Mesto Zlaté Moravce predáva pozemky v minimálnej hodnote 304-tisíc EUR

zdroj: 9. máj 2023 | zlatemoravce.eu | Zlaté Moravce

Mesto Zlaté Moravce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve mesta pozemkov a oplotenia, ktoré sa nachádzajú v k.ú. Zlaté Moravce v meste Zlaté Moravce.

Pozemky, ktoré sa nachádzajú v Zlatých Moravciach na Nábreží za majerom:

Parcela C-KN č. 2457/26 o výmere  2874 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísaná v LV č. 5417;
Parcela C-KN č. 2458/111 o výmere  125 m2, druh pozemku ostatná plocha, zapísaná v LV č. 3453;

Celkom spolu o výmere: 2999 m2 a oplotenie pozemku z SV a JV strany, parc.č. 2457/26 a 2458/111.

Mesto Zlaté Moravce, Mestský úrad Zlaté Moravce, Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce do stanovenej lehoty na podávanie návrhov tak, aby bol vyhlasovateľom riadne zaevidovaný najneskôr do 30.05.2023 do 13.00 hod. Do obchodnej verejnej súťaže nebude možné zahrnúť návrh, ktorý bude doručený na adresu vyhlasovateľa, alebo predložený po stanovenej lehote. Po uplynutí stanovenej lehoty nebude možné predložený návrh zmeniť a ani odvolať.

Časový plán súťaže:

1. Vyhlásenie súťaže dňom: 09.05.2023

2. Obhliadku nehnuteľností môže vykonať individuálne každý navrhovateľ podľa priloženej snímky z katastrálnej mapy.

3. Ukončenie predkladania návrhov súťaže je 30.05.2023 o 13.00 hod.

4. Vyhodnotenie návrhov súťaže uskutoční komisia ustanovená Mestským zastupiteľstvom a primátorom mesta Zlaté Moravce dňa 31.05.2023 o  15:30 hod. vo veľkej zasadacej miestnosti MsÚ v Zlatých Moravciach na neverejnom zasadnutí.

Kritériom pre určenie víťaza súťaže je NAJVÝHODNEJŠIA PONUKA pre mesto Zlaté Moravce.

Znaleckým posudkom č. 53/2023 o všeobecnej hodnote nehnuteľností a stavieb vyhotovený znalcom Ing. Ľubomírom Drgom bola stanovená cena za pozemky vo výške 95,47 €/ m2, čo pri výmere pozemku 2874 m2 x 95,47 € predstavuje sumu 274 380,78 eur a pri výmere pozemku 125 m2 x 95,47 € predstavuje sumu 11 933,75 eur, teda spolu: 286 314,53 Eur. Ďalej bola stanovená hodnota oplotenia pozemku z SV a JV strany, parc.č. 2457/26 a 2458/111, kú. Zlaté Moravce, obec Zlaté Moravce vo výške 17 723,69 eur.

Všeobecná hodnota celkom predstavuje sumu 304 000,- EUR, ktorá je zároveň minimálnou požadovanou cenou.

KOMPLET INFO / DOKUMENTY:
Obchodná verejná súťaž na pozemky na Nábreží za majerom: zlatemoravce.eu

KATASTER – zbgis.skgeodesy.sk:
Parcela C-KN č. 2457/26 o výmere  2874 m2
Parcela C-KN č. 2458/111 o výmere  125 m2