Zlaté Moravce – Týždeň v samospráve 23/2023

zdroj: 14.06.2023 | zlatemoravce.eu | Mesto Zlaté Moravce

Vyhodnotenie 12. ročníka súťaže Čítajte s nami

Po covidovej prestávke sa v Zlatých Moravciach opäť čítalo naplno. Mestská knižnica zorganizovala v poradí už 12. ročník čitateľskej súťaže pod názvom „Čítajte s nami“, ktorá sa snaží žiakom priblížiť literatúru a motivovať ich k pravidelnému čítaniu. Najväčší čitatelia neobišli bez odmeny.                                                                                                              

„Súťaž „Čítajte s nami“ má v našej knižnici už dlhoročnú tradíciu. Do roku 2019 sme uskutočnili 11. ročníkov.  Od roku 2020 bola súťaž pozastavená kvôli pandémii, no veľmi nás teší, že v roku 2023 sa nám podarilo znovu obnoviť túto peknú tradíciu  literárno-náučnej čitateľskej súťaže „Čítajte s nami,“ povedala vedúca Mestskej knižnice v Zlatých Moravciach Alena Malá.

Súťaž organizuje mestská knižnica v spolupráci s I. stupňom základných škôl a konkrétne je určená pre žiakov 2., 3. a 4. ročníkov. „Realizuje sa priamo v knižnici počas troch mesiacov – marec, apríl a máj. Začiatkom júna sa stretávame s vybranými zástupcami všetkých zapojených tried na slávnostnom vyhodnotení a vyhlásení výsledkov, ktoré sa v tomto roku uskutočnilo v  mestskej knižnici dňa 5. júna 2023 v dopoludňajších hodinách,“ uviedla Malá. Ako ďalej povedala, cieľ súťaže je nemenný prakticky od jej vzniku. „Snažíme sa prispievať k budovaniu pozitívneho vzťahu detí ku knihám, viesť ich k čítaniu a motivovať ich k pravidelnému navštevovaniu knižnice, aby aspoň na chvíľu vymenili počítač a mobil za knihu,“ dodala.

Víťazné triedy získali diplomy, sladkosti a vecné ceny. Tí, ktorí nezvíťazili odchádzali z knižnice s diplomom za účasť a sladkosťami. V rámci súťaže sa hodnotili aj najlepší čitatelia z každej triedy, ktorí získali knižnú odmenu.

Oddelenie strategických činností informuje.

Mesto Zlaté Moravce sa zapojilo do grantového programu Sadíme budúcnosť jeseň 2023, kde hlavnou myšlienkou tohto programu je návrat stromov – funkčnej zelene do sídelného prostredia a otvorenej krajiny, kde zelená infraštruktúra chýba.

Cieľom tohto projektu je výsadba zelene – stromov a kríkov v časti mesta, kde sa nachádza základná škola, ktorej súčasťou je aj mestská knižnica a v blízkosti sú postavené dve nové bytovky.

Do tejto oblasti je plánovaná výsadba pôvodných  stromov a krov ako lipa, hrab, javor a hortenzie. Plánované stromy a kríky budú plniť svoju funkciu – čistiť vzduch, poskytovať tieň a skrášľovať prostredie. Nakoľko sa plánovaný upravený priestor nachádza pri základnej škole a bytových domoch, bude slúžiť žiakom a učiteľom školy, rodičom, nájomníkom bytom, obyvateľom nášho mesta a širokého okolia a návštevníkom mesta.

Realizácia projektu by prebiehala v  jesenných mesiacoch, pokiaľ by bolo mesto úspešné v spolupráci so Základnou školou Robotnícka a neziskovou organizáciou Novoškola .

Ekonomické oddelenie informuje o návrhu Záverečného účtu Mesta Zlaté Moravce za rok 2022.

Návrh Záverečného účtu Mesta Zlaté Moravce za rok 2022 bol spracovaný v súlade so Zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o RPÚS“). V súlade s ustanovením § 16 je mesto povinné spracovať údaje o rozpočtovom hospodárení mesta súhrnne do záverečného účtu mesta, pričom je stanovený zákonný povinný obsah záverečného účtu. Pri spracovaní záverečného účtu sa zohľadňujú aj ustanovenia Zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ostatné súvisiace právne predpisy a interné smernice mesta.

K návrhu Záverečného účtu mesta v súlade s ustanovením § 18f zákona o obecnom zriadení vypracúva odborné stanovisko hlavný kontrolór mesta.

Podľa § 9 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a podľa § 16 ods. 9 zák. č. 583/2004 Z. z. o RPÚS  je mesto povinné návrh záverečného účtu mesta zverejniť najmenej 15 dní pred schválením spôsobom v meste obvyklým, aby sa mohli k nemu obyvatelia vyjadriť.

Návrh Záverečného účtu Mesta Zlaté Moravce za rok 2022 bol zverejnený dňa 07.06.2023 na digitálnej úradnej tabuli MsÚ a na webovej stránke mesta www.zlatemoravce.eu ako aj na elektronickej úradnej tabuli CUET.

Dňom zverejnenia návrhu záverečného účtu mesta začína plynúť najmenej 10 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu záverečného účtu mesta v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text, alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ záverečného účtu prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ záverečného účtu. Vyhodnotenie obsahuje stručný obsah pripomienky, údaje o tom, kto predložil pripomienku, ktorým pripomienkam sa vyhovelo, alebo nevyhovelo a z akých dôvodov. Vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom v písomnej forme najneskôr tri dni pred rokovaním mestského zastupiteľstva o návrhu záverečného účtu mesta. 

Pripomienky je možné zasielať:

 • písomne na adresu Mestský úrad, ekonomické oddelenie, Ul. 1.mája 2, 953 01 Zlaté Moravce alebo
 • elektronicky na e-mailovú adresu: iveta.szobiova@zlatemoravce.eu

Dátum začiatku lehoty v rámci pripomienkového konania: 08. júna 2023

Dátum ukončenia lehoty v rámci pripomienkového konania: 18. júna 2023

K návrhu Záverečného účtu mesta v súlade s ustanovením § 18f zákona o obecnom zriadení vypracúva odborné stanovisko hlavný kontrolór mesta.

Podľa § 11 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení v platnom znení mestské zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života mesta, najmä je mu vyhradené  schvaľovať, okrem iného, záverečný účet mesta. Podľa § 16 zák. č. 583/2004 Z. z. o RPÚS má povinnosť mestské zastupiteľstvo prerokovať návrh záverečného účtu mesta najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka a uzatvoriť jedným z týchto výrokov:

 1. celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad,
 2. celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami (tu je povinné zastupiteľstvo uviesť výhrady a prijať opatrenia na nápravu nedostatkov).

Oddelenie investičnej výstavby a hospodárskej činnosti informuje

Dňa 08. júna 2023 Mesto Zlaté Moravce prijalo z Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, odbor ochrany prírody a krajiny Oboznámenie sa s podkladmi pre rozhodnutie a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia, ktoré obsahovalo stanovisko zo Štátnej ochrany prírody a krajiny, so sídlom Tajovského 14440/28B, Banská Bystrica, v ktorom odporúčajú orgánu ochrany prírody povoliť žiadateľovi (Mestu Zlaté Moravce) výnimku z druhovej ochrany t.j. §35 ods. 1 písm. c) za účelom odplašenia chráneného druhu živočícha – havrana čierneho (Corvus frugilegus).   Odplašenie hniezdnej kolónie sa môže realizovať len v mimohniezdnom období, t.j. od 1. júla do 28. februára.

Dane a poplatky

Oddelenie miestnych daní zasiela rozhodnutia na dane a poplatok elektronicky. Občanom, ktorí nemajú aktivovanú elektronickú schránku,  postupne doručujeme listinné rozhodnutia na daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za komunálne odpady do vlastných rúk.

Upozorňujeme daňovníkov, aby si obsah elektronickej schránky priebežne kontrolovali. Ak v úložnej lehote  adresát  nepotvrdí  notifikáciu o doručení, rozhodnutie sa bude považovať za doručené uplynutím 15-dňovej úložnej lehoty aj v prípade, ak sa o tom adresát nedozvedel. Ide o fikciu doručenia.

V týždni od 05. júna 2023 do 09. júna 2023 boli prostredníctvom doručovateľky mesta doručené rozhodnutia na dane a poplatky obyvateľom s trvalým pobytom na ulici:

 • Rázusova
 • Odbojárov
 • Potočná
 • Priemyselná
 • Dobšinského
 • Inovecká
 • Hečkova
 • Murgašova
 • Továrenská
 • Martinský breh
 • Tichá, Hoňovecká

Neprevzaté rozhodnutia na daň a poplatok pre uvedené ulice si daňovníci môžu vyzdvihnúť v podateľni mestského úradu do 16. júna 2023 v úradných hodinách. Po tomto termíne budú rozhodnutia odovzdané na doručenie cez Slovenskú poštu.

