PREVÁDZKOVÝ PORIADOK Športového areálu a detského ihriska v Zlatých Moravciach
 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

Športového areálu

a detského ihriska v Zlatých Moravciach

Článok 3

Pravidlá správania sa na športovom areáli a detskom ihrisku

Areál je miestom verejným a verejnosti prístupným. Je určený pre oddych, rozvoj duševnej a fyzickej aktivity obyvateľov mesta Zlaté Moravce za podmienok uvedených v tomto prevádzkovom poriadku.

V areáli je zakázané:

 1. fajčenie a propagovanie tabakových výrobkov,
 2. podávanie, požívanie a propagovanie alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok,
 3. vykonávanie činností, ktoré obmedzujú a vyrušujú ostatných návštevníkov areálu alebo užívateľov okolitých domov, najmä krikom, búchaním alebo hlasným púšťaním reprodukovanej hudby,
 4. používať hracie a športové zariadenia a plochy pre šport po určenej dennej prevádzkovej dobe,
 5. používať oplzlé slová a nadávky,
 6. akýmkoľvek spôsobom ohrozovať mravnosť detí a mládeže,
 7. vchádzať a zdržovať sa v areáli pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok,
 8. vchádzať a zdržovať sa v areáli v odpudivom a páchnucom odeve,
 9. prespávať,
 10. používať zábavnú pyrotechniku a zakladať oheň,
 11. vnášať strelné zbrane, strelivo, výbušniny, ostré a sklenené predmety a ďalšie predmety, ktoré by mohli spôsobiť ujmu na zdraví,
 12. vodiť a vpúšťať psov, mačky a iné zvieratá,
 13. používať hracie a športové zariadenie v rozpore s jeho určením,
 • používať poškodené hracie a športové zariadenia,
 • poškodzovať hracie a športové zariadenia, rekreačné plochy a ploty, lavičky, zeleň, smetné koše a ostatné príslušenstvo
 • poškodzovať oznamovacie a informačné tabule,
 • znečisťovať areál,
 • dospelým osobám a osobám nad 14 rokov využívať zariadenia detského ihriska,
 • vchádzať do areálu motorovými vozidlami, okrem vozidiel údržby prevádzkovateľa,
 • vstupovať do areálu mimo prevádzkovej doby.

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

Športového areálu

a detského ihriska v Zlatých Moravciach

Článok 4

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom a správcom športového areálu a detského ihriska je Mesto Zlaté Moravce so sídlom ul. 1. Mája 2, Zlaté Moravce 953 01 (ďalej len „prevádzkovateľ“). Zabezpečuje prevádzkovú kontrolu, bežnú údržbu vrátane kosenia a prijíma pripomienky a podnety. Prevádzkovateľa areálu možno volať počas pracovných dní v čase od 07:30 do 15:30 na tel. číslo: 037/6923925

V prípade ohrozenia života, zdravia, majetku a bezpečnosti návštevníkov detského ihriska, každý je oprávnený volať na bezplatné tiesňové volania číslo 112 – integrovaný záchranný systém, číslo 158 – štátna polícia, číslo 159 – mestská polícia.

Článok 5

Prevádzková doba a prevádzkový režim

Prevádzkovou dobou areálu sa rozumie denná doba, počas ktorej je možné využívať športový areál a detské ihrisko v hodinách:

Detské ihrisko:

od 01.03. až do 30.11. v čase od 8.00 hod. do 20.00 hod. S výnimkou stredy, v čase od 13.00 hod. do 20.00 hod (z dôvodu údržby).

Športový areál:

 • Pondelok:                        16.00 hod.      –           20.00 hod.
 • Utorok:                16.00 hod.      –           20.00 hod.
 • Streda:                 16.00 hod.      –           20.00 hod.
 • Štvrtok:               16.00 hod.      –           20.00 hod.
 • Piatok:                 16.00 hod.      –           20.00 hod.
 • Sobota, Nedeľa, štátny sviatok a prázdniny:     08.00 hod.       –           20.00 hod.
 • V období od 01.06. do 31.08. každoročne bude zatváracia doba areálu predĺžená do 21.00 hod.
 • Prevádzková doba môže byť  v prípade potreby, najmä, nie však výlučne, z dôvodu nevhodných poveternostných podmienok, alebo zmenou viditeľnosti upravená a to na základe rozhodnutia prevádzkovateľa.
 • Mimo prevádzkovej doby je do celého areálu zákaz vstupu.
 • Pri využívaní ihriska majú vždy prednosť obyvatelia s trvalým pobytom v meste Zlaté Moravce a ich rodinní príslušníci. V prípade, že ihrisko využívajú hráči, ktorí trvalý pobyt v meste nemajú, sú povinní po ukončení najbližšej celej hodiny ihrisko opustiť.
zdroj obrázka: https://pixabay.com/photos/racecourse-mark-career-4729098/
Zverejnené 2.8.2022 / zlatemoravce.eu