Tu je osem uchádzačov na funkciu hlavného kontrolóra mesta Zlaté Moravce

Voľba hlavného kontrolóra mesta Zlaté Moravce na MSZ 25.04.2024


Mestskému zastupiteľstvu v Zlatých Moravciach bol na 11. zasadnutie predkladaný návrh na
vyhlásenie voľby na funkciu hlavného kontrolóra mesta Zlaté Moravce a spôsob jej vykonania.
Na základe uvedeného bolo dňa 22.2.2024 prijaté Uznesenie č. 312/2024, ktorým bolo
schválené vyhlásenie voľby na túto funkciu ako aj spôsob jej vykonania.

Ponuka na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra bola zverejnená na úradnej tabuli Mesta Zlaté
Moravce, v tlači – Tekovské noviny, MY Nitrianske noviny, a na portáli profesia.sk.
Komisia učená na otváranie a kontrolou splnenia podmienok vo výberovom konaní na funkciu
sa dňa 15.4.2024 o 13,00 hod. zišla za účelom otvorenia a posúdenia prihlášok do predmetného
výberového konania.

Do stanoveného termínu bolo zaslaných 8 prihlášok – zapečatené obálky označené v súlade s
podmienkami výberového konania.

Komisia pristúpila k otváraniu doručených obálok. A skonštatovala, že všetci 8 uchádzači, ktorí
splnili podmienky vyhláseného výberového konania, budú následne pozvaní na výberové
konanie. Na základe uvedeného boli na 12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých
Moravciach pozvaní nasledovní uchádzači:

  1. Veronika Kolárová
  2. Lukáš Havran
  3. JUDr. Milan Jonis
  4. JUDr. Dušan Malovec, PhD.
  5. Ing. Matúš Lavo
  6. Mgr. Zuzana Švarc Harisová
  7. JUDr. Martin Kováč
  8. JUDr. Michal Hyčko

Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov (min. 9
hlasov). Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezíska, na tom istom zasadnutí sa vykoná druhé kolo
voľby, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí v prvom kole získali najväčší počet hlasov. V prípade
rovnosti hlasov, postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom hlasov. V druhom kole volieb je zvolený
ten kandidát, ktorý získal najväčší počet hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje
žrebom.