Pozvánka na 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v ZM – 19.09.2022 (utorok) o 15.30 hod. v MSKŠ

POZVÁNKA – PDF

MATERIÁLY – PDF

ilustračné foto: youtube.com

Mesto Zlaté Moravce
Mestský úrad, Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
P o z v á n k a
na 7. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

ktoré sa uskutoční dňa
19. septembra 2023 (utorok) o 15.30 hod.
v Mestskom stredisku kultúry a športu v Zlatých Moravciach

Program:

 1. Otvorenie a procedurálne veci
 2. Informácia o účasti poslancov na zasadnutí
 3. Schválenie návrhovej komisie
 4. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
 5. Určenie zapisovateľky a skrutátora
 6. Určenie overovateľov zápisnice
 7. Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
 8. Kontrola plnenia uznesení (mat. č.1-7MZ-2023)
 9. Odpovede na interpelácie poslancov
 10. Vystúpenie obyvateľov mesta
 11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. …../2023 o určení
  výšky príspevkov zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov
  v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Zlaté Moravce
  (mat. č.2-7MZ-2023)
 12. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. …./2023, ktorým sa
  mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zlaté Moravce č. 3/2022 o prideľovaní
  nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce (mat. č.3-7MZ-2023)
 13. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č …/2023, ktorým sa
  mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zlaté Moravce č. 14/2021 o
  poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce (mat. č.4-7MZ-2023)
 14. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č …/2023, ktorým sa
  mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zlaté Moravce č. 11/2023 o
  určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej
  umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia zriadených
  mestom Zlaté Moravce na rok 2023 (mat. č.5-7MZ-2023)
 15. Správa o plnení a čerpaní Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce k 30.06.2023 a
  Monitorovacia správa programového rozpočtu k 30.06.2023 (mat. č.6-7MZ-2023)
 16. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkových organizácii mesta
  16.01 Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Technické služby
  mesta Zlaté Moravce k 30.06.2023 (mat. č.7.1-7MZ-2023)
  16.02 Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestské stredisko
  kultúry a športu p. o. k 30.06.2023 (mat. č.7.2-7MZ-2023)
  16.03 Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Službyt Zlaté
  Moravce mestský podnik k 30.06.2023 (mat. č.7.3-7MZ-2023)
 17. Správa o plnení rozpočtu rozpočtových organizácii mesta
  17.01 Správa o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie Základnej školy, Mojmírova 2,
  Zlaté Moravce k 30.06.2023 (mat. č.8.1-7MZ-2023)
  17.02 Správa o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie Základnej školy, Pribinova 1, Zlaté
  Moravce k 30.06.2023 (mat. č.8.2-7MZ-2023)
  17.03 Správa o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie Základnej školy, Robotnícka 25,
  Zlaté Moravce k 30.06.2023 (mat. č.8.3-7MZ-2023)
  17.04 Správa o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie Základnej umeleckej školy, Zlaté
  Moravce k 30.06.2023 (mat. č.8.4-7MZ-2023)
 18. Návrh dodatkov k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a
  prevádzku škôl a školských zariadení pre neštátnych zriaďovateľov na rok 2023
  18.01 Návrh Dodatku č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a
  prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2023 medzi Mestom Zlaté Moravce a
  Biskupstvom Nitra, pre Cirkevnú základnú školu sv. Don Bosca (mat. č.9.1-7MZ-
  2023)
  18.02 Návrh Dodatku č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a
  prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2023 medzi Mestom Zlaté Moravce a
  Biskupstvom Nitra, pre Cirkevnú materskú školu sv. Alžbety (mat. č.9.2-7MZ-2023)
  18.03 Návrh Dodatku č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a
  prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2023 medzi Mestom Zlaté Moravce a
  ESAM s. r. o., pre Súkromnú materskú školu Štúrova (mat. č.9.3-7MZ-2023)
  18.04 Návrh Dodatku č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a
  prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2023 medzi Mestom Zlaté Moravce a
  detským zariadením Viktorka n. o., pre Súkromnú materskú školu Viktorka (mat.
  č.9.4-7MZ-2023)
