Čo bude s havranmi čiernymi v centre Zlatých Moraviec ?

zdroj: 14.06.2023 | zlatemoravce.eu | Mesto Zlaté Moravce

Oddelenie investičnej výstavby a hospodárskej činnosti informuje

Dňa 8. júna 2023 Mesto Zlaté Moravce prijalo z Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, odbor ochrany prírody a krajiny Oboznámenie sa s podkladmi pre rozhodnutie a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia, ktoré obsahovalo stanovisko zo Štátnej ochrany prírody a krajiny, so sídlom Tajovského 14440/28B, Banská Bystrica, v ktorom odporúčajú orgánu ochrany prírody povoliť žiadateľovi (Mestu Zlaté Moravce) výnimku z druhovej ochrany t.j. §35 ods. 1 písm. c) za účelom odplašenia chráneného druhu živočícha – havrana čierneho (Corvus frugilegus).   Odplašenie hniezdnej kolónie sa môže realizovať len v mimohniezdnom období, t.j. od 1. júla do 28. februára.

DISKUSIA –> facebook.com