Zlatomoravecký jarmok 2023

zdroj / foto: 04.05.2023 | zlatemoravce.eu | Mesto Zlaté Moravce

Mesto Zlaté Moravce oznamuje, že Zlatomoravecký jarmok sa bude konať v dňoch 22. 9. 2023 – 23. 9. 2023. Program jarmoku bude zverejnený.

Ďaľšie informácie:

INFORMÁCIE pre záujemcov o predaj alebo poskytovanie služieb na Zlatomoraveckom jarmoku 2023

  INFORMÁCIE  pre  záujemcov  o  predaj   alebo poskytovanie služieb na  Zlatomoraveckom   jarmoku   2023

Mesto Zlaté Moravce  oznamuje  záujemcom   o predaj  výrobkov alebo poskytovanie služieb na  príležitostných trhoch v meste Zlaté Moravce,  že  Zlatomoravecký  jarmok  2023  sa uskutoční   v  dňoch  22.09.2023 (od 9.00 hod  do  24.00 hod.)–   23.09.2023  (od 8.00 hod. do 24.00 hod.)   v   centre mesta Zlaté Moravce (Námestie Andreja   Hlinku,   Župná ul.,   Ul. Janka Kráľa,  Migazziho ul.). 

Prihlášky   na   Zlatomoravecký jarmok  2023 spolu so všetkými prílohami v zmysle  zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov je potrebné doručiť MsÚ Zlaté Moravce (osobne, poštou, emailom,…)    do   31.07.2023.

Adresa   na   zasielanie   prihlášok:

Mestský úrad Zlaté Moravce, 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce

Emailová adresa: jana.meskova@zlatemoravce.eu

Kontakt:

Tel.:037/6923922, mobil: 0904681343

prípadne  037/69 239 28

Predaj na príležitostných trhoch upravuje zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a  poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, VZN mesta Zlaté Moravce č. 4/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Zlaté Moravce (Príloha č. 2 – Trhový poriadok trhového miesta mesta Zlaté Moravce – ZLATOMORAVECKÝ JARMOK,…).

Sadzby dane za osobitné užívanie verejného priestranstva umiestnením zariadenia na predaj výrobkov, poskytovanie služieb a umiestnením zariadenia  ĽTZ (ľudovej technickej zábavy) počas príležitostných trhov  sú určené v  závislosti od zóny umiestnenia  uvedených  zariadení  v   § 3,  Tabuľka   č. 2   VZN  mesta Zlaté Moravce č. 16/2022 o miestnych daniach na území mesta Zlaté Moravce účinného od 01.01.2023  – uvedené  v priloženom súbore.  

Prihlášky  na  jarmok  sú   dostupné  v  priložených  súboroch.

K prihláške  je potrebné doložiť nasledovné doklady:

Právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie:

 • fotokópiu oprávnenia na podnikanie, ak sa jedná o žiadateľa oprávneného  na podnikanie podľa osobitných predpisov (živnostenský list, výpis z  obchodného registra, osvedčenie o zápise do evidencie SHR),
 • fotokópiu dokumentu o pridelení kódu virtuálnej registračnej pokladnice alebo online registračnej pokladnice → ak je žiadateľ povinný používať registračnú  pokladnicu  –  bližšie informácie získate na webovej stránke:

https://www.financnasprava.sk/sk/infoservis/oznamovacia-povinnost-obci alebo originál  aktuálneho, podpísaného čestného vyhlásenia,  že žiadateľ nie je povinný používať registračnú pokladnicu   →  ak   žiadateľ  nemá povinnosť  používať  registračnú pokladnicu,

 • kópiu   rozhodnutia  o povolení stánkového a ambulantného predaja vydaného príslušným  RÚVZ  (regionálny úrad verejného zdravotníctva) →  ak   žiadateľ  predáva   potravinársky sortiment,
 • fotokópiu potvrdenia o registrácii na príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe   →  ak   predávaný   sortiment   podlieha  tejto   povinnosti,
 • fotokópiu  registrácie   na   ÚKSUPe   /Ústredný  kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky/  pri predaji  burčiaku a vína.

