DNES 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v ZM + ONLINE VIDEO, program, materiály…

ilustračné foto: youtube.com

POZVÁNKA – PDF

MATERIÁLY – PDF


22. júna 2023 (štvrtok) o 15.30 hod.

Mesto Zlaté Moravce
Mestský úrad, Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
P o z v á n k a
na 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

ktoré sa uskutoční dňa
22. júna 2023 (štvrtok) o 15.30 hod.
v Mestskom stredisku kultúry a športu v Zlatých Moravciach

Program:

 1. Otvorenie a procedurálne veci
 2. Informácia o účasti poslancov na zasadnutí
 3. Schválenie návrhovej komisie
 4. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
 5. Určenie zapisovateľky a skrutátora
 6. Určenie overovateľov zápisnice
 7. Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
 8. Kontrola plnenia uznesení (mat. č. 1-6MZ-2023)
 9. Odpovede na interpelácie poslancov
 10. Vystúpenie obyvateľov mesta
 11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. …./2023, ktorým sa
  mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zlaté Moravce č. 3/2022 o prideľovaní
  nájomných bytov vo vlastníctve
  Mesta Zlaté Moravce (mat. č. 2-6MZ-2023)
 12. Návrh Záverečného účtu Mesta Zlaté Moravce za rok 2022 a Správa nezávislého
  audítora
  Mestskému zastupiteľstvu a primátorovi mesta Zlaté Moravce z auditu
  účtovnej závierky mesta Zlaté Moravce k 31.12.2022 (mat. č. 3-6MZ-2023)
 13. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Technické služby
  mesta
  Zlaté Moravce k 31.12.2022 a Správa nezávislého audítora o preverení
  účtovnej závierky účtovnej jednotky Technické služby mesta Zlaté Moravce k
  31.12.2022 (mat. č. 4-6MZ-2023)
 14. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestské stredisko
  kultúry a športu
  p. o. k 31.12.2022 a Správa nezávislého audítora o preverení
  účtovnej závierky účtovnej jednotky Mestské stredisko kultúry a športu p. o. k
  31.12.2022 (mat. č. 5-6MZ-2023)
 15. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Službyt Zlaté
  Moravce,
  mestský podnik k 31.12.2022 a Správa nezávislého audítora k účtovnej
  závierke a k ďalším požiadavkám zákonom a iných právnych predpisov účtovnej
  jednotky Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik k 31.12.2022 (mat. č. 6-6MZ-
  2023)
 16. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení rozpočtovej organizácie:

  16.01 Správa o plnení rozpočtu a hospodárení rozpočtovej organizácie Základná škola
  Mojmírova 2
  , Zlaté Moravce k 31.12.2022 a Správa nezávislého audítora o preverení
  účtovnej závierky Základnej školy Mojmírova 2, Zlaté Moravce k 31.12.2022 (mat.
  č. 7.1-6MZ-2023)

  16.02 Správa o plnení rozpočtu a hospodárení rozpočtovej organizácie Základná škola
  Pribinova 1
  , Zlaté Moravce k 31.12.2022 (mat. č. 7.2-6MZ-2023)

  16.03 Správa o plnení rozpočtu a hospodárení rozpočtovej organizácie Základná škola
  Robotnícka 25
  , Zlaté Moravce k 31.12.2022 (mat. č. 7.3-6MZ-2023)

  16.04 Správa o plnení rozpočtu a hospodárení rozpočtovej organizácie Základná umelecká
  škola
  , Zlaté Moravce k 31.12.2022 a Správa nezávislého audítora o preverení
  účtovnej závierky Základnej umeleckej školy, Zlaté Moravce k 31.12.2022 (mat. č.
  7.4-6MZ-2023)
 17. Návrh na zmenu záväzných ukazovateľov pre rozpočtové organizácie mesta v
  Rozpočte
  Mesta Zlaté Moravce na rok 2023 vrátane programov a podprogramov a
  návrh na zmenu rozpočtu v rozpočtových organizáciách mesta na rok 2023 (mat. č.
  8-6MZ-2023)
 18. Návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2023 vrátane programov a
  podprogramov rozpočtovým opatrením č. 4/2023 na finančné krytie bežných
  výdavkov (mat. č. 9-6MZ-2023)
 19. Návrh na vyradenie plynového ohrievača vody – súčasť nehnuteľného majetku
  Materská škola Žitavské nábrežie Zlaté Moravce, z majetku Mesta Zlaté Moravce z
  dôvodu neupotrebiteľnosti (mat. č. 10-6MZ-2023)
 20. Návrh na predloženie Žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu
  obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených
  budov na projekt „Obnova a rekonštrukcia kaštieľa Migazziovcov v Zlatých
  Moravciach“
  (mat. č. 11-6MZ-2023)
 21. Návrh na predloženie Žiadosti o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho
  rozvoja z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na
  projekt „Obnova a dobudovanie športovo – oddychovej zóny, Rovňanova, Zlaté
  Moravce“ (mat. č. 12-6MZ-2023)
 22. Návrh na vyhlásenie verejného obstarávania na predmet zákazky „Modernizácia
  Mestského strediska kultúry a športu v Zlatých Moravciach“
  (mat. č. 22-6MZ-2023)
 23. Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemkov na Nábreží za majerom v Zlatých
  Moravciach na základe Obchodnej verejnej súťaže č. 2 a schválenie podmienok
  Obchodnej verejnej súťaže č. 2 (mat. č. 13-6MZ-2023)
 24. Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemkov na Chyzeroveckej a Družstevnej
  ulici
  v Zlatých Moravciach na základe Obchodnej verejnej súťaže č.4 a schválenie
  podmienok Obchodnej verejnej súťaže č.4 (mat. č. 14-6MZ-2023)
 25. Návrh na schválenie prevodu časti pozemku pre Róberta Vaňa pred domami na Ulici
  B.S.Timravy v MČ Chyzerovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č. 15-
  6MZ-2023)
 26. Návrh na schválenie prevodu spoluvlastníckych podielov mesta na pozemku pri
  Hostianskom potoku pre Janu Bielikovú a manželov Opálených
  z dôvodu hodného
  osobitného (mat. č. 16-6MZ-2023)
 27. Návrh na opakované schválenie spôsobu prevodu mestských pozemkov na
  Žitavskom nábreží v Zlatých Moravciach pre Štefana Rafaela
  z dôvodu hodného
  osobitného zreteľa (mat. č. 17-6MZ-2023)
 28. Návrh na schválenie prevodu pozemku pod garážou:

