Zlaté Moravce – Týždeň v samospráve 26/2023 – oddychová zóna, dlžníci, Robotnícka ulica, predaj pozemkov…

zdroj: 05.07.2023 | zlatemoravce.eu | Mesto Zlaté Moravce

Týždeň v samospráve 26-2023
 

Oddelenie strategických činností informuje

Mesto Zlaté Moravce má v záujme uchádzať sa o dotáciu v oblasti podpory regionálneho rozvoja  z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vo výške 237 489,65 EUR na projekt „Obnova a dobudovanie športovo – oddychovej zóny Rovňanova, Zlaté Moravce“.

 Oprávnené aktivity sú zamerané na vybudovanie alebo rekonštrukciu priestoru v exteriéri pozostávajúceho z infraštruktúry pre pohybové a voľnočasové aktivity nesúťažného charakteru, ktorá nie je športovou infraštruktúrou pre organizovaný šport podľa zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zároveň bude tento priestor predstavovať miesto pre aktívny odpočinok obyvateľov, čo prispeje k podpore vzniku potrebných medzigeneračných väzieb a vytvoreniu vhodného prostredia pre vzájomnú komunikáciu a výmenu skúseností.

V rámci novovzniknutého priestoru musí byť vybudované miesto prvej pomoci, vrátane defibrilátora osadeného pevne na stene s alarmom.

Navrhovaný projektový zámer zahŕňa vybudovanie oddychovej a športovej zóny v areáli Centra voľného času s existujúcim asfaltovým ihriskom a spevnenými plochami, ktoré budú realizáciou tohto projektu zrekonštruované. Priestor bude doplnený vhodným mestským mobiliárom a prvkami detského ihriska. Ihrisko bude oplotené pevným oplotením výšky 4,06 m a priestor bude poskytovať možnosť hrať mini futbal, basketbal, tenis a volejbal.

Predložený projekt Mesto Zlaté Moravce podalo 28. júna 2023

Dane a poplatky

Mesto Zlaté Moravce, ako správca dane, dňa 30. júna 2023 zverejnilo na svojej úradnej tabuli zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru 2022 na dani z nehnuteľností, dani za psa, poplatku za komunálny odpad, dani za užívanie verejného priestranstva a dani za ubytovanie v súlade s § 52 ods. 2 a 3 zákona 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok), u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 Eur a u právnickej osoby 1 600 Eur. Mesto Zlaté Moravce je povinné nedoplatky vymáhať v exekučnom konaní, pričom bude aj naďalej uplatňovať všetky spôsoby výkonu daňovej exekúcie: prostredníctvom súdneho exekútora, zrážkami zo mzdy a z iných príjmov, prikázaním pohľadávky z bankového účtu, exekúcia zadržaním vodičského preukazu a pod.. Pred podaním návrhu na začatie exekučného konania majú dlžníci možnosť dlžnú sumu uhradiť v pokladnici mestského úradu, prípadne poukázať na bankový účet uvedený v rozhodnutí na daň a poplatok alebo vo výzve na zaplatenie daňového nedoplatku. Vo vlastnom záujme odporúčame komunikáciu s referentmi oddelenia miestnych daní a vymáhania pohľadávok MsÚ. Náklady na exekučné konanie, ktoré si exekútor uplatní, výrazne navýšia výšku nedoplatku a Mesto Zlaté Moravce nie je oprávnené trovy exekúcie daňovým dlžníkom odpustiť. Mesto Zlaté Moravce upozorňuje daňových dlžníkov, že v zmysle daňového poriadku je povinné vymáhať všetky nedoplatky, to znamená aj tie, ktorých výška nedosahuje sumu 160 Eur, resp. 1 600 Eur.

Pripravovaná rekonštrukcia Robotníckej ulici

Oddelenie investičnej výstavby a hospodárskej činnosti referát dopravy a miestnych komunikácií oznamuje občanom, že od 1. augusta 2023 bude prebiehať rekonštrukcia miestnej cesty na Ulici Robotnícka v Zlatých Moravciach. Daná rekonštrukcia bude finančné podporovaná s nenávratného príspevku z Ministerstva vnútra SR. Na základe uvedeného bude dočasné obmedzenie na Ulici Robotnícka, preto vás prosíme o pochopenie a trpezlivosť. Premávka bude riadená dočasným dopravným značením, ktoré bude realizované v zmysle Projektovej dokumentácie odsúhlasenej Krajským dopravným inšpektorátom v Nitre. 

Oddelenie majetkovo – právne informuje

Mesto Zlaté Moravce v súlade s uznesením č. 171/2023 zo dňa 22. júna 2023 vyhlásilo dňa 03. júla 2023 Obchodnú verejnú súťaž č. 2 na odpredaj pozemkov, ktoré sa nachádzajú v Zlatých Moravciach na Nábreží za majerom, zapísané v celosti v LV mesta Zlaté Moravce č. 5417 a 3453, a to parcela KN registra „C“  číslo  2457/26 o výmere 2874 m2 a parcela KN registra „C“  číslo  2458/111 o výmere 125 m2. Lehota na predkladanie  ponúk končí dňa 25. júla 2023 o 13.00 hod. Všeobecná hodnota predstavuje sumu 304. 000,- EUR, ktorá je zároveň minimálnou požadovanou cenou.

Mesto Zlaté Moravce ďalej v súlade s uznesením č. 172/2023 zo dňa 22. júna 2023 vyhlásilo dňa 03. júla 2023 Obchodnú verejnú súťaž č. 4 na odpredaj pozemkov, ktoré sa nachádzajú v Zlatých Moravciach na Chyzeroveckej a Družstevnej ulici, zapísané v celosti na LV mesta Zlaté Moravce č. 5417 a 3453. Lehota na predkladanie ponúk končí  dňa  25. júla 2023  o 13.00 hod. Cena za všetky pozemky spolu uvedené v tejto obchodnej verejnej súťaže č.4 predstavuje minimálnu kúpnu cenu spolu 181.178,06 €.

Oddelenie školstva a sociálnych vecí informuje

Posledný týždeň školského roka sa v základných školách niesol v atmosfére  ukončenia školského roka. Žiaci si vymieňali učebnice, niektorí ešte absolvovali školské výlety, alebo sa zúčastnili  záverečných školských akadémií. V piatok 30.júna si prevzali od svojich učiteľov hodnotenie svojej práce -vysvedčenia a vybrali sa užívať si letné prázdniny. Deviataci sa rozlúčili so školou, pretože v septembri sa z nich stanú stredoškoláci. Niektorí odchádzali  s úsmevom, niektorí aj so slzami v očiach. Prajeme im v ďalšom štúdiu veľa úspechov.

Svoju vyučovaciu činnosť ukončila aj ZUŠ. Pedagógovia sa so svojimi žiakmi, ktorí budú pokračovať v rozvíjaní svojho talentu, stretnú v septembri.

V CVČ počas letných mesiacoch sa uskutočnia 3 turnusy mestského denného letného tábora. Veríme, že deti po skončení tábora budú odchádzať s veselými zážitkami a pedagógovia spokojní, že majú za sebou opäť úspešné absolvovanie mestského tábora.

 Všetkým žiakom prajeme krásne prázdniny, pedagogickým a nepedagogickým zamestnanom krásnu dovolenku, počas ktorej nech načerpajú nové sily, aby  v septembri mohli privítať svojich  žiakov.