Mesto Zlaté Moravce
Mestský úrad Zlaté Moravce
ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce

vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto člena miestnej občianskej a
preventívnej služby (MOaPS), v zastúpení:


2 Rómski MOaPS
2 MOaPS pochádzajúci z nerómskej komunity


Výberové konanie sa uskutoční dňa 29.5.2024 o 8.30 hod. v zasadačke MsÚ v Zlatých Moravciach, na 1. poschodí, č. d. 212, prezenčnou formou.

Záujemcovia o pracovnú pozíciu, písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania môžu zaslať poštou, na adresu Mestského úradu, ul. 1. mája č. 2, 953 01 Zlaté Moravce, alebo odoslať elektronickou poštou, na adresu: sutkovad@zlatemoravce.eu. Záujemcovia vo svojej žiadosti jednoznačne uvedú názov pracovnej pozície o ktorú majú záujem (člen MOaPS).

Termín na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je do 24.5.2024 . Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania. Predloženie kompletných dokladov je nevyhnutnou podmienkou účasti uchádzača na výberovom konaní.

1. Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 • Žiadosť, v ktorej je jednoznačne určený názov pracovnej pozície, o ktorú sa kandidát
  uchádza.
 • Životopis uchádzača.
 • Doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prfp. potvrdenie o ukončení povinnej
  školskej dochádzky,
 • Výpis z registra trestov, nie starší, ako 3 mesiace.
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov.
 • Potvrdenie od lekára, ktoré potvrdzuje predpoklad ku výkonu práce člena MOaPS.
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu.

2. Minimálne požiadavky na uchádzača na pozíciu MOaPS:

a} Ukončená povinná školská dochádzka (v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní), stredné, príp. vyššie vzdelanie je výhodou.
b) Minimálny dosiahnutý vek 18 rokov.
c} Dobrý zdravotný stav (doklad o zdravotnom stave, lekárska prehliadka).
d} Znalosť jazyka cieľovej komunity (rómsky jazyk).
e) Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.
f) Prirodzená autorita u ostatných obyvateľov MRK komunity, osoba s morálnymi zásadami.
g) Záujemca nesmie byť právoplatne odsúdený za: Trestný čin podľa „1. hlavy Trestné činy proti životu a zdraviu“ Trestného zákona č. 300/2005 z. z., akýkoľvek zločin v zmysle Trestného zákona č. 300/2005 Z. z.

Na výberové konanie budú pozvaní všetci záujemcovia, ktorí predložili všetky požadované doklady včas a spÍňajú minimálne požiadavky na uchádzača MOaPS uvedené v bode 2 a,b,c,e,g. Výber vhodných uchádzačov MOaPS a splnenie všetkých požiadaviek pre túto pracovnú pozíciu posúdi výberová komisia na výberovom konaní.
Každý úspešný uchádzač, s ktorým Mesto Zlaté Moravce uzatvorí zamestnanecký vzťah, musí spÍňať podmienku bezúhonnosti, ktorú dosvedčuje predložením výpisu z registra trestov, nie starším ako 3 mesiace.
Miestom výkonu práce je územie mesta Zlaté Moravce, osobitne územie vylúčených a marginalizovaných komunít. Kancelária členov MOPS je v priestoroch Domu služieb, ulica Sládkovičova 2, 953 01 Zlaté Moravce. Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 1.6.2024.

