Tak ako dopadlo hlasovanie o hazarde v Zlatých Moravciach?

Pán poslanec Orolín dal poslanecký návrh na stiahnutie bodu č. 13:
13. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. …./2024, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zlaté Moravce č. 1/2021 o zákaze umiestnenia herní a kasín na území Mesta Zlaté Moravce (mat. č.4-11MZ-2024)

12 poslancov (všetci prítomní) hlasovalo za t.j. návrh bol schvalený = bod bol stiahnutý z rokovania = o hazarde sa na tomto zasadnuti nehlasovalo. Nasledoval potlesk prítomných občanov. Pozrite si video: