O voľbu zo zahraničia je možné požiadať do tejto stredy 9. 8. 2023

zdroj: 7. august 2023 | volby.srdcomdoma.sk

Podajte žiadosť o voľbu poštou:

portal.minv.sk

Časté otázky

Kto môže voliť zo zahraničia?

Voliť zo zahraničia môžete, ak spĺňate nasledujúce podmienky:

 1. Ste občanom / občiankou Slovenskej republiky.
 2. V deň volieb (30.9.2023) budete mať aspoň 18 rokov.
 3. Odošlite žiadosť najpozdejšie 9.8.2023 (52 dní predo dňom konania volieb). Viac info nižšie.

Voliť poštou môžeteaj v prípade, že nemáte trvalý pobyt na území SR!

Nie je možné voliť na veľvyslanectvách?

NIE, voliť nie je možné na veľvyslanectvách / ambasádach / zastupiteľských úradoch. Aj keď túto možnosť majú občania väčšiny krajín EÚ, doterajší poslanci NR SR ju našim občanom neumožnili.

Môžem voliť na Slovensku, ak nemám v SR trvalý pobyt?

NIE, ak nemáte trvalý pobyt na území SR, môžete voliť len poštou zo zahraničia.

Ako voliť poštou zo zahraničia.

Návod pre voličov

A) Aby ste mohli voilť poštou zo zahraničia, môžete podať žiadosť o voľbu poštou najneskôr 9.8.2023 jedným z dvoch spôsobov:

 1. Podanie žiadosti o voľbu poštou elektronicky:
  • Prostredníctvom aplikácie MV SR. Pokračujte tu: portal.minv.sk
  • V aplikácii zadáte:
   • adresu v zahraničí, kam vám MV SR pošle volebné materiály. Môže to byť napr. P.O.Box na pošte, alebo adresa známeho,
   • rodné číslo + číslo občianskeho preukazu, alebo
   • rodné číslo + číslo cestovného pasu,
   • alebo sa autorizujete pomocou eID.
  • Online aplikácia vám umožní:
   • Sledovať vybavenie žiadosti.
   • Zrušiť žiadosť o voľbu poštou, ak sa ministerstvu zásielka vrátila ako nedoručená.
   • Znovupožiadať o zaslanie materiálov, ak sa ministerstvu prvá zásielka vrátila ako nedoručená.
   • V minulosti komunikovali voliči s obcami a mestami, ak mali trvalý pobyt v SR. Po novom komunikujú všetci voliči priamo s MV SR.
 2. Podanie žiadosti o voľbu poštou písomne
  • V žiadosti uvedie volič adresu v zahraničí, kam vám MV SR pošle volebné materiály. Môže to byť napr. P.O.Box na pošte, alebo adresa známeho,
  • V žiadosti uvedie volič svoje rodné číslo a priloží fotokópiu občianskeho preukazu, alebo cestovného pasu.
  • Volič žiadosť odošle poštou, alebo na podateľňu MV SR v Bratislave.

B) MV SR najneskôr 40 dní pred voľbami odošle volebné materiály voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou. Ak ste však podali žiadosť prostredníctvom aplikácie MV SR, potom obálky Vám MV SR môže odoslať už ďalší pracovný deň.

C) Ako voliť

 • Volič dostane z MV SR dve obálky: obálku s pečiatkou MV SR a návratovú obálku.
 • Volič, ktorý podal žiadosť prostredníctvom aplikácie, si stiahne z webu MV SR hlasovací lístok a vytlačí na tlačiarni. (Volič, ktorý podal žiadosť o voľbu poštou, dostane z MV SR aj hlasovacie lístky všetkých kandidujúcich strán.)
 • Hlasovací lístok (po zakrúžkovaní vybraných kandidátov) volič vloží do obálky s pečiatkou MV SR.
 • Obálku s pečiatkou volič vloží do návratovej obálky (s predtlačenou adresou MV SR).
 • Návratovú obálku posiela volič na vlastné náklady na adresu MV SR. Obálku je možné poslať zo zahraničia, aj zo Slovenska – poštou, alebo priniesť na podateľňu MV SR.
 • Obálka s hlasom musí byť doručená na MV SR najpozdejšie 29.9.2023 o 12:00 hod. (obed).

Ďalšie otázky?

Prečítajte si článok na Denníku N venovaný otázkam a aodpovediam k voľbe poštou. Odomkutý celý článok je tu >>

Počnúc voľbami 2023 budú všetky hlasy spočítané v okrskoch v Bratislave, ktoré sú vyhradené voľbe poštou. Vo voľbách 2023 tak poprvý krát zistíme, či voliči v zahraničí volia výrazne inak ako voliči na území Slovenska.