Medzinárodná návšteva na Pribinke

Učitelia a žiaci v Základnej škole na Pribinovej ulici v Zlatých Moravciach v uplynulých dňoch privítali v rámci ich druhého medzinárodného projektu ERASMUS+ pod názvom „European Games“  učiteľov z partnerských škôl z troch európskych krajín.  

Projekt, ako už jeho názov napovedá, je orientovaný na jazyky a hry. Umožňuje učiteľom našej základnej školy preniknúť hlbšie do školských vzdelávacích systémov Nemecka, Chorvátska a Turecka. Zároveň umožňuje učiteľom navštíviť európske krajiny a aktívne ich spoznávať z hľadiska histórie, kultúry, architektúry, jazyka či geografie.

V dňoch od 5. júna do 9. júna 2023 takto navštívili Zlaté Moravce a Pribinku učitelia zo školy Osnova skola Janka Leskovara z mesta Pregrada z Chorvátska. Nemecko bolo zastúpené školou Katharina- Heinroth- Grundschule, ktorá sa nachádza v hlavnom meste Nemecka v Berlíne. Trojicu kontinentálnych partnerov v projekte dopĺňala návšteva zo školy Hoca Ahmed Yesevi Ortaokulu v meste Konya v Turecku. Spolu teda navštívilo Pribinku 12 učiteľov. Čakal ich tu atraktívny program, počas ktorého spoznali školu, mesto Zlaté Moravce, naše hlavné mesto a na záver programu aj Banskú Štiavnicu či Topoľčianky.   Pracovný program začal  v pondelok 5. júna, keď sme hostí privítali  v priestoroch našej školy. V tento deň sa konal 7. rozprávkový Deň detí. Napriek nepriaznivému počasiu sme si ho vychutnali vo vnútorných priestoroch školy. Prebiehal pestrý program plný hier, súťaží a zábavy, ako to už na Deň detí na Pribinke býva zvykom. Následne v priestoroch MsÚ privítal všetkých účastníkov stretnutia primátor Zlatých Moraviec PaedDr. Dušan Husár. Nasledovala návšteva v Mestskom múzeu v Zlatých Moravciach so zaujímavým programom.

Druhý deň pobytu sme vyhradili návšteve hlavného mesta Slovenska – Bratislavy. Okrem prehliadky pamätihodností, ako napr. Starého Mesta či Slavína, čakal účastníkov aj pracovný program.

Tretí deň naši hostia opätovne navštívili priestory školy, aby naplnili projektové činnosti v škole s názvom Tradičný deň na Pribinke. Naša škola si pre partnerov pripravila pútavý program, počas ktorého sa v jednotlivých triedach realizovali ukážky ľudových remesiel a aktivít. Tancovalo sa, spievalo, tvorilo a nechýbali ani remeselné dielne či divadlo. V popoludňajších hodinách sa naša zahraničná návšteva presunula do Banskej Štiavnice, kde spoznávala krásu a históriu tohto neobyčajného mesta.

Vo štvrtok 8. júna, štvrtý deň stretnutia, sa účastníci presunuli do Topoľčianok. Naši hostia si vychutnali atmosféru známeho Topoľčianskeho zámku, kde sú uložené exponáty ešte z čias Otomanskej ríše. Zámok rád navštevoval 1. československý prezident T. G. Masaryk ako svoje letné sídlo. Prešli sme sa po parku, v ktorom sme zrealizovali projektové  hry. V tento deň sme sa aj rozlúčili s našimi projektovými partnermi a okrem výmeny drobných darčekov sa tešíme z množstva nových pedagogických skúseností  a dojmov.

Ciele projektu, napr. výmena pedagogických skúseností a metodických postupov, tímová práca i nadviazanie nových kontaktov s učiteľmi partnerských krajín, boli naplnené. Pribinka je naďalej prvou základnou školou v Zlatých Moravciach,  ktorá na svojej pôde organizuje takéto medzinárodné stretnutia.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí podali pomocnú ruku a pomohli pri jeho organizácii, hlavne  učiteľom, vedeniu školy a primátorovi mesta. 

tyzden v samosprave

(602.7 kB)Týždeň v samospráve 23-2023.pdf