Takto hlasovali poslanci za zvýšenie poplatku za odpadVšeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. …../2023 o poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.Hlasovanie za zvýšenie poplatkov za odpadčo predstavuje po
zaokrúhlení 38,- eur za osobu a rok (predtým 30,- eur)

ČLÁNOK: Mesto Zlaté Moravce chce zvýšiť dane za komunálny odpad. Tu je návrh…

HLASOVANIE / MSZ 14.12.2023, Zlaté Moravce:

ZA:
5. Fintor Ján, Ing. nezávislý kandidát
7. Holub Marek, Ing. SMER – SD, Hlas – sociálna demokracia, SNS
8. Ivanovič Stanislav SMER – SD, Hlas – sociálna demokracia, SNS
9. Ivanovičová Klaudia, PaedDr. nezávislá kandidátka
10. Kováč Martin, JUDr. nezávislý kandidát
15. Šepták Pavel, Mgr. SMER – SD, Hlas – sociálna demokracia, SNS

PROTI:
3. Červený Vladimír, Ing. nezávislý kandidát
12. Orolín Ľuboš, Ing. nezávislý kandidát
14. Pavlenda Patrik, nezávislý kandidát
16. Uhrinová Denisa, SME RODINA

ZDRŽAL SA:
6. Galaba Milan, Mgr. SMER – SD, Hlas – sociálna demokracia, SNS
11. Madola Ivan SMER – SD, Hlas – sociálna demokracia, SNS
13. Pacalajová Anna, Ing. SMER – SD, Hlas – sociálna demokracia, SNS
17. Vicianová Ivona, PharmDr. JUDr. nezávislá kandidátka

Neprítomní na MSZ:
1. Balážová Marta, MVDr. KDH, ŠANCA, DS, SPOLU, ZA ĽUDÍ, ODS – Občianski demokrati Slovenska, OKS
2. Cimmermann Michal, JUDr. SMER – SD, Hlas – sociálna demokracia, SNS
4. Eckhardtová Marta, Ing. MPH SMER – SD, Hlas – sociálna demokracia, SNS

Návrh uznesenia NEBOL poslancami mestského zastupiteľstva v ZM schválený