Príklady pracovných činností členov MOPS:

1. Ochrana života, zdravia a majetku prostredníctvom informačno-preventívnych aktivít

 • Ide o poskytovanie asistenčných služieb a podporu informovanosti obyvateľov najmä:
 • o ochrane zdravia a zdravotnej prevencie, kontrola dodržiavania poriadku, čistoty a hygieny na
  uliciach a iných verejných priestranstvách.
 • monitoring a dohľad nad ochranou verejného a súkromného majetku pred poškodzovaním a iným protiprávnym konaním v spolupráci s príslušnými subjektmi (napr. monitorovanie dlhodobo opustených rodinných domov a obydlí, evidencia poškodených dopravných značiek, osvetlení a chýbajúcich poklopov, znečisťovanie spoločných priestorov v bytových domoch, vandalizmus, t.z. úmyselné poškodzovanie verejno-prospešných zariadení a pod.),
 • zvyšovania informovanosti obyvateľov v oblasti protipožiarnej prevencie a bezpečnosti, vedenia motorového vozidla pod vplyvom omamných látok,
 • upozorňovanie na protispoločenskú činnosť a protiprávne konanie páchateľa a následne
  oznamovanie danej skutočnosti (skutok, následky a pod.) príslušnej inštitúcii, ktorá má riešenie danej skutočnosti v kompetencii,
 • monitorovanie a hlásenie pripadov podozrení z nelegálneho odberu elektrickej energie PZ SR,
 • monitoring a hlásenie podozrení nelegálneho výrubu lesa,
 • podpora informovanosti v oblasti ochrany zvierat ako aj povinností súvisiacich s welfare zvierat,
  čipovaním, predchádzaním neplánovanému rozmnožovaniu zvierat a zabezpečovaním základnej, zákonnej starostlivosti najmä o spoločenské a hospodárske zvieratá a možnými následkami v prípade potencionálneho porušenia zákonných povinností v danej oblasti,
 • podpora informovanosti o zdravotných rizikách a zdravotnej prevencii súvisiacej s nadmerným
  výskytom túlavých, zanedbanych, chorých a zranených zvierat v MRK a zabezpečenie veterinárnej starostlivosti,
 • ďalšie činnosti súvisiace s ochranou života, zdravia a majetku

2. Ochrana detí a mládeže pred negatívnymi javmi.

 • Ide o preventívno-informačné činnosti v oblasti zabezpečenia ochrany detí a mládeže pred negatívnymi javmi najmä:
 • monitorovaním a zabezpečovaním bezpečnosti detí v rámci cestnej premávky (hlavne počas ich
  odchodu do školy a zo školy, zabezpečenie bezpečného prechodu školopovinných detí cez cestu, upozorňovanie, informovanie a monitorovanie detí na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky, predovšetkým v súvislosti s pohybom na verejnej cestnej komunikácii a prechodom cez cestu, tak aby neohrozovali svoje zdravie a život ako aj bezpečnosť cestnej premávky)
 • kontrola školskej dochádzky a preventívne pôsobenia na eliminácia vzniku a prehlbovania záškoláctva a iných negatívnych javov (ak obec nevyužíva pomáhajúce profesie ako sú komunitný pracovníci, terénni sociálny pracovníci a asistenti učiteľa)
 • posilňovania komunikácie medzi rodičmi, dieťaťom a školou
 • poskytovanie informácií a vzdelávanie v oblasti prevencie ochrany zdravia a hygieny, prevencie
  užívania návykových látok a tým aj predchádzaniu vzniku či prehlbovaniu sociálnych patológií
 • kontrola pohybu a miesta stretávania sa maloletých detí a mládeže a predchádzanie poškodzovaniu verejného a súkromného majetku
 • kontrola pohybu detí, miest stretávania sa a spôsobu trávenia voľného času vo večerných hodinách bez prítomnosti zákonných zástupcov v určenej lokalite (napr. cintorín, športoviská, a iné) a pod,
 • poskytovanie komplexných informácii, vzdelávanie a kontrola správania detí v oblasti ochrany zvierat a zabezpečenia welfare zvierat v MRK za účelom vzbudzovania empatie detí voči zvieratám v MRK a zabránenia spustnutiu týchto detí ako aj ich ochrany pred negatívnymi javmi a pred ohrozovaním ich mravnej výchovy, najmä v súvislosti s týraním zvierat, zanedbávaním starostlivosti o zviera, usmrcovaním zvierat bez primeraného dôvodu či organizovaním zápasov zvierat, prevencia a následky porušovania povinností na úseku ochrany zvierat, potreby a práva zvierat, zdravotné riziká, spôsoby pomoci zvieratám, zákonné povinnosti a pod.
 • ďalšie činnosti súvisiace s ochranou detí a mládeže pred negatívnymi javmi

