svoje mesto a budú ho spoločne stále viac a viac rozvíjať,“ povedal v závere svojej reči.

Podrobnejší rozbor dejín Zlatých Moraviec predniesol regionálny historik Marian Tomajko. Hovoril o prvom osídlení nášho mesta, cez turecké vojny až po moderné dejiny. V závere boli všetci prítomní ľudia pozvaní na výstavu starých fotografií Zlatých Moraviec, ktorá bola pripravená v zasadacej miestnosti kaštieľa. Akadémie sa okrem verejnosti zúčastnili aj žiaci Základnej školy Pribinova. Prvá písomná zmienka o Zlatých Moravciach pochádza z roku 1113 v listine kráľa Kolomana, kde sa Moravce spomínajú ako villa Morowa.

Zmena v prevádzke materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Zlaté Moravce počas mesiacov júl a august 2023

Vzhľadom na rekonštrukciu Materskej školy Žitavské nábrežie 1 v Zlatých Moravciach, ktorá sa bude realizovať v mesiacoch júl – august 2023 a z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti detí a personálu počas rekonštrukcie, Materská škola Žitavské nábrežie bude mimo prevádzky. Prevádzka MŠ Žitavské nábrežie 1, ktorá mala byť od 24. júla 2023 do 11. augusta 2023, bude presunutá :

od 24. júla 2023 – do 28. júla 2023  do MŠ Kalinčiakova,

od 31. júla 2023 – do 11. augusta 2023  do MŠ Štúrova.

 Prevádzka materských škôl  v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Zlaté Moravce počas mesiacov júl a august 2023 bude zabezpečená nasledovne v týchto materských školách:

MŠ Kalinčiakova 12                      03. júla 2023 – 28. júla 2023 vrátane

MŠ Štúrova 15                                31. júla 2023 – 25. augusta 2023 vrátane

MŠ Slnečná 2 – len v prípade, ak nebude postačujúca kapacita MŠ Štúrova na počet prihlásených detí                            31. júla 2023 – 25. augusta 2023 vrátane

Prevádzka materských škôl  v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Zlaté Moravce  počas mesiacov júl a august 2023 je realizovaná v súlade s §150 a zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a  o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Vyhláškou 541/2021 Z.z. MŠVVaŠ SR o materskej škole.

V prípade nejakých nejasností Vám bližšie informácie poskytnú p. riaditeľky jednotlivých materských škôl osobne alebo telefonicky, prípadne oddelenie školstva a sociálnych vecí na MsÚ v Zlatých Moravciach:

MŠ Žitavské nábrežie: 0917 900 423

MŠ Kalinčiakova: 0915 823 734

MŠ Štúrova: 0917 899 235

MŠ Slnečná: 0917 899 108

OŠaSV MsÚ Zlaté Moravce: 037/6923919,  0918 890 311.

Oddelenie investičnej výstavby a hospodárskej činnosti informuje

Oddelenie investičnej výstavby a hospodárskej činnosti zabezpečilo odstránenie dopravného značenia B 37 ,,Iný zákaz“ s integrovaným textom ,,Prejazd zakázaný“, ktoré bolo umiestnené na miestnej a účelovej ceste na Ulici Nová v mestskej časti Prílepy a odstránenie informačnej tabuli, ktorá upozorňovala vodičov na zakázaný prejazd na miestnej komunikácii Nová. Dopravné značenia boli odstránené kvôli platnosti novej vyhlášky č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení z platným zákonom stanovených podmienok a záverov z technických podmienok TP 117, ktoré ustanovujú spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení.

Dňa 13. júna 2023  sa uskutočnila obhliadka Novej ulice v mestskej časti Prílepy, na ktorej sa zúčastnil dopravný inžinier a navrhol možnosti riešenia dopravnej situácie. Možnosti riešenia dopravnej situácie na Ul. Nová je viacero, ale je potrebné prihliadnuť na všetky pozitíva a negatíva jednotlivých návrhov:

1. Osadenie ďalších spomaľovacích prahov

Spomaľovací prah je stavebno-technický prvok, ktorý čiastočným zvýšením nivelety ako fyzickej prekážky vytvára nepriaznivý dynamický účinok na vozidlo a tak účinne vplýva na zníženie nežiaducej rýchlosti vozidiel alebo na dodržiavanie stanovenej rýchlosti jazdy vozidiel.

Okrem toho svojím vyhotovením pôsobí aj opticky a zvukovo. Účelom jeho použitia je dosiahnutie požadovanej rýchlosti na danom úseku CK náhlou zmenou výškového profilu CK.

Vzhľadom na to, že spomaľovací prah vytvorí na CK pomerne výraznú nerovnosť, môže sa použiť v odôvodnených prípadoch len:

– na miestach so zvýšenou dopravnou nehodovosťou,

– pred priechodom pre chodcov,

– v obytnej alebo pešej zóne, v zóne s dopravným obmedzením,

– pri vjazde na CK alebo na plochu s odlišným dopravným režimom.

Niektoré negatíva pri osadení spomaľovacieho prahu:              

– pred spomaľovacím prahom šofér musí spomaliť, v niektorých prípadoch (podľa typu auta) možno úplne zastaviť, zaradiť nízky rýchlostný stupeň, pridať plyn a prejsť spomaľovací prah. Výsledok? Zvýšenie výskytu oxidu dusíka, oxidu uhličitého a tiež aj prachových častíc.

– pri prejazde spomaľovacieho prahu spomalením a opätovnou jazdou spôsobí otrasy, emisie a prach, ktoré by sa podpísali na rodinných domoch v tejto lokalite oveľa viac ako plynulou jazdou,

– ďalším negatívom spomaľovacieho prahu (pohľad šoféra) bude aj zvýšené opotrebenie podvozkových častí a pohonného systému automobilov, najmä obyvateľov dotknutej ulice, ktorí budú musieť pri ceste do práce a domov niekoľkokrát zbytočne prekonávať prekážky, prípadne spomaľovať alebo zastavovať namiesto normálnej plynulej jazdy.

2. Ul. Novú označiť ako obytnú zónu

– v obytnej zóne smú chodci používať cestu v celej jej šírke.

– v obytnej zóne, vodič smie jazdiť rýchlosťou najviac 20 km/h. Pritom je povinný dbať na zvýšenú ohľaduplnosť voči chodcom, ktorých nesmie ohroziť. Ak je to nevyhnutné, vodič je povinný zastaviť vozidlo. V obytnej zóne je státie motorových vozidiel zakázané, ak dopravnou značkou nie je určené inak (obyvateľ obytnej zóny nesmie svoje auto parkovať na ceste ani pred vlastným domom, vchodom či pozemkom).

– v obytnej zóne sú chodci povinní umožniť vozidlám jazdu. To platí aj pre deti, ktoré sa hrajú v obytnej zóne.

3. Ul. Novú označiť ako slepú ulicu 

– značka Slepá cesta označuje cestu, ktorá sa ďalej končí, alebo ktorou nemožno ďalej pokračovať v jazde.

– Ul. Nová by bola neprejazdná aj pre obyvateľov na danej ulici, a tým pádom by cesta od označenia konca mestskej časti Prílepy až po cestu I. triedy 65 zostala nevyužívaná.

Mesto Zlaté Moravce aj naďalej  hľadá najvhodnejší spôsob, ako dopravnú situáciu na Novej ulici vyriešiť k spokojnosti všetkých obyvateľov danej ulice.

Oznámenie o zmene pokladničných hodín od 01. júla 2023

Z prevádzkových dôvodov dochádza k dočasnej zmene pokladničných hodín v pokladnici Mestského úradu v Zlatých Moravciach od 01. júla 2023 nasledovne:

PONDELOK: 8:00 – 11:30             12:30 – 14.00

UTOROK:      8:00 – 11:30              —————-

STREDA:      8:00 – 11:30             12:30 – 16:00

ŠTVRTOK:    nestránkový deň

PIATOK:         8:00 – 11:30              12:30 – 14:00

Ďakujeme za pochopenie.

Dane a poplatky

Všetky rozhodnutia na daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za komunálny odpad na rok 2023 sú doručené daňovníkom a poplatníkom do vlastných rúk alebo do elektronických schránok.

Upozorňujeme daňovníkov, že veľké množstvo rozhodnutí do vlastných rúk si daňovníci na pošte fyzicky  neprebrali. Po uplynutí 15-dňovej úložnej lehoty sa všetky dokumenty považujú za doručené aj v prípade, ak sa o tom adresát nedozvedel. Ide o fikciu doručenia. Týka sa to aj dokumentov zaslaných do elektronickej schránky prostredníctvom portálu Slovensko.sk. Upozorňujeme daňovníkov, aby si obsah elektronickej schránky priebežne kontrolovali (nie email). Ak v úložnej 15-dňovej lehote  adresát  nepotvrdí  notifikáciu o doručení, rozhodnutie sa bude považovať za doručené uplynutím tejto úložnej lehoty.