  18.05 Návrh Dodatku č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a
  prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2023 medzi Mestom Zlaté Moravce a
  Moja škôlka o. z., pre Súkromnú materskú školu Moja škôlka (mat. č.9.5-7MZ-2023)
 19. Návrh na zmenu kapitálového Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2023 vrátane
  programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 10/2023 (mat. č.10-7MZ-
  2023)
 20. Informácia o zmene Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2023 vrátane programov
  a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 6/2023 na základe účelovo určených
  finančných prostriedkov (mat. č.11-7MZ-2023)
 21. Návrh na zmenu záväzných ukazovateľov pre príspevkovú organizáciu Technické
  služby mesta Zlaté Moravce na rok 2023 vrátane programov a podprogramov a
  Návrh na zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie Technické služby mesta Zlaté
  Moravce na rok 2023 rozpočtovým opatrením č. 2/2023 (mat. č.12-7MZ-2023)
 22. Návrh na zmenu záväzných ukazovateľov pre príspevkovú organizáciu Mestské
  stredisko kultúry a športu p. o. Zlaté Moravce na rok 2023 vrátane programov a
  podprogramov a Návrh na zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské
  stredisko kultúry a športu p. o. Zlaté Moravce na rok 2023 rozpočtovým opatrením č.
  1/2023 (mat. č.13-7MZ-2023)
 23. Návrh na zmenu záväzných ukazovateľov pre rozpočtovú organizáciu Základná škola
  Pribinova 1, Zlaté Moravce v Rozpočte Mesta Zlaté Moravce na rok 2023 vrátane
  programov a podprogramov a Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovej organizácie
  Základná škola Pribinova 1, Zlaté Moravce na rok 2023 (mat. č.14-7MZ-2023)
 24. Návrh na zmenu záväzných ukazovateľov pre rozpočtovú organizáciu Základná
  umelecká škola, Zlaté Moravce v Rozpočte Mesta Zlaté Moravce na rok 2023
  vrátane programov a podprogramov a Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovej
  organizácie Základná umelecká škola, Zlaté Moravce na rok 2023 (mat. č.15-7MZ-
  2023)
 25. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu z
  Plánu obnovy na podporu budovania nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá
  pre územnú samosprávu a nimi zriadené organizácie (mat. č.16-7MZ-2023)
 26. Návrh na predloženie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z
  Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na projekt
  „Modernizácia ZŠ Mojmírova 2, Zlaté Moravce“ (mat. č.17-7MZ-2023)
 27. Návrh na vyhlásenie verejného obstarávania na predmet zákazky „Modernizácia ZŠ
  Mojmírova 2, Zlaté Moravce“. (mat. č.18-7MZ-2023)
 28. Návrh na predloženie Žiadosti o zapojenie sa do národného projektu s názvom
  Terénna sociálna práca a komunitné centrá (NP Spolu pre komunity) s názvom
  projektu „Zabezpečenie činnosti komunitného centra v meste Zlaté Moravce“ (mat.
  č.19-7MZ-2023)
 29. Návrh na predloženie zámeru riešenia energetických úsporných opatrení verejného
  osvetlenia prostredníctvom garantovanej energetickej služby
  (mat. č.20-7MZ-2023)
 30. Návrh na vyhlásenie verejného obstarávania na „Zabezpečenie zvislého,
  vodorovného a prenosného dopravného značenia a dopravných zariadení v meste
  Zlaté Moravce“ (mat. č.21-7MZ-2023)
 31. Návrh Zriaďovacej listiny Komunitného centra Zlaté Moravce (mat. č.22-7MZ-2023)
 32. Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Zmluve o službách vo verejnom záujme vo
  vnútroštátnej pravidelnej mestskej autobusovej doprave v meste Zlaté Moravce
  GEN_292/2021 zo dňa 26.4.2021 uzavretej medzi Mestom Zlaté Moravce a
  ARRIVA NITRA a.s. (mat. č.23-7MZ-2023)
 33. Návrh na schválenie Zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní
  odpadových vôd verejnou kanalizáciou medzi Západoslovenskou vodárenskou
  spoločnosťou, a.s. a Mestom Zlaté Moravce (mat. č.24-7MZ-2023)
 34. Informácia o výsledku kontroly, ktorú vykonal Najvyšší kontrolný úrad, a informácia
  o prijatých opatreniach (mat. č.25-7MZ-2023)
 35. Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemkov na Nábreží za majerom v Zlatých
  Moravciach na základe Obchodnej verejnej súťaže č. 3 a schválenie podmienok
  Obchodnej verejnej súťaže č. 3 (mat. č.26-7MZ-2023)
 36. Návrh na opätovné schválenie prevodu pozemkov zámennou zmluvou medzi mestom
  Zlaté Moravce a Šváčovými (mat. č.27-7MZ-2023)
 37. Návrh na schválenie spôsobu prevodu časti pozemku v k. ú. Hoňovce pre Ing. Milana
  Peňažku z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.28-7MZ-2023)