Fyzická  osoba  bez  oprávnenia   na  podnikanie, ktorá

predáva výrobky z vlastnej pestovateľskej  alebo chovateľskej činnosti, alebo lesné plodiny:

 • aktuálne, podpísané čestné vyhlásenie žiadateľa o tom,  že  všetky  predávané   výrobky   pochádzajú   z jeho vlastnej  pestovateľskej  alebo chovateľskej činnosti  alebo  ide o lesné plodiny,
 • aktuálne, podpísané čestné vyhlásenie, že žiadateľ nie je povinný používať registračnú pokladnicu
 • doklad  preukazujúci vzťah k pozemku, ktorý ho oprávňuje na uskutočňovanie vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti na tomto pozemku  (fotokópia LV alebo nájomnej zmluvy),

predáva   vlastné   výrobky  –   remeselníci:

 • aktuálne, podpísané  čestné  vyhlásenie  žiadateľa o tom,  že  výrobky sú originálom diela alebo jeho rozmnoženinou,
 • aktuálne, podpísané čestné vyhlásenie, že žiadateľ nie je povinný používať registračnú pokladnicu.
  Záujemca o predaj alebo poskytovanie služby na Zlatomoraveckom jarmoku 2023  uvedie   aj   požiadavku   na    pripojenie na elektrickú sieť a vodu  – PLATÍ     LEN    PRE     PREDAJCOV      OBČERSTVENIA    ALEBO    POCHUTÍN

/z dôvodu obmedzených kapacít/:

            pripojenie na elektrickú sieť:

            220 V     áno / nie,     prípadne  380 V   (16 A/ 32 A)   áno  / nie,   

            pripojenie na vodu:      áno / nie.

U P O Z O R N E N I E

Mesto Zlaté Moravce, ako organizátor  príležitostného trhu „ZLATOMORAVECKÝ JARMOK 2023“  akceptuje len  úplné žiadosti  (vyplnené náležitosti žiadosti a doložené všetky prílohy v zmysle zákona)   podané do vyššie uvedeného termínu, t.j.   do  31.07.2023.

1.jpg
.

ORGANIZAČNÝ  VÝBOR  ZLATOMORAVECKÉHO  JARMOKU 2023

SA  TEŠÍ    NA   VAŠU  ÚČASŤ!
 

Zverejnené 16.3.2016
Aktualizované 4.5.2023

    

Tlačivá

(481 kB) VZN mesta Zlaté Moravce č.16 z roku 2022 o miestnych daniach na území mesta Zlaté Moravce účinné od 01.01.2023.pdf

Zverejnené 4.5.2023

(470.7 kB) Informácie pre záujemcov o predaj na Zlatomoraveckom jarmoku 2023.docx

Zverejnené 28.2.2022
Aktualizované 4.5.2023

(157.8 kB) Č E S T N É V Y H L Á S E N I E – pokladňa – 2023.pdf

Zverejnené 28.2.2022
Aktualizované 4.5.2023

(190.2 kB) Č E S T N É V Y H L Á S E N I E – prebytky – aktuálne – 2023.pdf

Zverejnené 28.2.2022
Aktualizované 4.5.2023

(114.9 kB) Č E S T N É V Y H L Á S E N I E – autorský zákon – aktuálne – 2023.pdf

Zverejnené 28.2.2022
Aktualizované 4.5.2023

(29.2 kB) DOTAZNÍK – ZLATOMORAVECKÝ JARMOK 2023.docx

Zverejnené 28.2.2022
Aktualizované 4.5.2023

(485.5 kB) MAPA JARMOKU.pdf

Zverejnené 28.2.2022

(17.4 kB) Sadzby dane za osobitné užívanie verejného priestranstva – aktuálne od 01.01.2023.docx

Zverejnené 28.2.2022
Aktualizované 4.5.2023

(2.9 MB) VZN mesta Zlaté Moravce č. 4-2015.pdf

Zverejnené 16.3.2016