Viac o uznaní dlhu a splátkach, ale aj osobné bankroty dlžníkov (3. časť)

zdroj: 29. apríl 2024 | zlatemoravce.digitalnemesto.sk

Uznanie dlhu – splátky
V roku 2023 a 2024 bolo uzatvorených 20 splátkových kalendárov, z toho 12 ks je aktívnych na dlžnú sumu 7.264,11 Eur, 6 ks bolo v roku 2023 ukončených zaplatením dlžnej sumy 1.398,73 Eur. V 2 prípadoch po nesplnení termínu splátky bolo ihneď začaté daňové exekučné konanie zadržaním vodičského preukazu, z toho v jednom prípade bola po zaslaní daňovej exekučnej výzvy dlžníkovi uhradená celková dlžná suma 485,80 Eur pred vydaním exekučného príkazu na zadržanie vodičského preukazu, druhé konanie prebieha. Splátkové kalendáre sa kontrolujú mesačne.

KONKURZ – Osobný bankrot
Právna úprava osobného bankrotu je účinná od 1.3.2017. Každý platobne neschopný dlžník, ktorý je fyzickou osobou, je oprávnený domáhať sa oddlženia konkurzom alebo splátkovým kalendárom podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predmetom oddĺženia pre správcu dane sú všetky pohľadávky vzniknuté do rozhodujúceho dňa. Rozhodujúci deň je posledný deň mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo bola poskytnutá ochrana pred veriteľmi. Do 31.03.2024 je týmto spôsobom oddĺžených 121 daňových dlžníkov na celkovú dlžnú sumu 49 823,75 Eur.

Dôsledok osobného bankrotu je, že dlžník je oddĺžený. Pohľadávky správcu dane vzniknuté do rozhodného dňa v rozsahu, akom neboli uspokojené, sú zo zákona nevymáhateľné podľa všeobecného predpisu upravujúceho konkurzné konanie, to znamená, že nezanikajú, ale nie je možné ich ďalej vymáhať. Zároveň musia byť zastavené všetky exekučné konania a nie je možné k vzniknutým nedoplatkom vyrubovať sankcie.

Tieto nedoplatky zanikajú podľa daňového poriadku nasledujúci deň po uplynutí 6 rokov od vyhlásenia konkurzu a následne budú odpísané z účtovníctva mesta. Kontrola Obchodného vestníka z dôvodu včasného uplatnenia prihlášky pohľadávok do konkurzu v zákonom stanovenej lehote je vykonávaná cez IS ABREM na oddelení denne.

27.05.2024 Ako je to s vymáhaním daňových a nedaňových pohľadávok v meste Zlaté Moravce? (1. časť)

28.05.2024 – Tak toto sú dlžníci za smeti a takéto je to suma v meste Zlaté Moravce. (2. časť)
+ diskusia: facebook.com

29.05.2024 – Viac o uznaní dlhu a splátkach, ale aj osobné bankroty dlžníkov (3. časť)