V prípade, ak daňovníkom rozhodnutie na miestne dane a poplatok nebolo doručené, alebo si ho neprevzali, môžu  sa informovať na Oddelení miestnych daní a vymáhania pohľadávok MsÚ telefonicky alebo mailom a požiadať o opakované zaslanie.

Zároveň vyzývame držiteľov psov na území mesta Zlaté Moravce, že do 30. júna 2023 majú poslednú možnosť na prihlásenie  psov do evidencie psov bez udelenia pokuty a sankcie za priestupok. 

Ak pes nebude  prihlásený do evidencie psov do 30. júna 2023 a následne bude kontrolou zistené porušenie tejto povinnosti, držiteľovi psa  budú po tomto termíne udelené dve pokuty:

– za priestupok pokuta do výšky 165 eur v zmysle zák. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov,

– za nepodanie priznania k dani za psa pokuta vo výške min. 5 eur, max. do výšky daňovej povinnosti podľa zák. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok).

Rokovanie poslancov na 6. zasadnutí Mestského zastupiteľstva

Dňa 22. júna 2023 sa konalo 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach, na ktorom boli nosnými bodmi:

  • Návrh Záverečného účtu Mesta Zlaté Moravce za rok 2022 a Správa nezávislého audítora Mestskému zastupiteľstvu a primátorovi mesta Zlaté Moravce z auditu účtovnej závierky mesta Zlaté Moravce k 31.12.2022.
  • Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkových organizácii mesta Zlaté Moravce (Technické služby, Mestské stredisko kultúry a športu, Službyt) k 31.12.2022 a Správa nezávislého audítora o preverení účtovnej závierky účtovnej jednotky 31.12.2022.
  • Správa o plnení rozpočtu a hospodárení rozpočtových organizácií Mesta Zlaté Moravce.
  • Návrh na predloženie Žiadosti o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na projekt „Obnova a dobudovanie športovo – oddychovej zóny, Rovňanova, Zlaté Moravce“.
  • Návrh na vyhlásenie verejného obstarávania na predmet zákazky „Modernizácia Mestského strediska kultúry a športu v Zlatých Moravciach“.
  • Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemkov na Nábreží za majerom v Zlatých Moravciach na základe Obchodnej verejnej súťaže č. 2 a schválenie podmienok Obchodnej verejnej súťaže č. 2.
  • Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemkov na Chyzeroveckej a Družstevnej ulici v Zlatých Moravciach na základe Obchodnej verejnej súťaže č.4 a schválenie podmienok Obchodnej verejnej súťaže č.4
  • Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Zlaté Moravce na II. polrok 2023.
  • Správa o výsledku kontrol vykonaných na základe plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta v I. polroku 2023.

Na záver zastupiteľstva bol poslancami mestského zastupiteľstva schválený návrh Viceprimátora na zachovanie ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast:

Mestské zastupiteľstvo žiada

hlavného lekára Nitrianskeho samosprávneho kraja prof. MUDr. Bruna Rudinského, CSc. o zaslanie požiadavky  Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky o zachovanie ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast  v sieti zdravotníckych zariadení pre okres Zlaté Moravce.

Oddelenie vnútornej správy a služieb občanom informuje

Predseda NR SR rozhodnutím č.204 vyhlásil Dátum a čas konania Volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať v sobotu 30. septembra 2023 od 7:00 do 22:00 h.

Všetky dôležité informácie ohľadne volieb pre občanov sú na stránke mesta https://www.zlatemoravce.eu/volby-do-nr-sr-2023.html a budú postupne dopĺňané. Boli určené volebné okrsky, ktoré budú zriadené v meste Zlaté Moravce v počte 11. Deväť okrskov sa nachádza priamo v meste a 1 okrsok v mestskej časti Chyzerovce a 1 okrsok v mestskej časti Prílepy.

Mesto Zlaté Moravce pozýva:

guláš
kultúrne leto
Sima
Slnečný rockový koncert

Súvisiace články:

28. jún 2023 | zm33.sk
Akcie – ZM a okolie

27. jún 2023 | zm33.sk
UŽ TENTO PIATOK – Slnečný rockový koncert v Zlatých Moravciach

23. jún 2023 | zm33.sk
VIDEO ZÁZNAM zo včerajšieho 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v ZM

22. jún 2023 | zm33.sk
Koncert SIMA na mestskom amfiteátri v Zlatých Moravciach / + dátum, vstupenky…