BRUTÁLNY útok v polepšovni vraj viedla len 17-ročná dievčina!

zdroj: 14. máj 2024 | facebook.com | Diana Pavlisová TV JOJ

Článok —> pluska.sk
Vychovávateľku ŠKRTILI tričkom: BRUTÁLNY útok v polepšovni vraj viedla len 17-ročná dievčina!
Desivý prípad, aký nemá obdoby! V Reedukačnom centre v Zlatých Moravciach sa len pred pár dňami mala skupinka dievčat pokúsiť zaškrtiť tričkom vychovávateľku v nočnej službe. Hlavná útočníčka, ktorá má len 17 rokov, vraj nevyjadrila žiadnu ľútosť.

Informácie o inštitúcii Reedukačné centrum, Zlaté Moravce

O NÁS
zdroj: https://reedukacne-centrum-zlate-moravce.katalog-skol.sk/
Reedukačné centrum v Zlatých Moravciach je špeciálnym výchovným zariadením s vyše štyridsaťročnou históriou. Zameriava sa na reedukáciu sociálne, mravne a emocionálne narušených dievčat u ktorých boli zistené také nedostatky v sociálnej prispôsobivosti, v osobnostných vlastnostiach a charakterovom vývine, že ich výchova a vzdelávanie v iných zariadeniach alebo v prirodzenom rodinnom prostredí by neviedli k náprave.

Poskytuje deťom výchovu a vzdelávanie zamerané na optimalizáciu ich psychosociálneho vývinu, odstraňovanie porúch správania a vytvorenie predpokladov na ich osobnostnú a sociálnu integráciu. Okrem zaužívaných postupov pri prevýchove, kde je kladený dôraz na všetky oblasti výchovy sa zameriavame na rozvíjanie kľúčových kompetencií, ktoré sú základom celkovej koncepcie výchovno-vzdelávacej činnosti nášho zariadenia.

Kľúčové kompetencie chápeme ako dôležitú kategóriu súhrnu vedomostí, zručností, postojov a hodnotovej orientácie osobnosti, ktoré potrebuje každý človek k svojmu osobnému rozvoju, sociálnemu začleneniu, k aktívnemu občianstvu a k permanentnému celoživotnému vzdelávaniu. Dôležité je uvedomiť si, že pri ukončení pobytu v reedukačnom centre osvojené kľúčové kompetencie zodpovedajú osobnostným možnostiam a dĺžke pobytu dieťaťa v zariadení. Medzi kľúčové kompetencie dieťaťa patria: – informačné, učebné, kognitívne, interpersonálne, komunikačné, personálne.

Dôležitou súčasťou našej práce je využitie špeciálno-pedagogických prvkov a prístupov. Celý prevýchovný proces je systémovo založený na troch zložkách – komunitný a režimový systém, hodnotiaci systém a psychoterapia. Psychoterapia je v procese reedukácie integrovanou a nenahraditeľnou zložkou. S deťmi sa pracuje eklekticky s akceptáciou vývinového obdobia, mentálnej úrovne, osobnostnej, emocionálnej výbavy detí vo vzťahu k fáze pobytu, stavu v skupine , v komunite. Integratívna a eklektická psychoterapia využíva poznatky a prvky viacerých škôl a smerov, s cieľom vytvorenia najvhodnejšej terapeutickej stratégie pre dieťa.

Predstavujú symbiózu, alebo selektívne využitie rôznych prístupov, metód, foriem práce prispôsobených problémom a typu dieťaťa. Využívame pritom – hromadné formy psychoterapie, skupinové psychoterapeutické prístupy, individuálne psychoterapeutické prístupy.