3. Ochrana verejného poriadku a bezpečnosti osôb

 • Ide o preventívno-informačné činnosti v oblasti ochrany verejného poriadku a bezpečnosti osôb,najmä;
 • monitorovania a dohľadu nad poriadkom a bezpečnosťou v obci s osobitým zreteľom na miesta, kde sa sústreďuje väčší počet osôb,
 • monitorovanie a nahlasovanie protiprávneho konania spojeného s vedením motorového vozidla alebo iného nežiadúceho konania predchádzanie poškodzovaniu vozidiel, predchádzanie vandalizmu na cestných a motorových vozidlách
 • organizácia parkovania, napr. nahlasovanie dlhodobo odstavených alebo opustených vozidiel
  obecnému alebo mestskému úradu a umiestňovanie výziev na tieto vozidlá a asistencia pri ich
  odstránení z miesta, upozorňovanie na nevhodné parkovanie na cestných komunikáciách a
  súkromných pozemkoch, organizácia parkovania pri kultúrnych, spoločenských a športových
  podujatiach, pomoc pri organizácii dopravy v čase mimoriadnych udalostí ako sú napr. obchádzky, padnuté stromy alebo osvetlenie, povodne a víchrice, a iné.
 • edukácia obyvateľov obce o pravidlách cestnej premávky,
 • monitorovanie a predchádzanie vzniku konfliktu v rámci MRK, ako aj medzi MRK a väčšinovým
  obyvateľstvom, poskytovanie pomoci hliadke Policajného zboru SR a obecnej polície a pod.
  -monitorovanie, predchádzanie vzniku narušenia verejného poriadku, nahlasovanie prípadov
  porušovania verejného poriadku (napr. kontrola používania alkoholických nápojov a psychotropných látok na verejnosti, upozorňovanie na nadmerný hluk mimo nočného kľudu, dodržiavanie nočného kľudu od 22.00 hod. do 6.00 hod. ráno, a iné.)
 • monitorovanie a hlásenie príslušníkom PZ SR a/alebo obecnej/mestskej polícii pohyb cudzích osôb a motorových vozidiel v obci v neskorých večerných a nočných hodinách a počas víkendov a sviatkov
 • – monitoring pohybu túlavých, zranených a vážne chorých zvierat a eliminácia rizík s tým spojených, neodkladne hlásiť podozrenia z priestupkov proti ochrane zvierat na úseku veterinárnej starostlivosti príslušnej RVPS a podozrenia zo spáchania trestných činov namierených proti zvieratám špecialistovi na úsek environmentálnej kriminality Krajského riaditeľstva PZ alebo špecialistovi, ktory pôsobí na Okresnom riaditeľstve PZ,
 • poskytovanie základných právnych informácií občanom v oblasti ochrany verejného poriadku v rámci svojej kompetencie a v oblasti viktimizácie.
 1. Podpora senzibilizácie verejnosti v oblasti zbližovania komunít a budovania dobrých
  susedských vzťahov

Ide preventívno-informačné činnosti za účelom podpory senzibilizácie verejnosti v oblasti zbližovania
komunít a budovania dobrých susedských vzťahov v obci prostredníctvom predchádzania vzniku a
prehlbovania konfliktov, aktívnu spoluprácu s pomáhajúcimi profesiami, obcou a inými aktérmi
pôsobiacimi v lokalite ako aj obyvateľmi obce, aktívnu účasťou a podporou činností v rámci kultúrnych
a športových podujatí a ďalších podujatí organizovaných obcou alebo obyvateľmi a pod

