Výberové konanie na pozíciu hlavného kontrolóra v meste Zlaté Moravce


zdroj: 27. február 2024 | latemoravce.eu
foto: pixabay.com

Mesto Zlaté Moravce
vyhlasuje výberové konanie na funkciu


HLAVNÝ KONTROLÓR MESTA ZLATÉ MORAVCE

V súlade s § 18a Zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra Mesta Zlaté Moravce zašle alebo odovzdá
písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami do 10.4.2024 do 12.00 hod.
na Mestskom úrade v Zlatých Moravciach /podateľňa/ v uzatvorenej obálke
označenej

„VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA, NEOTVÁRAŤ!“


Výberové konanie sa uskutoční dňa 25.4.2024 na zasadnutí Mestského zastupiteľstva
v Zlatých Moravciach

Funkčné obdobie: 6 rokov
Pracovný úväzok: 100%
Termín nástupu do funkcie: 1.5.2024, tento deň je súčasne dňom nástupu do práce.
Požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra:
Kvalifikačné predpoklady

 • ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
  Ine predpoklady poľa zákona č.552/2003 Zb. o výkone práce vo verejnom záujme
  v znení neskorších predpisov:
 • spôsobilosť na právne úkony
 • bezúhonnosť
  Náležitosti písomnej prihlášky
 • osobné údaje kandidáta – meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko,
  kontaktný údaj (e-mail, mobilný telefón)
 • úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • štruktúrovaný životopis s prehľadom funkčného zaradenia v doterajších
  zamestnaniach, informáciou o vzdelaní, informáciou o absolvovaných kurzoch,
  školeniach a seminároch, informáciou o znalosti cudzích jazykov, počítačových
  znalostiach a iných zručnostiach, ktoré bude kandidát považovať za potrebné
  zdôrazniť,
 • údaje potrebné k vyžiadaniu výpisu z registra trestov (§ 10 ods. 4 písm. a) Zákona č.
  330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
  č. 91/2016 Z. z.), a to meno a priezvisko, rodné priezvisko, pohlavie, rodné číslo, číslo
  platného občianskeho preukazu, dátum narodenia, miesto narodenia, okres narodenia,
  adresa trvalého pobytu, štátne občianstvo, štát narodenia, údaje rodičov – matka: meno,
  priezvisko, rodné priezvisko a otec: meno a priezvisko. Pozn.: v zmysle §18a zákona č.
  369/1990 Zb. o obecnom zriadení údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov
  zašle Mesto v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie
  Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu registra trestov.
 • čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom
  rozsahu
 • písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v zmysle Zákona č.
  18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • koncepcia výkonu funkcie hlavného kontrolóra mesta Zlaté Moravce v rozsahu min.
  3-5 strán /A4, riadkovanie 1, písm. Times New Roman/, v ktorej kandidát priblíži
  svoju predstavu výkonu funkcie hlavného kontrolóra.
  Všeobecné podmienky:
 • hlavný kontrolór je volený Mestským zastupiteľstvom na obdobie 6 rokov. Je
  zamestnancom Mesta a za svoju činnosť zodpovedá Mestskému zastupiteľstvu,
 • funkcia hlavného kontrolóra nie je zlučiteľná s výkonom funkcie poslanca Mestského
  zastupiteľstva, starostu, člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo
  zakladateľom je obec, iného zamestnanca obce alebo inou funkciou podľa osobitného
  predpisu.
  Vykonáva kontrolu:
 • nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu, prípadne vo vlastníctve
  iných právnických a fyzických osôb, ktorý bol Mestu zverený,
 • prevodov nehnuteľného majetku obce za predchádzajúci kalendárny rok, ktorého
  všeobecná hodnota prevýšila 20.000 Eur a to do 60 dní od uplynutia kalendárneho roka,
 • účtovníctva a pokladničných operácií na Mestskom úrade,
 • príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu,
 • správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov Mestu účelovo
  poskytnutých, fondov a dotácií,
 • hospodárenie s finančnými prostriedkami,
 • vybavovania sťažností a petícii,
 • plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnom zriadení a z rozhodnutí orgánov
  Mesta,
 • dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení Mesta a ostatných vnútorných predpisov
  Mesta,
 • plnenia uznesení zastupiteľstva,
  Preveruje:
 • tvorbu a čerpanie rozpočtu Mesta,
 • opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov Mesta
  Vypracúva odborné stanoviská:
 • k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu Mesta pred ich schválením Mestským
  zastupiteľstvom,
 • možnosti poskytovania úveru, pôžičky a dotácií,
 • výsledky kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov predkladá
  Mestskému zastupiteľstvu,
 • zúčastňuje sa na zasadnutí Mestského zastupiteľstva s poradným hlasom.
 1. Kandidáti, ktorí splnia požiadavky stanovené uznesením Mestského zastupiteľstva
  v Zlatých Moravciach č. 312/2024 zo dňa 22.02.2024 na výkon funkcie a včas podajú
  prihlášku so všetkými náležitosťami, budú zaradení ako kandidáti na voľbu hlavného
  kontrolóra Mesta Zlaté Moravce dňa 25.4.2024 na zasadnutí Mestského zastupiteľstva.
 2. Otváranie obálok a kontrolu splnenia podmienok vykoná dňa 15.4.2024. o 13.00 hod.
 3. Každý kandidát na hlavného kontrolóra, ktorý splní podmienky, bude písomne pozvaný
  na zasadnutie zastupiteľstva na deň 25.4.2024 a bude mať právo vystúpiť na tomto
  rokovaní zastupiteľstva v časovom rozsahu max. 15 min., pričom uvedie dôvody, pre
  ktoré sa uchádza o funkciu, uvedie svoje najvýznamnejšie pracovné úspechy,
  informácie o dosiahnutom vzdelaní, účasti na školeniach, seminároch príp.
  konferenciách, a predstaví svoju koncepciu výkonu funkcie hlavného kontrolóra.
  Kandidát na hlavného kontrolóra, ktorý nesplnil stanovené podmienky, bude o tejto
  skutočnosti písomne informovaný.
 4. Voľba hlavného kontrolóra Mesta Zlaté Moravce sa uskutoční tajným hlasovaním
  poslancov Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach.
 5. Na zvolenie hlavného kontrolóra Mesta Zlaté Moravce je potrebný súhlas
  nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva. Ak ani jeden
  z kandidátov takú väčšinu nezískal, Mestské zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi,
  vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom
  kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola
  volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom hlasov. V druhom kole volieb je
  zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov
  v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.
 6. Na hlasovacom lístku budú uvedení všetci kandidáti, ktorí splnili podmienky na funkciu
  hlavného kontrolóra v abecednom poradí. Poslanec môže udeliť svoj hlas len jednému
  z kandidátov zakrúžkovaním jeho mena, resp. poradového čísla, ktoré mu bolo
  pridelené. Hlasovací lístok, na ktorom budú označení dvaja a viacerí kandidáti, resp.
  žiaden kandidát, ako aj hlasovací lístok upravený inak ako určeným spôsobom, sa bude
  považovať za neplatný. Po označení kandidáta vloží poslanec hlasovací lístok do
  obálky, ktorá mu bola vydaná a vhodí ju do zapečatenej volebnej urny nachádzajúcej sa
  vo volebnej miestnosti. Po skončení hlasovania všetkých poslancov, ktorí si prevzali
  hlasovací lístok a obálku, pristúpia po jednom k hlasovaniu rovnakým spôsobom i
  členovia volebnej komisie. Následne volebná komisia otvorí zapečatenú volebnú urnu
  a pristúpi k sčítaniu hlasov. Predsedajúci vyhlási po túto dobu prestávku.
 7. Výsledok voľby oznámi zastupiteľstvu predseda volebnej komisie. V prípade konania
  druhého kola voľby hlavného kontrolóra vyhlási predsedajúci po oznámení výsledku
  prvého kola voľby predsedom volebnej komisie prestávku, počas ktorej sa volebná
  komisia organizačne pripraví na druhé kolo volieb. Po skončení prestávky predsedajúci
  vyzve poslancov, aby pristúpili k hlasovaniu o voľbe hlavného kontrolóra v druhom
  kole.
 8. O priebehu voľby a o jej výsledku spíše zapisovateľ zápisnicu. Zápisnica musí
  obsahovať najmä údaje o počte vydaných, vrátených a nevrátených hlasovacích lístkov,
  o počte platných a neplatných hlasovacích lístkoch a o počte hlasov, ktoré získali
  jednotliví kandidáti v prvom, resp. druhom kole voľby. Ďalej musí zápisnica obsahovať
  údaj o tom, ktorý z kandidátov bol zvolený za hlavného kontrolóra v prvom kole. V
  prípade konania druhého kola voľby musí obsahovať údaj o tom, ktorí kandidáti do neho
  postúpili, koľko platných hlasov v ňom získali a ktorý z nich bol zvolený za hlavného
  kontrolóra. Zápisnicu podpisujú všetci členovia volebnej komisie. V prípade, že
  niektorý člen volebnej komisie odmietne zápisnicu podpísať, je povinný do zápisnice
  uviesť dôvod, pre ktorý tak odmietol urobiť.

 9. PaedDr. Dušan Husár
  primátor mesta