Oznam pre záujemcov o mestské byty v novostavbe na Robotníckej ulici v ZM

Mesto Zlaté Moravce oznamuje všetkým záujemcom o byty v novostavbe na Robotníckej ulici v Zlatých Moravciach, že svoje žiadosti o pridelenie bytu je možné podať

do 31. januára 2023

 v podateľni MsÚ alebo zaslať poštou na adresu Mestský úrad, Ulica 1. mája 2, 953 01  Zlaté Moravce. Tlačivo žiadosti je uverejnené na stránke mesta Zlaté Moravce https://www.zlatemoravce.eu/download_file_f.php?id=1097174
alebo si ho stiahnite na konci tohoto článku.

Zároveň žiadame záujemcov o byt v novostavbe na Robotníckej ulici, ktorí žiadosti o byt  už doručili v minulých rokoch a ich záujem o byt naďalej trvá, aby svoju žiadosť potvrdili v termíne do 31. januára 2023   na správnom tlačive žiadosti  https://www.zlatemoravce.eu/module_page/300630/4/ako-vybavit.html.

Žiadosť o byt v novostavbe.doc