Vzhľadom na zlú epidemiologickú situáciu zamestnancov MsÚ a riaditeľov Mestských podnikov Krízový štáb rozhodol, že 24. zasadnutie MsZ, ktoré sa malo konať dňa 10. 2. 2022, sa presúva na 17. 2. 2022.

Mesto Zlaté Moravce
Mestský úrad, Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
P o z v á n k a
na 24. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
ktoré sa uskutoční dňa 17. februára 2022 (štvrtok) o 15.30 hod.
online formou


Program:
1. Otvorenie a procedurálne veci
2. Informácia o účasti poslancov na zasadnutí
3. Schválenie návrhovej komisie a mandátovej komisie
4. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
5. Určenie zapisovateľky a skrutátora
6. Určenie overovateľov zápisnice
7. Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
8. Kontrola plnenia uznesení (mat. č.1-24MZ-2022)
9. Odpovede na interpelácie poslancov

10. Vystúpenie obyvateľov mesta (obyvatelia, ktorí chcú vystúpiť v tomto bode
rokovania, zašlú elektronicky na mail: sekretariat@zlatemoravce.eu najneskôr do 10.
02. 2022 do 14:00 hod znenie svojho príspevku, ktorý bude v rámci tohto bodu
prednesený)

11. Zloženie službu novo nastúpeného poslanca Mestského zastupiteľstva, overenie
zloženia sľubu a správa mandátovej komisie o nezlučiteľnosti funkcií na
vykonávanie funkcie poslanca mestského zastupiteľstva (mat. č.2-24MZ-2022)

12. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. …/2022 o určení
výšky príspevkov zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v
školách a školských zariadeniach
, ktorých zriaďovateľom je Mesto Zlaté Moravce
(mat. č.3-24MZ-2022)

13. Návrh VZN Mesta Zlaté Moravce č. …./2022 o určení výšky finančných prostriedkov
na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a
žiaka školského zariadenia
zriadených mestom Zlaté Moravce na rok 2022 (mat. č.4-
24MZ-2022)

14. Návrh Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a
školských zariadení na rok 2022 medzi Mestom Zlaté Moravce a Rímskokatolíckou
cirkvou, Biskupstvo Nitra pre Cirkevnú základnú školu Don Bosca (mat. č.5-24MZ-
2022)

15. Návrh Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a
školských zariadení na rok 2022 medzi Mestom Zlaté Moravce a Rímskokatolíckou
cirkvou, Biskupstvo Nitra pre Cirkevnú materskú školku sv. Alžbety (mat. č.6-
24MZ-2022)

16. Návrh Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a
školských zariadení na rok 2022 medzi Mestom Zlaté Moravce a Mojou škôlkou o.
z.
(mat. č.7-24MZ-2022)

17. Návrh Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a
školských zariadení na rok 2022 medzi Mestom Zlaté Moravce a ESAM s. r. o.
(mat. č.8-24MZ-2022)

18. Návrh Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a
školských zariadení na rok 2022 medzi Mestom Zlaté Moravce a Detským
zariadením Viktorka n. o.
(mat. č.9-24MZ-2022)

19. Návrh na poskytnutie finančných dotácií z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce pre oblasť
rozvoja kultúry, osvetovej činnosti a záujmovej umeleckej činnosti, oblasť rozvoja
telovýchovy a mládežníckeho športu a oblasť rozvoja vedy a vzdelávania
(mat. č.10-
24MZ-2022)

20. Návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2022 vrátane programov a
podprogramov rozpočtovým opatrením č. 1/2022 (mat. č.11-24MZ-2022)

21. Návrh na použitie prostriedkov Rezervného fondu mesta a návrh na zmenu Rozpočtu
Mesta Zlaté Moravce na rok 2022 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým
opatrením č. 2/2022 (mat. č.12-24MZ-2022)

22. Návrh na financovanie schválených investičných akcií mesta z prevzatého úveru a
návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2022 vrátane programov a
podprogramov rozpočtovým opatrením č. 3/2022 (mat. č.13-24MZ-2022)

23. Návrh na schválenie investičných akcií mesta na rok 2022 a návrh na zmenu
Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2022 vrátane programov a podprogramov
rozpočtovým opatrením č. 4/2022 (mat. č.14-24MZ-2022)

24. Informácia o zmene Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce v roku 2021 vrátane programov
a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 18/2021 na základe účelovo určených
finančných prostriedkov (mat. č.15-24MZ-2022)

25. Návrh na zmenu záväzných ukazovateľov pre rozpočtové organizácie mesta v
Rozpočte Mesta Zlaté Moravce na rok 2022 vrátane programov a podprogramov a
návrh na zmenu rozpočtov v rozpočtových organizáciách mesta na rok 2022 (mat.
č.16-24MZ-2022)

