V centre mesta vznikne 321 platených parkovacích miest

zdroj: 3. máj 2024 | zlatemoravce.eu
viac článkov: Parkovanie v Zlatých Moravciach: zm33.sk

Platené parkovanie bude na týchto uliciach / parkoviskách:
MC Námestie Andreja Hlinku – 38 miest
MC Sama Chalupku – 35 miest
MC Janka Kráľa – 84 miest
MC Migazziho – 12 miest
MC Robotnícka – 32 miest
MC Robotnícka – POLIKLINIKA – 44 miest
MC Bernolákova – POLIKLINIKA – 21 miest
MC 1. Mája MsÚ – 4 miesta
MC Andreja Kmeťa – 19 miest
MC Štefánikova – 24 miest
Spolu 321 parkovacích miest.

Zároveň sa navrhuje aj možnosť zakúpenia rezidentských kariet do konca roka príslušného
roka a možnosť úhrady prostredníctvom QR kódu.

Materiál bol prerokovaný v Komisii dopravy a správy miestnych komunikácii pri Mestskom
zastupiteľstve v Zlatých Moravciach na svojom zasadnutí dňa 21.3.2024, ktorá materiál
prerokovala a odporučila ho mestskému zastupiteľstvu schváliť.
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach sa v súlade s ust. § 11 ods. 4 písm. g) Zákona
č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení uznáša na nariadeniach a v súlade s ust. § 12 ods. 7 je na
prijatie nariadenia potrebná 3/5 väčšina prítomných poslancov.
VZN bolo schválené a nadobúda účinnosť dňom: 1.7.2024.