Pozrite si VIDEO ZÁZNAM zo včerajšieho 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

POZVÁNKA – PDF

MATERIÁLY – PDF

Mesto Zlaté Moravce
Mestský úrad, Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
P o z v á n k a
na 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
ktoré sa uskutoční dňa
14. marca 2023 (utorok) o 15.30 hod.
v Mestskom stredisku kultúry a športu v Zlatých Moravciach

Program:
1. Otvorenie a procedurálne veci
2. Informácia o účasti poslancov na zasadnutí
3. Schválenie návrhovej komisie
4. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
5. Určenie zapisovateľky a skrutátora
6. Určenie overovateľov zápisnice
7. Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
8. Kontrola plnenia uznesení (mat. č. 1-3MZ-2023)
9. Odpovede na interpelácie poslancov
10. Vystúpenie obyvateľov mesta

11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. …../2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zlaté Moravce č. 2/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp (mat. č. 2-3MZ-2023)

12. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č. ……../2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zlaté Moravce č. 6/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebísk na území Mesta Zlaté Moravce (mat. č. 3-3MZ- 2023)

13. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. ……../2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zlaté Moravce č. 3/2022 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce (mat. č. 4-3MZ-2023)

14. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. ……2023 o prenájme bytov vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce nadobudnutých s podporou štátu (mat. č. 5-3MZ-2023)

15. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. ……2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zlaté Moravce č. 9/2021 o poskytovaní sociálnej služby „Sociálny taxík“ a návrh Zmluvy o spolupráci medzi Eko-drive s.r.o. a Mestom Zlaté Moravce (mat. č. 6-3MZ-2023)

16. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. …/2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zlaté Moravce č.8/2022 o poskytovaní sociálnych služieb Dodatkom č.2 (mat. č. 7-3MZ-2023)

17. Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zlaté Moravce č. /2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zlaté Moravce č.1/2022 o určení výšky príspevkov zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Zlaté Moravce v znení neskorších zmien a doplnkov Všeobecne záväzným nariadením č.12/2022 a Všeobecne záväzným nariadením č.15/2022 (mat. č. 8-3MZ-2023)

18. Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. …./2023 o určení spádových materských škôl (mat. č. 9-3MZ-2023)

19. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č. .. /2023 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Zlaté Moravce (mat. č. 10-3MZ-2023)

20. Návrh Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2023.

20. 01 Návrh Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2023 medzi mestom Zlaté Moravce a Biskupstvom Nitra, pre Cirkevnú základnú školu sv. Don Bosca (mat. č. 11.1-3MZ-2023)

20. 02 Návrh Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2023 medzi mestom Zlaté Moravce a Biskupstvom Nitra, pre Cirkevnú materskú školu sv. Alžbety (mat. č. 11.2-3MZ-2023)

20. 03 Návrh Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2023 medzi mestom Zlaté Moravce a ESAM s. r. o., pre Súkromnú materskú školu Štúrova (mat. č. 11.3-3MZ-2023)

20. 04 Návrh Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2023 medzi mestom Zlaté Moravce a detským zariadením Viktorka n. o., pre Súkromnú materskú školu Viktorka (mat. č. 11.4-3MZ-2023)

20. 05 Návrh Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2023 medzi mestom Zlaté Moravce a Moja škôlka o. z., pre Súkromnú materskú školu Moja škôlka (mat. č. 11.5-3MZ-2023)

21. Návrh na zverenie nehnuteľného majetku mesta „Rekonštrukcia prestrešenia chodníkov v areáli ZŠ Mojmírova, Zlaté Moravce“ do rozpočtovej organizácie Základná škola, Mojmírova 2, 953 01 Zlaté Moravce (mat. č. 12-3MZ-2023)

22. Návrh na prijatie úveru z Environmentálneho fondu na „Moderné technológie v meste Zlaté Moravce“ (mat. č. 13-3MZ-2023)23. Návrh na prijatie úveru z Environmentálneho fondu na „Zníženie energetickej
náročnosti ZŠ Robotnícka 25, Zlaté Moravce“ (mat. č. 14-3MZ-2023)

24. Návrh na prijatie úveru z Environmentálneho fondu na „Vodozádržné opatrenia III. v meste Zlaté Moravce“ (mat. č. 15-3MZ-2023)

25. Návrh na prijatie úveru z Environmentálneho fondu na „Výstavba kompostárne v meste Zlaté Moravce“ (mat. č. 16-3MZ-2023)

