Už tento štvrtok – Mestské zastupiteľstvo v ZM + LIVE VIDEO PRENOS, program, materiály…

POZVÁNKA – PDF

MATERIÁLY – PDF

ilustračné foto: youtube.com

Mesto Zlaté Moravce
Mestský úrad, Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
P o z v á n k a
na 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

ktoré sa uskutoční dňa
19. októbra 2023 (štvrtok) o 15.30 hod.
v Mestskom stredisku kultúry a športu v Zlatých Moravciach

Program:

 1. Otvorenie a procedurálne veci
 2. Informácia o účasti poslancov na zasadnutí
 3. Schválenie návrhovej komisie
 4. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
 5. Určenie zapisovateľky a skrutátora
 6. Určenie overovateľov zápisnice
 7. Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
 8. Kontrola plnenia uznesení
 9. Kontrola plnenia uznesení (mat. č.1-8MZ-2023)
 10. Odpovede na interpelácie poslancov
 11. Vystúpenie obyvateľov mesta
 12. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. …../2023,ktorým sa
  ruší Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zlaté Moravce č. 1/2021 o zákaze
  umiestnenia herní a kasín na území Mesta Zlaté Moravce (mat. č.2-8MZ-2023)

  prílohy:
  mat. č.2-8MZ-2023 – návrh / dôvodová správa
  mat. č.2b-8MZ-2023 – nové VZN / zrušenie VZN 1/2021
  mat. č.2c-8MZ-2023 – Prehľad príjmov mesta z hazardných hier
  mat. č.2d-8MZ-2023Zápisnica – Komisia správy mestského majetku
  mat. č.2e-8MZ-2023 – VZN 1/2021
  mat. č.2f-8MZ-2023 – 1. Žiadosť o prehodnotenie zákazu hazardu v ZM – Asociácia zábavy a hier
  mat. č.2g-8MZ-2023 – 2. Žiadosť o prehodnotenie zákazu hazardu v ZM – Asociácia zábavy a hier

 13. Návrh na zrušenie členstva v Únii miest Slovenska alebo v Združení miest a obcí
  Slovenska (mat. č.3-8MZ-2023)
 14. Návrh na schválenie prevodu časti pozemku v k.ú. Hoňovce pre Ing. Milana Peňažku
  z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.4-8MZ-2023)
 15. Návrh na schválenie spôsobu prevodu budovy so s.č. 3286 a pozemku pod ňou v
  areáli na Viničnej ulici na základe Obchodnej verejnej súťaže a schválenie
  podmienok Obchodnej verejnej súťaže (mat. č.5-8MZ-2023)
 16. Návrh na opätovné schválenie spôsobu prevodu pozemkov na Nábreží za majerom v
  Zlatých Moravciach na základe Obchodnej verejnej súťaže č. 3 a schválenie
  podmienok Obchodnej verejnej súťaže č. 3 (mat. č.6-8MZ-2023)
 17. Návrh na schválenie spôsobu prevodu časti pozemku na Hviezdoslavovej ulici pre
  manželov Petrovičových (mat. č.7-8MZ-2023)
 18. Návrh na schválenie predĺženia prenájmu nebytových priestorov pre Finančné
  riaditeľstvo Slovenskej republiky z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č8-
  8MZ-2023)
 19. Návrh na schválenie predĺženia prenájmu nebytových priestorov pre obchodnú
  spoločnosť ERISO s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č9-8MZ-2023)
 20. Návrh na schválenie predĺženia prenájmu nebytových priestorov a časti pozemku pre
  spoločnosť ESAM s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č10-8MZ-2023)
 21. Návrh na schválenie prenájmu pozemkov, nebytových priestorov a užívaní
  športových plôch a zariadení pre C&P Stars Academy z dôvodu hodného osobitného
  zreteľa (mat. č11-8MZ-2023)
 22. Návrh na schválenie spôsobu prevodu časti pozemku na Hviezdoslavovej ulici pre
  Ing. Adriána Brunclíka z dôvodu hodného osobitného zreteľa
  (mat. č12-8MZ-2023)
 23. Rôzne
 24. Diskusia
 25. Interpelácie poslancov
 26. Schválenie uznesenia
 27. Záver

  Zlaté Moravce 13. októbra 2023
  PaedDr. Dušan Husár
  primátor mesta