  28.01 Návrh na schválenie prevodu pozemku pod garážou na Hviezdoslavovej ulici pre
  Vladimíra Šaba a Denisu Bogyovú (mat. č. 18.1-6MZ-2023)

  28.02 Návrh na schválenie prevodu pozemku pod garážou na ulici 1. mája pre Jozefa
  Kuruca (mat. č. 18.2-6MZ-2023)

  28.03 Návrh na schválenie prevodu pozemku pod garážou na Hviezdoslavovej ulici pre Ing.
  Milana Peňažku (mat. č. 18.3-6MZ-2023)

  28.04 Návrh na schválenie prevodu pozemku pod garážou na Nábreží za majerom pre
  Jozefa Sendreya (mat. č. 18.4-6MZ-2023)

  28.05 Návrh na schválenie prevodu pozemku pod garážou na Nábreží za majerom pre
  Helenu Strakovú (mat. č. 18.5-6MZ-2023)

  28.06 Návrh na schválenie prevodu pozemku pod garážou na Nábreží za majerom pre
  manželov Drahošových (mat. č. 18.6-6MZ-2023)

  28.07 Návrh na schválenie prevodu pozemku pod garážou na Hviezdoslavovej ulici pre
  manželov Podhányiových (mat. č. 18.7-6MZ-2023)

  28.08 Návrh na schválenie prevodu pozemku pod garážou na Hviezdoslavovej ulici pre
  Helenu Šabíkovú (mat. č. 18.8-6MZ-2023)

  28.09 Návrh na schválenie prevodu pozemku pod garážou na Nábreží za majerom pre
  Tibora Jonisa (mat. č. 18.9-6MZ-2023)

  28.10 Návrh na schválenie prevodu pozemku pod garážou na Nábreží za majerom pre
  Jozefa Zemanoviča (mat. č. 18.10-6MZ-2023)

  28.11 Návrh na schválenie prevodu pozemku pod garážou na Hviezdoslavovej ulici pre
  manželov Studených (mat. č. 18.11-6MZ-2023)

  28.12 Návrh na schválenie prevodu pozemku pod garážou na Hviezdoslavovej ulici pre Ing.
  Petra Studeného (mat. č. 18.12-6MZ-2023)

  28.13 Návrh na schválenie prevodu pozemku pod garážou na Nábreží za majerom pre
  Radoslava Kálaia (mat. č. 18.13-6MZ-2023)

  28.14 Návrh na schválenie prevodu pozemku pod garážou na Nábreží za majerom pre
  Moniku Kalaiovú (mat. č. 18.14-6MZ-2023)

  28.15 Návrh na schválenie prevodu pozemku pod garážou na Nábreží za majerom pre
  Aloiza Turčana (mat. č. 18.15-6MZ-2023)
 29. Návrh na schválenie zmeny nájomcu, predĺženia prenájmu a zmeny výšky
  nájomného pre Občianske združenie Bonsai
  z dôvodu hodného osobitného zreteľa
  (mat. č. 19-6MZ-2023)
 30. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Zlaté Moravce na II.
  polrok 2023
  (mat. č. 20-6MZ-2023)
 31. Správa o výsledku kontrol vykonaných na základe plánu kontrolnej činnosti hlavnej
  kontrolórky mesta v I. polroku 2023
  (mat. č. 21-6MZ-2023)
 32. Rôzne
 33. Diskusia
 34. Interpelácie poslancov
 35. Schválenie uznesenia
 36. Záver

  Zlaté Moravce 16. júna 2023
  PaedDr. Dušan Husár
  primátor mesta