Pozvánka na 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v ZM – 27.04.2022 (štvrtok) o 15.30 hod.

POZVÁNKA – PDF

MATERIÁLY – PDF

Mesto Zlaté Moravce
Mestský úrad, Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
P o z v á n k a
na 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
ktoré sa uskutoční dňa 27. apríla 2023 (štvrtok) o 15.30 hod.
v Mestskom stredisku kultúry a športu v Zlatých Moravciach

Program:

1. Otvorenie a procedurálne veci
2. Informácia o účasti poslancov na zasadnutí
3. Schválenie návrhovej komisie
4. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
5. Určenie zapisovateľky a skrutátora
6. Určenie overovateľov zápisnice
7. Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
8. Kontrola plnenia uznesení (mat. č.1-4MZ-2023)
9. Odpovede na interpelácie poslancov
10. Vystúpenie obyvateľov mesta

11. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zlaté Moravce č. /2023, ktorým sa mení a
dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zlaté Moravce č.1/2022 o určení výšky
príspevkov zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v
školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Zlaté Moravce
(mat. č.2-4MZ-2023)

12. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. ……./2023, ktorým
sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zlaté Moravce č. 6/2020 o
prevádzkovom poriadku pohrebísk na území Mesta Zlaté Moravce (mat. č.3-4MZ-
2023)

13. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. …/2023 o určení
výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej
školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia zriadených mestom Zlaté
Moravce na rok 2023 (mat. č.4-4MZ-2023)

14. Návrh Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2023 vrátane programov apodprogramov s výhľadom na roky 2024 a 2025 (mat. č.5-4MZ-2023)

15. Návrh na poskytnutie mimoriadnej finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce
na rok 2023 pre Útulok Zlaté Moravce, o.z. s účelovým určením na prevádzku útulku
(mat. č.6-4MZ-2023)

16. Návrh na poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce

16.01 Návrh na poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2023
pre Občianske združenie Zlatomoravčianka na projekt – Spievaj, že si spievaj (mat.
č.7.1-4MZ-2023)

16.02 Návrh na poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2023
pre Občianske združenie INOVEC na projekt – Tancuj, tancuj, vykrúcaj (mat. č.7.2-
4MZ-2023)

16.03 Návrh na poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2023
pre SRRZ – RZ pri Centre voľného času Spektrum na projekt – Tanečná show pre
mesto Zlaté Moravce a región (mat. č.7.3-4MZ-2023)

16.04 Návrh na poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2023
pre MUSICA CORDIS na projekt – 4.Hudobná jar v Zlatých Moravciach (mat.
č.7.4-4MZ-2023)

16.05 Návrh na poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2023
pre Okresnú organizáciu Jednoty dôchodcov Zlaté Moravce na projekt – Krajská
súťaž „Spevy domova“ (mat. č.7.5-4MZ-2023)

16.06 Návrh na poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2023
pre Mariána Tomajku na projekt – Monografia mesta Zlaté Moravce (mat. č.7.6-
4MZ-2023)

16.07 Návrh na poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2023
pre Slovenský rybársky zväz – Miestna organizácia Zlaté Moravce na projekt –
Detské rybárske preteky 2023 (mat. č.7.7-4MZ-2023)

16.08 Návrh na poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2023
pre Horolezecký klub Zlaté Moravce na projekt – Zlatomoravecká lezecká liga 2023
(mat. č.7.8-4MZ-2023)

16.09 Návrh na poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2023
pre SRRZ – RZ pri Centre voľného času Spektrum na projekt – Rozšírenie stolného
tenisu v meste Zlaté Moravce (mat. č.7.9-4MZ-2023)

16.10 Návrh na poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2023
pre Tenisový klub Zlaté Moravce na projekt – Rekonštrukcia, zveľadenie areálu
tenisových dvorcov TK Zlaté Moravce (mat. č.7.10-4MZ-2023)

16.11 Návrh na poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2023
pre C&P Stars Academy – ZM na projekt – Žijeme futbalom celý rok (mat. č.7.11-
4MZ-2023)

17. Návrh Dodatku č. 9 k Zriaďovacej listine mestského podniku Technické služby mesta
Zlaté Moravce (mat. č.8-4MZ-2023)

18. Návrh na zrušenie Uznesenia č. 32/2022 (mat. č.9-4MZ-2023)

19. Návrh novelizácie Rokovacieho poriadku komisii pri Mestskom zastupiteľstve vZlatých Moravciach Dodatkom č. 1 (mat. č.10-4MZ-2023)

20. Návrh na schválenie Zmluvy o dielo medzi Pramos Centrum s.r.o. a Mestom Zlaté
Moravce (mat. č.11-4MZ-2023))

21. Návrh na zrušenie Uznesenia č. 73/2023 (mat. č.12-4MZ-2023)

22. Návrh na prijatie úveru z Environmentálneho fondu na Denný stacionár v meste
Zlaté Moravce (mat. č.13-4MZ-2023)

23. Návrh na vyhlásenie verejného obstarávania na „Potraviny – chlieb a pečivo“ (mat.
č.14-4MZ-2023)

24. Návrh na vyhlásenie verejného obstarávania na „zabezpečenie zberu a likvidácie
kuchynského biologického odpadu v meste Zlaté Moravce“ (mat. č.15-4MZ-2023)

25. Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemku pod trafostanicou na ulici 1. mája
slúžiacu pre stavbu ,,Polyfunkčný komplex s bytmi- 121 BJ“ pre spoločnosť ZEH,
s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.16-4MZ-2023)

26. Návrh na schválenie prevodu mestského pozemku na Chyzeroveckej ulici v Zlatých
Moravciach pre Máriu Martincovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat.
č.17-4MZ-2023)

27. Návrh na schválenie spôsobu prevodu spoluvlastníckych podielov mesta na
pozemku pri Hostianskom potoku pre Janu Bielikovú a manželov Opálených z
dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.18-4MZ-2023)

28. Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemkov a oplotenia na Nábreží za majerom
v Zlatých Moravciach na základe Obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok
Obchodnej verejnej súťaže (mat. č.19-4MZ-2023)

29. Návrh na schválenie prevodu pozemku pod garážou pre Ing. Andreja Lukáča na
Hviezdoslavovej ulici (mat. č.20-4MZ-2023)

30. Návrh na schválenie spôsobu prevodu časti mestského pozemku na Nám. A. Hlinku
v Zlatých Moravciach pre manželov Blakčorioých z dôvodu hodného osobitného
zreteľa (mat. č.21-4MZ-2023)

31. Návrh na schválenie spôsobu prevodu predajného stánku a pozemku pod ním na
Nám. A. Hlinku v Zlatých Moravciach pre Baliho Blakčoriho z dôvodu hodného
osobitného zreteľa (mat. č.22-4MZ-2023)

32. Návrh na schválenie spôsobu prevodu mestského pozemku na v k.ú. Hoňovce pre
Ing. Milana Peňažku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
(mat. č.23-4MZ-2023)

33. Návrh na schválenie ukončenia Kúpnej zmluvy o prevode vlastníckeho práva k
nehnuteľnostiam uzatvorenej medzi mestom Zlaté Moravce a Mgr. Monikou
Sarkovou (mat. č.24-4MZ-2023))

34. Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemkov na Chyzeroveckej a Družstevnej
ulici v Zlatých Moravciach na základe Obchodnej verejnej súťaži č.3 a schválenie
podmienok Obchodnej verejnej súťaži č.3 (mat. č.25-4MZ-2023)

35. Návrh na schválenie prevodu pozemku pod garážou pre Pavla Šaba na Nábreží za
majerom (mat. č.26-4MZ-2023)

36. Návrh Mesta Zlaté Moravce a rodiny Vonkomerových o zrušenie a vyporiadanie
podielového spoluvlastníctva nehnuteľností na Ulici Tekovskej v ZlatýchMoravciach (mat. č.27-4MZ-2023)

37. Návrh na schválenie budúcich vecných bremien na mestských pozemkoch Zmluvou
o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien pre SPP – distribúcia, a.s. na stavbu
„SD 20514 -Rekonštrukcia plynovodov Zlaté Moravce, Duklianska, ÚO 01791“
(mat. č.28-4MZ-2023)

38. Návrh na schválenie predĺženia prenájmu pozemku pre Ing. Ivan Rubaninský,
Výroba a predaj ovocných a okrasných drevín, na Ul. Továrenská z dôvodu hodného
osobitného zreteľa (mat. č.29-4MZ-2023)

39. Návrh na schválenie predĺženia prenájmu nebytových priestorov pre Zuzanu
Ondreášovú v budove Župného domu z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat.
č.30-4MZ-2023)

40. Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov a časti pozemku na nádvorí
Župného domu pre Mgr. Martina Kociana z dôvodu hodného osobitného zreteľa
(mat. č.31-4MZ-2023)

41. Návrh na schválenie predĺženia prenájmu nebytových priestorov a podielu na dvore
pre Igora Nemeša v areáli na ulici Viničná 1 z dôvodu hodného osobitného zreteľa
(mat. č.32-4MZ-2023)

42. Návrh na schválenie predĺženia prenájmu nebytových priestorov a podielu na dvore
pre VIDOR s.r.o. v areáli na ulici Viničná 1 z dôvodu hodného osobitného zreteľa
(mat. č.33-4MZ-2023)

43. Návrh na schválenie zriadenia vecných bremien Zmluvou o budúcej zmluve o
zriadení vecných bremien medzi Mestom Zlaté Moravce a MLO s.r.o. pre časť
stavebných objektov E-SO.03, E-SO.04 a E-SO.05 potrebných k stavebnému
konaniu (mat. č.34-4MZ-2023)

44. Správa o činnosti Mestskej polície v Zlatých Moravciach za rok 2022 (mat. č.35-
4MZ-2023)

45. Návrh na zmenu zloženia Výboru mestskej časti č.1 v Zlatých Moravciach (mat.
č.36-4MZ-2023)

46. Rôzne
47. Diskusia
48. Interpelácie poslancov
49. Schválenie uznesenia
50. Záver

Zlaté Moravce 21. apríla 2023
PaedDr. Dušan Husár
primátor mest