Zlaté Moravce – Týždeň v samospráve 14/2023

zdroj: 12.04.2023 | zlatemoravce.eu | Mesto Zlaté Moravce

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Oddelenie strategických činností informuje

Mesto Zlaté Moravce predložilo žiadosť o nenávratný finančný príspevok na podporu operácií zameraných na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vo výške 270 400,00 EUR. Výdavky v rámci výzvy sú poskytované paušálnou sadzbou ako refundácia výdavkov, ktoré už mali obce a mestá v súvislosti s krízou na Ukrajine.

Dane a poplatky

Oddelenie miestnych daní postupne doručuje  listinné rozhodnutia na daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za komunálne odpady do vlastných rúk občanom, ktorí nemajú aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie.

Do elektronických schránok už boli zaslané všetky rozhodnutia pre obyvateľov, ktorí majú trvalý pobyt v bytových domoch. Upozorňujeme daňovníkov, aby si obsah elektronickej schránky priebežne kontrolovali. Ak v úložnej lehote  adresát  nepotvrdí  notifikáciu o doručení, rozhodnutie sa bude považovať za doručené uplynutím 15-dňovej úložnej lehoty aj v prípade, ak sa o tom adresát nedozvedel. Ide o fikciu doručenia.

V týždni od 03. apríla 2023 do 06. apríla 2023 boli prostredníctvom doručovateľky mesta doručené rozhodnutia na dane a poplatky obyvateľom s trvalým pobytom na uliciach:

  • Kalinčiakova
  • Mládeže
  • Nitrianska

Neprevzaté rozhodnutia na daň a poplatok pre uvedené ulice si daňovníci môžu vyzdvihnúť v podateľni mestského úradu do 21. apríla 2023 v úradných hodinách. Po tomto termíne budú rozhodnutia odovzdané na doručenie cez Slovenskú poštu.

Oddelenie školstva a sociálnych vecí

Riaditeľky materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Zlaté Moravce podľa § 150 ods.5 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení  niektorých zákonov poskytli deťom materských škôl  v dňoch 6. apríla 2023 a 11. apríla 2023 riaditeľské voľno. Pedagogickí zamestnanci a vedúca školskej jedálne z MŠ Kalinčiakova a MŠ Prílepy  sa dňa 6. apríla 2023 zúčastnili celodenného školenia GDPR (Ochrana osobných údajov). Pedagogickí zamestnanci MŠ Kalinčiakova sa dňa 11. apríla 2023 zúčastnili aktualizačného vzdelávania. Pedagogickí zamestnanci a vedúce školských jedální z MŠ Žitavské nábrežie, MŠ Štúrova a MŠ Slnečná sa zúčastnia školenia GDPR v 15 týždni.  

Divadelné predstavenie „Zahráte mi manžela? alebo maliar izieb“

Dňa 3. apríla 2023 sa v divadelnej sále MSKŠ uskutočnilo divadelné predstavenie „Zahráte mi manžela? alebo maliar izieb“. V divadelnom predstavení vystúpili herci Zuzana Fialová, Zdena Studenková a Roman Poláčik. Autor hry Donald Churchill je v Anglicku veľmi populárny a často hraný autor. Je autorom komédií, ktoré si kladú jediný cieľ, pobaviť a rozosmiať diváka. Aj preto bola divadelná sála v MSKŠ takmer vypredaná.

Najbližšie vystúpenie bude 13.apríla 2023 o 18:00, predstavia sa Cigánski diabli. Pripravte sa na veľkolepú hudobnú oslavu! Cigánski diabli sú na hudobnej scéne už 15 rokov a v Kursalone chcú svoje jubileum osláviť spolu s vami. Môžete sa tešiť na jedinečné spojenie ľudovej hudby so svetovou klasikou či ďalšími hudobnými žánrami ako jazz, etno, flamenco či gypsy music.

Následne 14. apríla 2023 o 18:00 je  krst knihy Ľuba Olacha – Moje Najmilšie.

Deti si prídu na svoje 19.apríla 2023 o 17:00. Úplne nové predstavenie s Huncúlikom, Smejkom a Tanculienkou s pesničkami.

Bližšie informácie na MsKŠ Zlaté Moravce. http://www.kulturazm.sk/

Zmena termínu 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva

Vzhľadom na blížiaci sa termín rokovania mestského zastupiteľstva vám, v zastúpení primátora Mesta Zlaté Moravce PaedDr. Dušana Husára, oznamujeme jeho zmenu a zároveň informujeme o novom termíne zasadnutia, ktorý navrhujeme na deň 27. apríla 2023.

Uvedená zmena termínu zasadnutia mestského zastupiteľstva je potrebná z dôvodu dopracovania dôležitých materiálov a návrhov, ktoré sa plánujú zaradiť do programu rokovania MsZ, najmä Návrhu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na roky 2023-2025. Návrh rozpočtu je potrebné zverejniť najmenej 15 dní pred dňom zasadnutia MsZ, na ktorom bude návrh rozpočtu prerokovaný. Pred predložením do MsZ je potrebné návrh rozpočtu prerokovať s vedením mesta, vo finančnej komisii a prekonzultovať na stretnutí s poslancami MsZ, čo vzhľadom k dlhodobej práceneschopnosti primátora mesta a problému zostavenia vyrovnaného rozpočtu  nebolo možné stihnúť.

Do návrhu rozpočtu mesta je potrebné zahrnúť finančné krytie splácania všetkých úverov z Envirofondu, o ktoré Mesto  požiadalo, alebo bude ešte v tomto roku žiadať a krytie záväzkov Mesta vyplývajúcich zo súdnych sporov.

V priebehu minulého týždňa sme dostali informácie o mimoriadnych príjmoch do rozpočtu mesta, ktoré umožnia zostaviť vyrovnaný rozpočet mesta na rok 2023 a zverejniť ho v zákonnom termíne pred prerokovaním v MsZ.