Pozvánka na 12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v ZM – 25.04.2024 (štvrtok) o 15.30 hod. v MSKŠ

POZVÁNKA – PDF
MATERIÁLY – PDF

Mesto Zlaté Moravce
Mestský úrad, Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
P o z v á n k a
na 12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

ktoré sa uskutoční dňa
25. apríla 2024 (štvrtok) o 15.30 hod.
v Mestskom stredisku kultúry a športu v Zlatých Moravciach

PROGRAM:

 1. Otvorenie a procedurálne veci
 2. Informácia o účasti poslancov na zasadnutí
 3. Schválenie návrhovej komisie
 4. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
 5. Určenie zapisovateľky a skrutátora
 6. Určenie overovateľov zápisnice
 7. Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
 8. Kontrola plnenia uznesení (mat. č.1-12MZ-2024)
 9. Odpovede na interpelácie poslancov
 10. Vystúpenie obyvateľov mesta
 11. Voľba Hlavného kontrolóra Mesta Zlaté Moravce (mat. č.2-12MZ-2024)
 12. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. …./2024 o
  poskytovaní sociálnych služieb v Dennom stacionári Zlaté Moravce (mat. č.3-12MZ-
  2024)
 13. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č. .. /2024 o určení
  spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Zlaté Moravce (mat.
  č.4-12MZ-2024)
 14. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č. .. /2024 o určení
  školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Zlaté
  Moravce (mat. č.5-12MZ-2024)
 15. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. …../2024, ktorým sa
  mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zlaté Moravce č. 3/2017 o nakladaní s
  komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Zlaté
  Moravce (mat. č.6-12MZ-2024)
 16. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. ……2024 , ktorým sa
  mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zlaté Moravce č. 6/2018 o starostlivosti o
  verejnú zeleň a o ochrane drevín na území Mesta Zlaté Moravce (mat. č.7-12MZ-
  2024)
 17. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. …./2024, ktorým sa
  mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zlaté Moravce č. 17/2023 o dočasnom
  parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území Mesta Zlaté Moravce (mat.
  č.8-12MZ-2024)
 18. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. ……2024 o sociálnej
  pomoci občanom Mesta Zlaté Moravce (mat. č.9-12MZ-2024)
 19. Návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2024 vrátane programov a
  podprogramov rozpočtovým opatrením č. 4/2024 na finančné krytie bežných
  výdavkov (mat. č.10-12MZ-2024)
 20. Návrh na zmenu kapitálového Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2024 vrátane
  programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 5/2024 (mat. č.11-12MZ-
  2024)
 21. Návrh na zmenu záväzných ukazovateľov pre rozpočtovú organizáciu Základná škola
  Mojmírova 2, Zlaté Moravce v Rozpočte Mesta Zlaté Moravce na rok 2024 vrátane
  programov a podprogramov a návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovej organizácie
  Základná škola Mojmírova 2, Zlaté Moravce na rok 2024 (mat. č.12-12MZ-2024)
 22. Návrh na zmenu záväzných ukazovateľov pre rozpočtovú organizáciu Základná škola
  Robotnícka 25, Zlaté Moravce v Rozpočte Mesta Zlaté Moravce na rok 2024 vrátane
  programov a podprogramov a návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovej organizácie
  Základná škola Robotnícka 25, Zlaté Moravce na rok 2024 (mat. č.13-12MZ-2024)
 23. Informácia o zmene Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce v roku 2023 vrátane programov
  a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 24/2023 na základe účelovo určených
  finančných prostriedkov (mat. č.14-12MZ-2024)
 24. Návrh na schválenie splátok Mesta Zlaté Moravce Západoslovenskej vodárenskej
  spoločnosti a.s. (mat. č.15-12MZ-2024)
 25. Návrh na predloženie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z
  Ministerstva životného prostredia SR na projekt „Zlaté Moravce – Vodozádržné
  opatrenia v areáli ZŠ Robotnícka“ (mat. č.16-12MZ-2024)
 26. Návrh na predloženie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z
  Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na projekt
  „Kybernetická a informačná bezpečnosť v meste Zlaté Moravce“ (mat. č.17-12MZ-
  2024)
 27. Návrh na vyhlásenie verejného obstarávania na predmet zákazky „zabezpečenie
  odchytu, umiestnenie a starostlivosť o túlavých psov“ (mat. č.18-12MZ-2024)
 28. Návrh na vyhlásenie verejného obstarávania na predmet zákazky „zabezpečenie zberu
  a likvidácie kuchynského biologického odpadu v meste Zlaté Moravce“ (mat. č.19-
  12MZ-2024)
 29. Žiadosť o predĺženie Zmluvy o nájme pozemkov – GRYF media s.r.o (mat. č.20-
  12MZ-2024)
 30. Žiadosť o predĺženie Zmluvy o nájme pozemku – ISPA s.r.o. (mat. č.21-12MZ-2024)
 31. Žiadosť o opätovné uzavretie nájomnej zmluvy – Akzent BigBoard, a.s. (mat. č.22-
  12MZ-2024)
 32. Návrh na úpravu Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Zlaté Moravce
  Dodatkom č. 1 (mat. č.23-12MZ-2024)
 33. Návrh na odpredaj pozemkov vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce na základe OVS –
  pôvodne užívaný areál Záhradníckymi službami (skleníky Robotnícka ulica) (mat.
  č.24-12MZ-2024)
 34. Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce na Chyzeroveckej
  ul. – Miloš Šedík (mat. č.25-12MZ-2024)
 35. Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce na
  Hviezdoslavovej ulici – ANIMA A.B. (mat. č.26-12MZ-2024)
 36. Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce, pod garážou na
  Hviezdoslavovej ulici – Ing. Milan Skyva, František Skyva (mat. č.27-12MZ-2024)
 37. Žiadosť o odkúpenie pozemku na Žitavskom nábreží– Štefan Rafael (mat. č.28-
  12MZ-2024)
 38. Schválenie investičného zámeru vybudovania odstavných a spevnených plôch –
  TONEX stavby s.r.o. (mat. č.29-12MZ-2024)
 39. Žiadosť o odkúpenie budovy vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce (nádvorie Župný
  dom) – MVDr. Dušan Nociar (mat. č.30-12MZ-2024)
 40. Žiadosť o odkúpenie pozemku so stavbou na ul. J. Kráľa vo vlastníctve mesta Zlaté
  Moravce – Jozef Petrovič (mat. č.31-12MZ-2024)
 41. Žiadosť Mgr. Martina Kociana o výpožičku priestorov vo vlastníctve mesta Zlaté
  Moravce na skladovacie účely s časťou nádvoria – Župný dom. (mat. č.32-12MZ-
  2024)
 42. Návrh Zmeny Rokovacieho poriadku komisii pri Mestskom zastupiteľstve v Zlatých
  Moravciach Dodatkom č. 2 (mat. č.33-12MZ-2024)
 43. Návrh Zmien a doplnkov Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Zlatých
  Moravciach (mat. č.34-12MZ-2024)
 44. Správa o stave vymáhania daňových a nedaňových pohľadávok Mesta Zlaté
  Moravce (mat. č.35-12MZ-2024)
 45. Informácia o organizačných zmenách (mat. č.36-12MZ-2024)
 46. Správa o činnosti Mestskej polície v Zlatých Moravciach za rok 2023 (mat. č.37-
  12MZ-2024)
 47. Rôzne
 48. Diskusia
 49. Interpelácie poslancov
 50. Schválenie uznesenia
 51. Záver

Zlaté Moravce 19. apríl 2024
PaedDr. Dušan Husár
primátor mesta