Zmena termínu zasadnutia MZ v Zlatých Moravciach. Dôvod?

zdroj: 12.04.2023 | zlatemoravce.eu | Mesto Zlaté Moravce
zdroj / reprofoto: 14.03.2023 | youtube.com | ZlateMoravceInfo

Oznamujeme Vám zmenu termínu plánovaného zasadnutia mestského zastupiteľstva v  Zlatých Moravciach 

Pôvodné zasadnutie sa malo konať: 20.04.2023
Zmena termínu: 27.04.2023

Zmena termínu 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva

zdroj: 12.04.2023 | zlatemoravce.eu | Mesto Zlaté Moravce

Vzhľadom na blížiaci sa termín rokovania mestského zastupiteľstva vám, v zastúpení primátora Mesta Zlaté Moravce PaedDr. Dušana Husára, oznamujeme jeho zmenu a zároveň informujeme o novom termíne zasadnutia, ktorý navrhujeme na deň 27. apríla 2023.

Uvedená zmena termínu zasadnutia mestského zastupiteľstva je potrebná z dôvodu dopracovania dôležitých materiálov a návrhov, ktoré sa plánujú zaradiť do programu rokovania MsZ, najmä Návrhu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na roky 2023-2025. Návrh rozpočtu je potrebné zverejniť najmenej 15 dní pred dňom zasadnutia MsZ, na ktorom bude návrh rozpočtu prerokovaný. Pred predložením do MsZ je potrebné návrh rozpočtu prerokovať s vedením mesta, vo finančnej komisii a prekonzultovať na stretnutí s poslancami MsZ, čo vzhľadom k dlhodobej práceneschopnosti primátora mesta a problému zostavenia vyrovnaného rozpočtu  nebolo možné stihnúť.

Do návrhu rozpočtu mesta je potrebné zahrnúť finančné krytie splácania všetkých úverov z Envirofondu, o ktoré Mesto  požiadalo, alebo bude ešte v tomto roku žiadať a krytie záväzkov Mesta vyplývajúcich zo súdnych sporov.

V priebehu minulého týždňa sme dostali informácie o mimoriadnych príjmoch do rozpočtu mesta, ktoré umožnia zostaviť vyrovnaný rozpočet mesta na rok 2023 a zverejniť ho v zákonnom termíne pred prerokovaním v MsZ.