26. Návrh na prijatie úveru z Environmentálneho fondu na „Denný stacionár v meste Zlaté Moravce“ (mat. č. 17-3MZ-2023)

27. Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku z Fondu na podporu športu v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ na projekt „Modernizácia telocvične na ZŠ Mojmírova, Zlaté Moravce“ (mat. č. 18- 3MZ-2023)

28. Návrh na ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302071BND7-72-74 na projekt „Cyklistická infraštruktúra v meste Zlaté Moravce“ (mat. č. 19-3MZ-2023)

29. Návrh na vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa projektových dokumentácií pre mesto Zlaté Moravce (mat. č. 20-3MZ-2023)

30. Návrh na vyhlásenie verejného obstarávania na čistiace a hygienické potreby pre mesto Zlaté Moravce (mat. č. 21-3MZ-2023)

31. Návrh Dodatku č. 9 k Zriaďovacej listine mestského podniku Technické služby mesta Zlaté Moravce (mat. č. 22-3MZ-2023)

32. Návrh na schválenie prevádzky vodnej stavby – rozšírenie verejného vodovodu vybudovaného v rámci stavby ,,Nájomné bytové domy Robotnícka ulica“ (mat. č. 23-3MZ-2023)

33. Návrh na zmenu člena Komisie výstavby, územného plánovania a ŽP pri Mestskom zastupiteľstve v Zlatých Moravciach (mat. č. 24-3MZ-2023)

34. Návrh na zmenu člena Redakčnej rady Tekovských novín (mat. č. 25-3MZ-2023)

35. Návrh na mimosúdne urovnanie sporu medzi Ing. Milan Skyva a Mestom Zlaté Moravce (mat. č. 26-3MZ-2023)

36. Návrh na ukončenie Zmluvy o dielo uzavretej medzi Mestom Zlaté Moravce a spol. Metrostav Slovakia a.s. (mat. č. 27-3MZ-2023)

37. Návrh na schválenie prenájmu poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce pre AGRO Hosťovce, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.28-3MZ-2023)

38. Návrh na schválenie predĺženia prenájmu nebytových priestorov pre TERRA BONA, o.z. v Budove SOV z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č. 29-3MZ-2023)

39. Návrh na schválenie zníženia nájomného pre Blaženu Nagyovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č. 30-3MZ-2023)

40. Návrh na schválenie prenájmu pozemku pod časťou záhradky v lokalite pri Hostianskom potoku pre Janu Bielikovú z dôvodu hodného osobitného (mat. č. 31- 3MZ-2023)41. Návrh na schválenie spôsobu prevodu spoluvlastníckych podielov mesta na pozemku pri Hostianskom potoku pre Janu Bielikovú a manželov Opálených z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č. 32-3MZ-2023)

42. Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemku pod záhradkou pre Mgr. Ľudmilu Čičovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č. 33-3MZ-2023)

43. Návrh na schválenie prenájmu pozemku pod záhradkou v lokalite pri Hostianskom potoku pre Mgr. Ľudmilu Čičovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č. 34- 3MZ-2023)

44. Návrh na zmenu uznesenia č. 800/2022 týkajúceho sa spôsobu prevodu mestského pozemku na Chyzeroveckej ulici v Zlatých Moravciach pre Máriu Martincovú v časti kúpnej ceny a dôvodov hodného osobitného zreteľa (mat. č. 35-3MZ-2023)

45. Návrh na schválenie prevodu pozemkov pod garážami na Hviezdoslavovej ulici pre Ing. Milana Peňažku (mat. č. 36-3MZ-2023)

46. Návrh na schválenie spôsobu prevodu mestského pozemku na Chyzeroveckej ulici v Zlatých Moravciach pre manželov Koprdových z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č. 37-3MZ-2023)

47. Návrh na schválenie spôsobu prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce- častí pozemkov na Potočnej ulici v Zlatých Moravciach pre Michala Frajku z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č. 38-3MZ-2023)

48. Návrh na zriadenie výborov v mestských častiach Zlaté Moravce (mat. č. 39-3MZ- 2023)

49. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Zlaté Moravce na I. polrok 2023 (mat. č. 40-3MZ-2023)

50. Návrh na schválenie Monitorovacej správy za rok 2021 k Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Zlaté Moravce na roky 2015 – 2025 (mat. č. 41-3MZ-2023)

51. Rôzne
52. Diskusia
53. Interpelácie poslancov
54. Schválenie uznesenia
55. Záver

Zlaté Moravce 8. marca 2023
PaedDr. Dušan Husár
primátor mesta