5. Ochrana životného prostredia a zlepšovanie kvality života v obci

 • Ide o preventívno-informačné činnosti, ktoré prispievajú k ochrane životného prostredia (tzv. ,,zelený aspekt“) vykonávané v spolupráci s miestnou samosprávou a reflektujú na aktuálnu situáciu a problémy v obci a/alebo komunite MRK, najmä:
 • monitoring a hlásenie podozrení z poškodzovania životného prostredia (napr. nelegálny výrub drevín a stromov, nezákonné umiestnenie odpadu, nezákonné nakladanie s odpadom, nelegálne nakladanie s odpadovými vodami, poškodzovanie ochrany vôd a vodných tokov);
 • upozorňovanie a monitorovanie správneho nakladania s odpadom (napr. kontrola zberných nádob, zberných stanovísk);
 • upozorňovať na dôsledky nesprávneho nakladania s odpadom na životné prostredie a zdravie
  obyvateľov MRK;
 • podporovať obyvateľov v recyklácii odpadu a oboznamovať s jej významom (názorné príklady o jednotlivých triedených zložkách komunálnych odpadov, ktoré sú povinne triedenými zložkami komunálnych odpadov (papier, plasty, sklo, kovy a viacvrstvové kombinovane materiály na báze lepenky – tzv. tetrapacky) s ukážkami konkrétnych druhov odpadov, ktoré patria pod jednotlivé triedené zložky, a s potrebou príkladov odpadov, ktoré nepatria do zberných nádob určených na triedené zložky komunálnych odpadov);
 • osveta a edukácia obyvateľov MRK zameraná na dôležitosť ukladania a triedenia odpadov do
  zberných nádob určených na tento účel, ukladania veľkoobjemných odpadov a drobných stavebných odpadov do na to určených zberných nádob, súvisiaca s problematikou odpadov s obsahom nebezpečných látok – použité farby, batérie a akumulátory, použité elektrické a elektronické zariadenia a pod. – nevyhnutnosť ukladať tieto nebezpečne komunálne odpady do špeciálnych nádob s upozornením na negatívne vplyvy týchto nebezpečných odpadov na zdravie a životne prostredie, kvalitu vôd a ovzdušia v prípade, že sú uložené alebo vyhodené do okolitého prostredia; -kontrola, osveta a edukácia obyvateľov MRK zameraná na zákaz spaľovania komunálnych odpadov na voľnom priestranstve, vysvetľovanie negatívnych dopadov, zhoršovanie kvality ovzdušia a následné zdravotné riziká s tým spojené;
 • informovať o zbere zálohovaných fliaš v zmysle zákona č. 302/2019 Z. z. aj o zálohovaní PET fliaš a plechoviek; pôsobiť preventívne pred vznikom požiarov;
 • upozorňovanie na zákaz vypaľovania trávy, lesných a lúčnych porastov a kontrola dodržiavania zákazu zakladania ohňov na miestach, ktoré na to nie sú určené a kde hrozí následny požiar;
 • poskytovanie súčinnosti krízovému štábu obce pri organizácií záchranných a preventívnych prác v čase vzniku mimoriadných udalostí
 • informovať o spôsobe zhodnocovania biomasy (ak sa v lokalite využíva);
 • v prípade vykurovania tuhým palivom, upozorňovať na správne používanie a nesprávne používanie, následky na zdravie obyvateľov MRK a možné alternatívy;
 • monitorovanie vytvárania nelegálnych skládok a zabezpečenie ich nahlasovanie príslušným
  orgánom;
 • spolupracovať pri zabezpečovaní odstraňovania nelegálnych skládok s oprávneným a zodpovedným subjektom
 • spolupracovať pri opatreniach zameraných na ochranu zvierat, proti týraniu zvierat alebo
  neadekvátnemu zaobchádzaniu so zvieraťom

V Zlatých Moravciach, dňa 26.4.2024
PaedDr. Dušan Husár
primátor Mesta Zlaté Moravce