26. Návrh na zverenie nehnuteľného majetku mesta „Rekonštrukcia Základnej školy
Mojmírova-školské dielne I. etapa“
do správy rozpočtovej organizácie Základná
škola, Mojmírova 2, 953 01 Zlaté Moravce (mat. č.17-24MZ-2022)

27. Rozhodnutie o neupotrebiteľnosti a prebytočnosti nehnuteľného majetku mesta Zlaté Moravce ,,Technologické zariadenie na vykurovanie v Kultúrnom dome Chyzerovce“ (mat. č.18-24MZ-2022)

28. Návrh na zverenie nehnuteľného majetku mesta ,,Vykurovanie Kultúrneho domu
Chyzerovce“
do správy príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu,
Námestie A. Hlinku č.1, Zlaté Moravce (mat. č.19-24MZ-2022)

29. Návrh na vyradenie majetku mesta v obstaraní projektovej dokumentácie
,,Rekonštrukcia kina Tekov, Zlaté Moravce“
z dôvodu zmarenej investície (mat.
č.20-24MZ-2022)

30. Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na podporu zelenej
infraštruktúry
a regeneráciu vnútroblokov sídlisk z Ministerstva investícií,
regionálneho rozvoja a informatizácie SR na projekt :“Výstavba vnútroblokov v
meste Zlaté Moravce“ (mat. č.21-24MZ-2022)

31. Návrh na vyhlásenie verejného obstarávania na „Výstavba vnútroblokov v meste
Zlaté Moravce“
(mat. č.22-24MZ-2022)

32. Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok so zameraním na
Manažment údajov inštitúcie verejnej správy z Ministerstva investícií, regionálneho
rozvoja a informatizácie SR na projekt „Manažment údajov v meste Zlaté Moravce“
(mat. č.23-24MZ-2022)

33. Návrh na schválenie Zmluvy o poskytnutí technickej aplikácie a technickej podpore
medzi spol. T-MAPY s.r.o.
a Mestom Zlaté Moravce
(mat. č.24-24MZ-2022)

34. Návrh na schválenie predĺženia prenájmu nebytových priestorov pre Štefana Baláža
z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.25-24MZ-2022)

35. Návrh na schválenie predĺženia prenájmu pozemku na Robotníckej ulici pre ViOn,
a.s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.26-24MZ-2022)

36. Návrh na schválenie predĺženia prenájmu nebytových priestorov pre Zlatomoravecký
vinohradnícky spolok
z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.27-24MZ-2022)

37. Návrh na schválenie započítania vynaloženej investície voči splatnému nájomnému
za stavby pre nájomcu Nemocnica AGEL Zlaté Moravce a.s.
z dôvodu hodného
osobitného zreteľa (mat. č.28-24MZ-2022)

38. Návrh na schválenie predĺženia prenájmu tepelného hospodárstva pre Teplárne ZM
s.r.o.
z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.29-24MZ-2022)

39. Návrh na financovanie vybudovania teplovodu a plynovej prípojky k bytovým
domom na Robotníckej ulici
a návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na
rok 2022 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 5/2022
(mat. č.30-24MZ-2022)

40. Návrh na zrušenie uznesení Mestského zastupiteľstva týkajúcich sa predaja bytu na
Tekovskej ulici v Zlatých Moravciach pre Mgr. Juraja Vargu (mat. č.31-24MZ-2022)

41. Návrh na schválenie spôsobu prevodu mestského bytu č. 18 (D3) na Tekovskej ulici
v Zlatých Moravciach, podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastníckeho podielu na pozemku pre Erika Rumanka z dôvodu
hodného osobitného zreteľa (mat. č.32-24MZ-2022)

42. Návrh na schválenie spôsobu prevodu mestského pozemku na Palárikovej ulici v
Zlatých Moravciach pre manželov Galabových
z dôvodu hodného osobitného zreteľa(mat. č.33-24MZ-2022)

43. Návrh na schválenie opravy uznesenia MsZ č. 714/2021 týkajúceho sa prevodu
pozemkov zámennou zmluvou
v k.ú. Zlaté Moravce vo vlastníctve Mesta Zlaté
Moravce pre Waste Recycling, a.s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat.
č.34-24MZ-2022)

44. Návrh na zmenu člena Rady školy v ZŠ Mojmírova, v ZŠ Robotnícka (mat. č.35-
24MZ-2022)

45. Návrh na zmenu člena Komisie správy mestského majetku, podnikateľskej činnosti,
obchodu a služieb (mat. č.36-24MZ-2022)

46. Zmena člena redakčnej rady Tekovských novín (mat. č.37-24MZ-2022)

47. Návrh na zmenu zloženia Výboru mestskej časti č.2 v Zlatých Moravciach (mat.
č.38-24MZ-2022)

48. Rôzne
49. Diskusia
50. Interpelácie poslancov
51. Schválenie uznesenia
52. Záver


Zlaté Moravce 4. februára 2022
PaedDr. Dušan Husár
primátor mesta