Zvýšenie nájomného v mestských bytoch a maximálna výška nájomného

zdroj: 14. december 2023 | zlatemoravce.digitalnemesto.sk

Video záznam z 9. zasadnutia MsZ v Zlatých Moravciach (14.12.2023)

Z á p i s n i c a
z 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva
konaného dňa 14. decembra 2023 o 15.30 hod.
v Mestskom stredisku kultúry a športu v Zlatých Moravciach.

K bodu 36/
Rôzne

Primátor mesta PaedDr. Husár – požiadal poslancov Mestského zastupiteľstva ak majú
nejaký návrh do bodu rôzne o jeho prednesenie.

Primátor mesta PaedDr. Husár – odovzdal slovo viceprimátorovi Holubovi.

Viceprimátor Holub – poďakoval za slovo a doplnil 2 body. Obidva body boli dodatočne
schvaľované na finančnej komisii formou per rolám a následne predstavené na pracovnom
stretnutí a sú súčasťou digitálneho zastupiteľstva

Doplnený bod – R1
Návrh na schválenie maximálnej výšky nájomného podľa opatrenia Ministerstva financií
Slovenskej republiky č. 01/2011 od 1.2.2024


Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár – požiadal o uvedenie bodu rokovania.

Mgr. Palušková – Mestskému zastupiteľstvu je predkladaný návrh týkajúci sa zmeny výšky
nájomného. Dôvodom je zosúladenie výšky nájomného na rovnakú výšku. Tento materiál je
zapracovaný do návrhu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2024.
Finančná komisia návrh odporučila schváliť.

Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár – poďakoval za uvedenie bodu rokovania a otvoril
rozpravu k bodu rokovania.

Bez rozpravy.

Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár – požiadal poslancov Mestského zastupiteľstva
o hlasovanie za predložený návrh uznesenia a opýtal sa, kto je :

Za: 14 ( Holub, Kováč, Ivanovič, Šepták, Fintor, Ivanovičová, Pavlenda, Uhrinová, Orolín,
Červený, Galaba, Pacalajová, Madola, Vicianová )
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prezentovaní: 14 ( Holub, Kováč, Ivanovič, Šepták, Fintor, Ivanovičová, Pavlenda, Uhrinová,
Orolín, Červený, Galaba, Pacalajová, Madola, Vicianová )

Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár skonštatoval, že predložené uznesenie bolo
poslancami mestského zastupiteľstva schválené.

Z á p i s n i c a
z 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva
konaného dňa 14. decembra 2023 o 15.30 hod.
v Mestskom stredisku kultúry a športu v Zlatých Moravciach.

Doplnený bod – R2
Novelizácia Zásad o určovaní výšky nájomného za byty vo vlastníctve Mesta Zlaté
Moravce, ktoré boli nadobudnuté s podporou štátuPrimátor mesta PaedDr. Dušan Husár – požiadal o uvedenie bodu rokovania.

Mgr. Palušková – Mestskému zastupiteľstvu je predkladaný návrh novelizácie zásad
určovania výšky nájomného v bytoch, ktoré boli nadobudnuté s podporou štátu – t. j.
prostredníctvom úveru so ŠFRB alebo dotácie z MD SR. Predmetným materiálom sa navrhuje
postupné zvyšovanie nájomného o 0,25 % alebo 0,50 % z obstarávacej ceny bytu. Finančná
komisia návrh odporučila schváliť.

Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár – poďakoval za uvedenie bodu rokovania a otvoril
rozpravu k bodu rokovania.

Bez rozpravy.

Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár – požiadal poslancov Mestského zastupiteľstva
o hlasovanie za predložený návrh uznesenia a opýtal sa, kto je :

Za: 14 ( Holub, Kováč, Ivanovič, Šepták, Fintor, Ivanovičová, Pavlenda, Uhrinová, Orolín,
Červený, Galaba, Pacalajová, Madola, Vicianová )
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prezentovaní: 14 ( Holub, Kováč, Ivanovič, Šepták, Fintor, Ivanovičová, Pavlenda, Uhrinová,
Orolín, Červený, Galaba, Pacalajová, Madola, Vicianová )

Primátor mesta PaedDr. Dušan Husár skonštatoval, že predložené uznesenie bolo
poslancami mestského zastupiteľstva schválené.