DOPLNENÉ – aj na týchto uliciach by mohlo byť platené parkovanie

zdroj: 21. február 2024 | zlatemoravce.digitalnemesto.sk | Zlaté Moravce

Už zajtra budú na MSZ v Zlatých Moravciach poslanci schvalovať nové VZN o dočasnom parkovaní:

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach, ktoré sa konalo dňa 14.12.2023 prijalo
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zlaté Moravce č. 17/2023 o dočasnom parkovaní MV na
vymedzenom území mesta, Uznesením č. 267/2023, týka sa parkovania na nasledovných
uliciach: Ul. Sama Chalúpku, Ul. Janka Kráľa, Ul. Miggazzi, Parkovisko pred Poštou.
Vzhľadom na skutočnosť, že, tak ako bolo plánované, sa vyhotovili projektové dokumentácie
aj na ulice pôvodne nezahrnuté do tohto VZN, sa Mestskému zastupiteľstvu v Zlatých
Moravciach predkladá novelizácia tohto VZN č. 17/2023 a tým sa do prílohy č. 1 dopĺňajú nové
ulice, na ktorých bude toto parkovanie regulované.
Po novelizácii bude CMZ Zlaté Moravce zahŕňať nasledovné ulice :

 • MC Námestie Andreja Hlinku – 33 miest šikmé státie (+1x ŤZP + 4x POŠTA kolmé)
 • MC Sama Chalupku – 35 miest šikmé státie
 • MC Janka Kráľa – 17 miest kolmé státie, 43 miest šikmé státie (+1x ŤZP šikmé státie)
  pozdĺžne státie 19 miest (+1x ŤZP pozdĺžne státie + 3x ZUŠ)
 • MC Migaziho – 12 miest pozdĺžne státie
 • MC Robotnícka – 14 pozdĺžne státie, 18 pozdĺžne státie čiastočne na chodníku, 8
  kolmé státie
 • MC Robotnícka – POLIKLINIKA – 11 pozdĺžne státie, 8 kolmé státie, 25 kolmé –
  dvor
 • MC Bernoláklova – POLIKLINIKA – 19 komé státie (+2 ŤZP kolmé státie)
 • MC 1. Mája MsÚ – 3 pozdĺžne státie (+1 ŤZP pozdĺžne státie)
 • MC Andreja Kmeťa – 19 miest pozdĺžne státie
 • MC Štefánikova – 9 miest kolmé státie, 15 miest pozdĺžne státie.
  Spolu 321 parkovacích miest.
  Materiál bol prerokovaný v Komisii dopravy a správy miestnych komunikácii pri Mestskom
  zastupiteľstve v Zlatých Moravciach na svojom zasadnutí dňa 14.2.2024, ktorá materiál
  prerokovala a odporučila ho mestskému zastupiteľstvu schváliť.
  Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach sa v súlade s ust. § 11 ods. 4 písm. g) Zákona
  č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení uznáša na nariadeniach a v súlade s ust. § 12 ods. 7 je na
  prijatie nariadenia potrebná 3/5 väčšina prítomných poslancov.