 38. Návrh na opätovné schválenie spôsobu prevodu pozemkov na Žitavskom Nábreží pre
  Štefana Rafaela (mat. č.29-7MZ-2023)
 39. Návrh na schválenie prevodu pozemku pod garážou
  39.01 Návrh na schválenie prevodu pozemku pod garážou na Nábreží za majerom pre
  Tomáša Rumana (mat. č.30.1-7MZ-2023)
  39.02 Návrh na schválenie prevodu pozemku pod garážou na Nábreží za majerom pre
  Ľuboša Valenta (mat. č.30.2-7MZ-2023)
  39.03 Návrh na schválenie prevodu pozemku pod garážou na Nábreží za majerom pre
  Denisu Dubajovú (mat. č.30.3-7MZ-2023)
  39.04 Návrh na schválenie prevodu pozemku pod garážou na Hviezdoslavovej ulici pre Ing.
  Janu Novotovú (mat. č.30.4-7MZ-2023)
  39.05 Návrh na schválenie prevodu pozemku pod garážou na Nábreží za majerom pre
  manželov Koprdových (mat. č.30.5-7MZ-2023)
  39.06 Návrh na schválenie prevodu pozemku pod garážou na Hviezdoslavovej ulici pre
  manželov Višňákových (mat. č.30.6-7MZ-2023)
  39.07 Návrh na schválenie prevodu pozemku pod garážou na Nábreží za majerom pre
  manželov Herdových (mat. č.30.7-7MZ-2023)
  39.08 Návrh na schválenie prevodu pozemkov pod garážami na Nábreží za majerom pre
  Ing. Andreja Lukáča (mat. č.30.8-7MZ-2023)
  39.09 Návrh na schválenie prevodu pozemku pod garážou na Hviezdoslavovej ulici pre
  PaedDr. Ivana Meňharta (mat. č.30.9-7MZ-2023)
  39.10 Návrh na schválenie prevodu pozemku pod garážou na Nábreží za majerom pre
  manželov Plavuchových (mat. č.30.10-7MZ-2023)
  39.11 Návrh na schválenie prevodu pozemku pod garážou na Nábreží za majerom pre
  Jozefa Luptáka (mat. č.30.11-7MZ-2023)
  39.12 Návrh na schválenie prevodu pozemku pod garážou na Nábreží za majerom pre
  Miriam Gažiovú (mat. č.30.12-7MZ-2023)
  39.13 Návrh na schválenie prevodu pozemku pod garážou na Hviezdoslavovej ulici pre
  Darinu Novákovú (mat. č.30.13-7MZ-2023)
 40. Návrh na schválenie opravy uznesenia č. 176_2023 prevod pozemku pod garážou na
  ulici 1.mája pre Jozefa Kuruca (mat. č.31-7MZ-2023)
 41. Návrh na schválenie spôsobu prevodu budovy so s.č. 3286 a pozemku pod ňou v
  areáli na Viničnej ulici pre spoločnosť TONEX stavby s.r.o. z dôvodu hodného
  osobitného zreteľa (mat. č.32-7MZ-2023)
 42. Návrh na schválenie predĺženia prenájmu nebytových priestorov a zlúčenie
  nájomných zmlúv pre 3-LOGY s.r.o. v CVČ z dôvodu hodného osobitného zreteľa
  (mat. č.33-7MZ-2023)
 43. Návrh na schválenie predĺženia prenájmu nebytových priestorov a zlúčenie zmlúv
  pre Kvalitka- upratovacie služby s.r.o. na Daňovom úrade z dôvodu hodného
  osobitného zreteľa (mat. č.34-7MZ-2023)
 44. Návrh na schválenie predĺženia prenájmu nebytových priestorov v areáli na Viničnej
  ulici pre KONIGA s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
  (mat. č.35-7MZ-2023)
 45. Návrh na schválenie predĺženia prenájmu časti pozemku pod záhradkou na
  Nitrianskej ulici pre Martu Ďuranovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat.
  č.36-7MZ-2023)
 46. Návrh na schválenie predĺženia prenájmu časti pozemku pod záhradkou na
  Nitrianskej ulici pre Máriu Truchlíkovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat.
  č.37-7MZ-2023)
 47. Návrh na schválenie predĺženia prenájmu časti pozemku pod záhradkou na
  Nitrianskej ulici pre Milana Vígha z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.38-
  7MZ-2023)
 48. Návrh na schválenie predĺženia prenájmu pozemku na Vajanského ulici pre Jozefa
  Šveca z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.39-7MZ-2023)
 49. Návrh na schválenie zámeru prenájmu nebytových priestorov v bývalej požiarnej
  zbrojnici na Chyzeroveckej ulici obchodnou verejnou súťažou
  (mat. č.40-7MZ-2023)
 50. Návrh na schválenie zámeru prenájmu pozemkov a nebytových priestorov a užívaní
  športových plôch a zariadení pre C&P Stars Academy z dôvodu hodného osobitného
  zreteľa (mat. č.41-7MZ-2023)
 51. Návrh na schválenie predbežného súhlasu na zrealizovanie stavby Obchodné
  priestory na Župnej ulici pre stavebníka Juraja Dávida (mat. č.42-7MZ-2023)
 52. Návrh na schválenie zámeru prevodu časti pozemku na Hviezdoslavovej ulici
  obchodnou verejnou súťažou (mat. č.43-7MZ-2023)
 53. Návrh na schválenie Zmluvy o dielo – Kronika Mesta Zlaté Moravce za roky 2023,
  2024 a 2025 (mat. č.44-7MZ-2023)
 54. Správa o výsledku kontroly vykonanej na základe plánu kontrolnej činnosti (I.
  polrok 2023) hlavnej kontrolórky mesta. (mat. č.45-7MZ-2023)
 55. Rôzne
 56. Diskusia
 57. Interpelácie poslancov
 58. Schválenie uznesenia
 59. ZáverZlaté Moravce 14. septembra 2023
PaedDr. Dušan Husár
primátor mesta